Sales Ended

Vietnamese Families Wellness Conference

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Golden West College - Student Center building

15744 Goldenwest Street

Parking lot i

Huntington Beach, CA 92647

View Map

Event description

Description

Vietnamese Families Wellness Conference - Hội Thảo Về Sức Khỏe Lành Mạnh Cho Gia Đình Việt Nam

Supporting and empowering Vietnamese youth and their families to lead happy, healthy and successful lives. - Hỗ trợ và khích lệ các giới trẻ Việt Nam và gia đình có đời sống vui vẻ, lành mạnh và thành công trong đời sống.

  • Healthy Family Communication - Trò chuyện Cởi Mở trong gia đình
  • Family and youth Wellness - Sức khỏe lành mạnh của gia đình và giới trẻ
  • Stress Management - Đối phó với áp lục

Keynote - Đề tài chính Xuyến Suzie Matsuda - Paul Hoàng

Presenters - Chuyên gia thuyết trình Annette Trần - Leyna Võ - Natalie Nguyễn - Tâm Hồ


FAQs - Những câu hỏi thường

Please specify if you require a vegeterian lunch - Vui lòng chọn thức ăn trưa.

We will be serving lunch at this conference. Please specify on your registration by April 25, 2018 if you require a vegetarian meal. - Chúng tôi sẽ có thức ăn cho buổi trưa tại buổi hội thảo. Vui lòng chọn trước ngày 25 tháng 4, 2018 nếu như quý vị cần thức ăn chay.

Where should I park? - Đậu xe ở đâu?

Please park in lot i, at the intersection of Gothard St. and Center Ave. - Vui lòng đậu xe tại bãi i, ở ngã ba đường Gothard St. và Center Ave.

Are there minimum age requirements to enter the event? - Có giới hạn tuổi tham dự không?

To get the most benefit from this event, we ask that the participants be at least 12 years and older. - Để có hữu ích tham dự buổi hội thảo, chúng tôi yêu cầu những người tham dự phải ít nhất 12 tuổi..

How can I contact the organizer with any questions? - Làm sao tôi liên lạc với ban tổ chức nếu như tối có câu hỏi?

Please use the contact form on our main website: http://vfwconference.org/ - Vui lòng sử dụng trang mạng chính: http://vfwconference.org/

or send an email to us at: info@vfwconference.org - hoặc email về info@vfwconference.org

or call and leave a message for us at: 949-436-9355. - hoặc gọi và để lời nhắn tại 949-436-9355.Date and Time

Location

Golden West College - Student Center building

15744 Goldenwest Street

Parking lot i

Huntington Beach, CA 92647

View Map

Save This Event

Event Saved