Sales Ended

Rhwydweithiau a Phartneriaethau: Cymru’n Cydweithredu dros Iechyd Byd-eang

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Future Inns

Hemingway Road

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae’n bleser gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Chanolfan Ryngwladol Cydlynu Iechyd eich gwahodd i fynychu’r trydydd Siarter ar gyfer Cynhadledd Dathlu Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru “Rhwydweithiau a Phartneriaethau: Cymru’n Cydweithredu dros Iechyd Byd-eang” ar 27 Mawrth 2017, Caerdydd.

Bydd y gynhadledd yn canolbwyntio ar fanteisio i’r eithaf ar fuddion rhwydweithiau cenedlaethol a rhyngwladol, datblygu partneriaethau a chydweithrediadau gweithredol a chynaliadwy, yn ogystal â dathlu’r cynnydd a wnaed yn gweithredu’r Siarter ar gyfer Partneriaethau Iechyd Rhyngwladol yng Nghymru (y Siarter) a’r ffordd y mae’n cyfrannu at yr agenda iechyd byd-eang a datblygu cynaliadwy.

Mae hyrwyddo a chefnogi cydweithredu rhyngwladol yn ganolog i waith yr IHCC, sydd yn ganolbwynt ar gyfer gwaith iechyd rhyngwladol ar draws y GIG yng Nghymru. Am y ddwy flynedd ddiwethaf, mae’r IHCC wedi bod yn cefnogi gweithredu’r Siarter. Gyda set o werthoedd ac egwyddorion y mae pob Bwrdd Iechyd ac Ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru wedi ymrwymo iddynt, mae’r Siarter yn offeryn allweddol i barhau i ddwyn yr agenda hon ymlaen ac mae’n enghraifft dda o’r GIG yn bod yn gyfrifol yn fyd-eang yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae’n bleser gennym gadarnhau mai Vaughan Gething, AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Lles a Chwaraeon yng Nghymru, fydd yn agor y gynhadledd eleni a bydd Dr. Christoph Hamelmann, Pennaeth Swyddfa Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd dros Fuddsoddi mewn Iechyd a Datblygu, yn annerch y digwyddiad ar ran WHO Ewrop.

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr at ddathlu gyda chi ar yr achlysur arbennig hwn.

Share with friends

Date and Time

Location

Future Inns

Hemingway Road

Caerdydd

CF10 4AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved