Skip Main Navigation
Page Content

Lesní terapie Česko/Forest therapy Czechia

Vítejte na stránkách Lesní terapie.

Proč jsem se pustil do tohoto projektu? Jako konzultant a trenér, pracující ve velkých firmách, jsem se setkal s řadou lidí, kteří pracují v obrovském stresu. I přes to, že existuje hodně tréninků a metod pro lepší zvládání stresových situací, mnohým z těchto lidí jednoduše nepomáhají. Poslední dobou se otevřeně hovoří o tom, že jedním z důvodů je styl našeho života a podmínky, ve kterých žijeme. Píše se o tom, že bychom se měli navrátit ke svým kořenům, že bychom měli žít v souladu s přírodou. Když ale žijete a pracujete ve městě, může se zdát, že je to přinejmenším velmi obtížné. Proto jsem se rozhodlnajít cestu, jak přírodu lidem z měst přiblížit a pomoci zintenzivnit zážitek z pobytu v ní. Osud mi do života přinesl japonský model Shinrin-Yoku a díky němu jsem poznal, jak je možné během relativně krátké doby “vypnout”, zpomalit a načerpat potřebnou energii. Stačí, když společně strávíme 2,5 hodiny v přírodě velmi lehkou procházkou a pomocí jednoduchých aktivit se ponoříme do její atmosféry (Shinrin-Yoku=koupel v atmosféře lesa). Pak začneme automaticky vnímat svět kolem sebe z jiných úhlů pohledů. Nejen, že se budeme cítit lépe, můžeme si zároveň i odnést odpovědi na otázky, na které jsme doposud neměli čas se zeptat. Příroda je totiž součástí nás stejně tak, jako my jsme její součástí.

Welcome to Forest Therapy.
Why did I embark on this project? As a consultant and trainer working in big companies, I have met a number of people who are working at great stress. Despite the fact that there are a lot of training and methods for better stress-management, for many of these people it simply do not work. Recently, it has been openly discussed that one of the reasons is the style of our lives and the conditions in which we live. It is said that we should return to our roots, that we should live in harmony with nature. But if you live and work in the city, it may seem to be at least very difficult. That is why I have decided to find a way to bring nature to urban people and help to intensify their stay in it. The Japanese model Shinrin-Yoku has came to my life, and I have learned how to "shut down", slow down, and recharge in a relatively short period of time. All we have to do is spend 2.5 hours together in the nature with a very gentle walk and immerse ourselves in its atmosphere with the help of simple activities (Shinrin-Yoku = bath in the forest atmosphere). Then we begin to automatically perceive the world around us from different angles. Not only will we feel better, we can also get the answers to the questions we have not had time to ask. Nature is part of us just as we are part of it.

Save This Event

Event Saved