Total Chaos Meetup - C++ Group

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Chaos Group

147, Tsarigradsko shose Blvd.

fl. 6, left elevator

1784 Sofia

Bulgaria

View Map

Event description
The 3rd edition of the Total Chaos meetup series is dedicated to C++. Join us on Nov 13 (Wednesday), 7pm!

About this Event

Chaos Group's annual Total Chaos conference continues to evolve throughout the year with our regular meetups. We are excited to invite you to our third meetup this year, which is dedicated to C++ and will take place on November 13 (Wednesday). Join us to learn more about the design of C++20 coroutines and the status quo of compile-time evaluation of functions in C++ at the dawn of the language's 2020 revision

Годишната конференция на Хаос Груп, Total Chaos, намира своето продължение през цялата година със серия от мийтъпи. Заповядайте на следващата ни сбирка на 13-ти ноември (сряда), за да научите повече за поддръжката на съпрограми в C++20 и състоянието на пресмятането на функции от C++ компилатора (compile-time evaluation) преди навлизането на версията 2020 на езика.

---------------- AGENDA ----------------

6:30-7:00 pm Get together

7:00-7:45 pm The design of C++ 20 coroutines and the alternative proposals, Mihail Mihailov

7:45-8:00 pm Break

8:00-8:45 pm Compile-time evaluation of functions in C++: Where Are We After So Many Iterations?, Martin Krastev

8:45 pm Networking (pizza and beer)

-------

6:30-7:00 pm Регистрация

7:00-7:45 pm “Поддръжка за съпрограми в C++ 20 и алтернативните предложения”, Михаил Михайлов

7:45-8:00 pm Пауза

8:00-8:45 pm “Пресмятане на C++ функции по време на компилация: къде сме към настоящия момент?”, Мартин Кръстев

8:45 pm Нетуъркинг (пица и бира)

---------------- TOPICS ----------------

The design of C++ 20 coroutines and the alternative proposals (Mihail Mihailov)

One of the major new features in C++ 20 is the support for defining coroutines. After 7 years in the making they were finally accepted at the spring meeting of the standardization committee. In this talk we present the design of the accepted proposal and we also take a look at several alternative proposals that were reviewed by the committee.

Compile-time evaluation of functions in C++: Where Are We After So Many Iterations? (Martin Krastev)

In this talk Martin will try to summarize the status quo of compile-time evaluation of functions in C++ at the dawn of the language's 2020 revision. Buckle up and hold tight as it will be a bumpy ride!

-------

Поддръжка за съпрограми в C++ 20 и алтернативните предложения (Михаил Михайлов)

Една от съществените функционалности, добавени в C++ 20, е поддръжката за съпрограми. Седем години след първоначалното си представяне те бяха приети в стандарта на пролетната среща на стандартизационния комитет. В тази презентация ще представим дизайна на приетото предложение, както и на няколко алтернативни предложения, разгледани от комитета.

Пресмятане на C++ функции по време на компилация: къде сме към настоящия момент? (Мартин Кръстев)

В тази лекция Мартин ще се опита да обобщи състоянието на пресмятането на функции от C++ компилатора (compile-time evaluation) преди навлизането на версията 2020 на езика. Затегнете коланите – пътуването ще е дискомфортно!

---------------- SPEAKERS ----------------

About Mihail Mihailov

Mihail works on VMware’s inhouse C++ application platform and libraries. After almost two decades of C++ experience, last year he joined the C++ standardization committee as one of Bulgaria’s representatives where he presented an alternative design for coroutines.

About Martin Krastev

Martin is a bottom-of-the-stack developer at Chaos Group -- he dwells in the dark spaces between the software and the metal; dissects compiler bugs (and “garden-variety stupidity”) with a rusty scalpel for sports and profit. Martin believes to be ”a grumpy old guy and an equal-opportunity grudge holder against compiler writers and ISA architects alike” :)

-------

За Михаил Михайлов

Михаил Михайлов е част от екип във VMware, който разработва и поддържа вътрешна платформа за създаване на програми на C++. След почти две десетилетия опит със C++, от края на миналата година той участва в срещите на стандартизационния комитет на C++ като един от българските представители. Михаил е съавтор на едно от алтернативните предложения за поддръжка на съпрограми в езика.

За Мартин Кръстев

Мартин Кръстев се занимава с дъното на софтуерния стек в Хаос Груп – обитава тъмните пространства между софтуера и метала; дисектира компилаторни бъгове (и всякакви други “тривиални глупости”) с ръждив скалпел за спорта и срещу заплащане. Мартин се представя като “заядлив чичко, безпристрастен в негативното си отношение както към компилаторописачи, така и към ISA архитекти” :)

---

By providing your personal data by registering for this event, you acknowledge that you have read Chaos Group's Privacy Policy, and you accept Chaos Group's Terms of Usе and EULA. Please note that your personal information may be used for marketing and promotional purposes. In case you have any questions regarding your personal data, please contact Chaos Group at: dpo@chaosgroup.com

Date and Time

Location

Chaos Group

147, Tsarigradsko shose Blvd.

fl. 6, left elevator

1784 Sofia

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved