Skip Main Navigation
Page Content

Short overview of JA Bulgaria

For 20 years now JA Bulgaria has been a leading international organization in Bulgaria, with established reputation for providing innovative and modern 21st century education to students from kindergarten to university.

Our portfolio of educational products and services features programs in 3 thematic areas: entrepreneurship, financial literacy and work readiness. JA uses the Progression model “From ABC to PhD” - a spiral approach of education as a way to create sustainable entrepreneurial competence. JA’s philosophy of teaching and learning is based on learning by doing and blended classroom using digital interactive content and high technologies. The core business model of the organization features close collaboration with the business sector and practitioners who participate in the co-creation and delivery of educational content, training and services, and policy development in education and entrepreneurship.

JA Bulgaria is a member of JA Worldwide and JA Europe and for the last 20 years has been preparing young people to own their economic success. It reaches annually over 30,000 high school and university students from 450 locations in the country.  

 За JA накратко

 

Вече 20 години JA България е водеща международна организация у нас, с утвърдена репутация в предоставянето на иновативно и модерно образование от най-ранна възраст до университета.

Портфолиото от образователни продукти и услуги включва програми в 3 тематични области: предприемачество, финансова грамотност и умения за работа. JA използва т.нар. прогресивен или надграждащпредишните етапи модел на образование („от АБВ до PhD“), чрез който устойчиво се изгражда ключовата компетентност предприемчивост и инициативност. Образователната философия на JA се базира на методите на учене чрез правене и смесено обучение (blended learning) с използване на дигитализирано интерактивно съдържание и високи технологии. Бизнес моделът на организацията се отличава с тясно сътрудничество с бизнеса и хората от практиката, които участват в създаването и предоставянето на образователно съдържание, обучение и услуги, както и разработването на политики в областта на образованието и предприемачеството.

JA България е член на JA Worldwide и JA Europe и годишно достига до 30,000 ученици и студенти от 450 населени места в страната.  

Sorry, there are no upcoming events

Save This Event

Event Saved