What's the Rush? Community Workshop #3

Actions Panel

What's the Rush? Community Workshop #3

Join us on February 23rd at Mary Van Dyke Park, where we'll be presenting our final findings for the street enhancement plan on Rush Street.

When and where

Date and time

Location

Mary Van Dyke Park 1819 Central Avenue South El Monte, CA 91733

Map and directions

How to get there

About this event

  • 2 hours
  • Mobile eTicket

Rush Street is an enhancement plan to revitalize Rush Street in South El Monte from Rosemead Blvd. to Tyler Ave. The plan will create a more sustainable and safer Rush Street for all users. This plan projects to improve bike and transit lanes, bus stops, and shade. We have collected over 500 surveys through door-to-door canvassing, community workshops, and pop-ups highlighting the priorities to enhance and make Rush street safer for all road users. Please join Active SGV, KOA, California Air Resources Board, and the City of South El Monte for this free community event. Free food will be provided by local South El Monte business, Taco Saas. Be sure to RSVP so we can accommodate you accordingly.

Rush Street es un plan de mejora para revitalizar Rush Street en Sur El Monte desde Rosemead Blvd. hasta Tyler Ave. El plan creará una calle Rush más sostenible y segura para todos los usuarios. Este plan proyecta mejorar los carriles para bicicletas y tránsito, las paradas de autobús y la sombra. Hemos colectado más de 500 encuestas a través de visitas puerta a puerta, talleres comunitarios y eventos comunitarios que destacan las prioridades para mejorar y hacer que la calle Rush sea más segura para todos los usuarios de la calle. Únase a Active SGV, KOA, la Junta de Recursos del Aire de California y la Ciudad de Sur El Monte para este evento comunitario gratuito. El negocio local de Sur El Monte, Taco Saas, proporcionará comida gratis. Asegúrese de confirmar su asistencia para que podamos acomodarlo.

Rush Street 是一項改善計劃,旨在從羅斯米德大道到泰勒大道振興南埃爾蒙特的拉什街(Rush Street)。 該計劃將為所有用戶創建更可持續、更安全的街道。該計劃旨在改善自行車道和公交車道、公交車站並增加遮蔭。我們通過上門調查、社區研討會和閃活動收集了 500多項調查,強調了加強拉什街道並使拉什街道對所有道路使用者更安全的優先事項。請跟ActiveSGV、KOA、加州空氣資源委員會 (California Air Resources Board) 和南埃爾蒙特市,參加這個免費的社區活動。免費食物將由當地的南埃爾蒙特餐廳Taco Saas 提供。請務必回复,以便我們為您做好相應準備。

Dự án Rush Street là một kế hoạch để hồi sinh Phố Rush ở South El Monte từ Rosemead Blvd. đến Tyler Ave. Kế hoạch này sẽ tạo ra một Phố Rush bền vững hơn và an toàn hơn cho tất cả người dùng. Kế hoạch này sẽ cải thiện làn đường dành riêng cho xe đạp và phương tiện công cộng, trạm xe buýt và nơi có bóng mát. Chúng tôi đã thu thập hơn 500 khảo sát bằng cách đi tới từng nhà và tổ chức hội thảo cộng đồng và sự kiện. Chúng tôi đã nhấn mạnh các ưu tiên để cải thiện và làm cho đường Rush an toàn hơn cho tất cả người đi đường. Xin hãy tham gia Active SGV, KOA, Ban Tài Nguyên Không Khí California và Thành phố South El Monte cho sự kiện cộng đồng miễn phí này. Thực phẩm miễn phí sẽ được cung cấp bởi một doanh nghiệp địa phương từ South El Monte, Taco Saas. Xin hãy đăng ký trước để chúng tôi có thể chứa mọi người.