Actions Panel

Is there anybody there? Learning and teaching with students remotely

A oes unrhyw un yno? Dysgu ac addysgu gyda myfyrwyr o bell’/ Is there anybody there? Learning and teaching with students remotely

When and where

Date and time

Location

Online

About this event

Please scroll down for English translation

Cynhelir y DysgGwrdd ar Zoom a bydd yn cynnwys y cyflwyniadau canlynol:

Creu sesiynau tiwtorial llyfrgell rhyngweithiol gyda LibWizard

Jose Lopez Blanco, Prifysgol De Cymru

Creu cynnwys llyfrgell ar-lein trwy ddefnyddio Microsoft Sway ac Articulate Storyline

Alice de Angeli a Peter Duffield Fuller, Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant

Mae pethau’n newid: astudiaeth enghreifftiol o ddysgu ac addysgu anghydamserol mewnblanedig

Rebecca Mogg a Neil Pollock, Prifysgol Caerdydd

I fynd gyda’r DysgGwrdd rydym wedi sefydlu’r Padled hwn a byddem yn eich annog i’w ddefnyddio i rannu beth weithiodd yn dda ichi ac i chwilio am syniadau i oresgyn rhai o’r heriau rydych wedi’u hwynebu: https://padlet.com/philippaprice/WHELFDec20.

Mae siwmperi Nadolig yn cael eu hannog a dewch â’ch danteithion tymhorol gyda chi.

Y dyddiad cau ar gyfer archebion yw 5pm ar 14 Rhagfyr. Danfonir gwybodaeth am ymuno ar Zoom at bawb a gofrestrodd ar 15 Rhagfyr.

*****************************

The Teachmeet will be held on Zoom and include the following presentations:

Creating interactive library tutorials with LibWizard

Jose Lopez Blanco, University of South Wales

Creating online library content using Microsoft Sway and Articulate Storyline

Alice de Angeli and Peter Duffield Fuller, University of Wales, Trinity St. David

Changing times: a case study of embedded asynchronous learning and teaching

Rebecca Mogg and Neil Pollock, Cardiff University

To accompany the Teachmeet we have set up this Padlet on which we encourage you to share what’s worked well for you and seek ideas to overcome some of the challenges you’ve faced: https://padlet.com/philippaprice/WHELFDec20

Christmas jumpers are encouraged and please bring your own festive treats.

The closing date for bookings is 5pm on 14 December. Zoom joining information will be circulated to registered participants on 15 December.