Skip Main Navigation
Page Content

Sinh trắc vân tay Vinagen là trung tâm nghiên cứu chuyên sâu về khoa học sinh trắc dấu vân tay. Chúng tôi cũng là đối tác nhượng quyền trực tiếp với Trung tâm nghiên cứu sinh trắc học dấu vân tay Châu Á (ADRC).

Save This Event

Event Saved