งานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023

Actions Panel

งานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023

ในปี 2023 เทคโนโลยีอะไรกำลังจะอิน SKILL อะไรที่ควรมีติดตัวจะได้ไม่ตกเทรนด์ พร้อมหาคำตอบกับประเด็นร้อนล่าสุด "มิจฉาชีพแฮกเข้าแอปฯธนาคาร"

When and where

Date and time

Location

ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ, 11120 Thailand

Map and directions

How to get there

About this event

  • 5 hours
  • Mobile eTicket
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image
Event image

***หมายเหตุ*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย

โทรศัพท์ 02-583-9992 ต่อ 81421-6

Email: ttd@swpark.or.th

ขอความกรุณาผู้เข้าร่วมงานสัมมนาทุกท่าน ลงทะเบียนชื่อ-นามสกุล ด้วยภาษาไทยค่ะ

ยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำคัญอย่างยิ่ง เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) จะดำเนินการเป็นอย่างดีที่สุดด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความลับและดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ปลอดภัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้าพเจ้า ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียน (“ผู้ใช้บริการ”) เข้าร่วมงานสัมมนา Top 10 Technology & Cyber Security Trends and Updates 2023 ยินยอมให้เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) เปิดเผยและนำข้อมูลข้าพเจ้าที่ให้ไว้ในการลงทะเบียนครั้งนี้ ทั้งที่บันทึกไว้ในรูปแบบใด ๆ รวมถึงสำเนาและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ไปใช้สำหรับการใช้บริการตามจุดประสงค์ของหน่วยงาน ในการรับข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

- เพื่อการส่งข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เช่น การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การทำการตลาด รวมถึงการจัดส่งโฆษณากิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตามที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ แก่ผู้ลงทะเบียนมากยิ่งขึ้น

- เพื่อสอบถาม สำรวจความคิดเห็นต่าง ๆ และหน่วยงาน อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ให้แก่ พันธมิตร คู่ค้า บุคคลภายนอกที่ให้บริการเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งบุคคลภายนอกนั้นมีหน้าที่ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเช่นเดียวกันกับหน่วยงาน

ทั้งนี้ หน่วยงาน จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ ซึ่งผู้ลงทะเบียนมีสิทธิยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยกรุณาติดต่อได้ที่ Email : ttd@swpark.or.th

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อรับบริการของหน่วยงาน