Skip Main Navigation
Page Content

Greenpeace Thailand

กรีนพีซเป็นองค์กรอิสระที่ทำงานรณรงค์โดยสันติวิธี เผชิญหน้าอย่างสร้างสรรค์เพื่อเปิดโปงปัญหาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก และสนับสนุนทางเลือกที่จำเป็นต่ออนาคตด้านสิ่งแวดล้อมและสันติภาพ ภารกิจของกรีนพีซคือการรับประกันถึงความสามารถของโลกในการค้ำจุนสรรพชีวิต ดังนั้น กรีนพีซจึง

 

  • ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพในทุกรูปแบบ

  • ป้องกันมลภาวะและการทำลายมหาสมุทร ผืนดิน อากาศ และ น้ำ

  • ยุติการคุกคามของนิวเคลียร์ในทุกรูปแบบ

  • สนับสนุนสันติภาพ และการไม่ใช้ความรุนแรง 

 

สันติวิธี

เรายึดถือความรับผิดชอบส่วนบุคคลในทุกภารกิจของกรีนพีซ เราให้คำมั่นที่จะไม่ใช้ความรุนแรง เราเชื่อในการ “เป็นประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุ” ซึ่งเป็นปฏิบัติการบนพื้นฐานของความรู้สึกผิดชอบชั่วดี

การบริจาคส่วนบุคคลและองค์กรไม่แสวงหากำไรเท่านั้นที่เป็นแหล่งเงินทุนของเรา ความเป็นอิสระของกรีนพีซเป็นความชอบธรรมที่ทำให้เรายืนหยัดต่ออำนาจอีกขั้วหนึ่งได้ และ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง

 

กรีนพีซไม่มีมิตรแท้หรือศัตรูถาวร

ในการเปิดโปงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและแสวงหาทางออกของกรีนพีซ เราจึงไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร หากรัฐบาลหรือบริษัทใดๆ มีเจตจำนงที่จะเปลี่ยนแปลง เราจะร่วมมือสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์นั้น หากมีการบิดพริ้ว เราจะกลับมาทวงถาม

 

ความเป็นอิสระ

เราเชื่อมั่นในความเป็นอิสระทางการเงินจากผลประโยชน์ทางการเมืองและธุรกิจ กรีนพีซไม่รับเงินทุกรูปแบบจากบริษัทหรือรัฐบาลประเทศใดทั้งสิ้น

สิ่งที่สำคัญไม่ใช่คำพูดแต่คือการลงมือทำ และตราบใดที่เรายังมีข้อกังวล ตัวชี้วัดประการเดียวคือ สิ่งแวดล้อมจะต้องได้ประโยชน์

 

สนับสนุนแนวทางแก้ปัญหา

เราต้องการทางแก้ปัญหาและเปิดกว้างให้มีการอภิปรายถกเถียงที่อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทางเลือกด้านสิ่งแวดล้อม ของสังคม ภารกิจของเราไม่ได้เพื่อจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่มุ่งกำจัดปัญหา เราพัฒนา ศึกษา/วิจัย และ สนับสนุนแนวทางที่เป็นรูปธรรมเพื่ออนาคตที่น่าอยู่และมีสันติภาพ สำหรับเราทุกคน

Save This Event

Event Saved