$3.74

TLR kickstart Philippines, Jón Bjarnastein

Actions and Detail Panel

$3.74

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

New Hope Christian Church

Fatima Jubay

Liloan Cebu, Central Visayas 6002

Philippines

View Map

Event description
* THIS IS A FREE EVENT. TICKET COST IS REFUNDABLE AT THE DOOR. *

About this Event

Ang TLR Kickstart ay isang pagtitipon at tiyak na libre. Maaring mag-pareserba ng ticket sa halagang Isang Daang Piso (100 pesos) at ito ay maibabalik sa araw ng inyong pagdalo. Ang halagang ito ay isang paraan para maiwasan ang mali at hindi lehitimong pagrerehistro at upang matiyak na mabibigyan ng tamang slot ang nais dumalo sa pagtitipon.

This TLR Kickstart is a completely FREE event. Tickets can be reserved for 100 pesos and are fully refundable at the door. This cost functions to prevent false registrations and ensure adequate space is provided for participants.

Magparehistro na sa TLR Kickstart weekend kung saan matutunan ang totong katuruan mula sa Biblya, pag-papalago at pagsasanay bilang isang tunay sa Kristyano at taga sunod ni Cristo.

Register now for a TLR kickstart weekend of teaching, equipping and training.

Patungkol sa Event:

About this Event:

Ikaw ay pagsasanayin at tuturuan upang lumakas ang iyong pananampalataya, sa pamamagitan ng pagpapanalangin sa taong may sakit, pagbabahagi ng Mabuting Balita, pagbabautismo sa tubig at sa Banal na Espiritu at tamang pagtuturo sa mga Disipulo. Ikaw ay makakatanggap ng puro at totoong katuruan mula sa Biblya, at magkakaroon din ng pagkakataon na humayo kasama ang ibang Disipulo upang ikaw ay "ma-kickstart".

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

Sa Aklat ng mga Gawa, ating mababasa na ang Diyos ay gumamit ng mga ordinaryong tao upang makagawa ng mga kamangha-manghang bagay. Ang Iglesya ng Panginoong Hesus (the Body of Christ / Church) ay mabilis na lumalago at sila'y napupupos ng Banal na Espiritu, at nagpapatuloy sa pagtuturo sa mga Disipulo, nagpapagaling ng may sakit, nagpapalaya sa tanikala ng kaaway, nagbabautismo sa tubig at sa Banal na Espiritu sa Pangalan ni Hesus.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

Si Apostol Pablo ay nagbigay diin sa pag-gawa ng mga kamangha-manghang bagay:

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power:

"Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao." 1 Corinto 2: 4- 5"

‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

Ito ang tinatawag na "Normal na pamumuhay ng isang Disipulo ni Jesu-Cristo. Ito ba ang klase ng buhay na mayroon ka? Tayo ba na Disipulo ng Panginoong Hesus ay kabilang sa pagkakatawag na gawin ang mga ganitong "Gawa"?

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’?

Ang sagot ay Oo! Tayo ay naniniwala na ang mga ganitong bagay ay naaayon padin sa ating panahon higit sa lahat para sa mga mananampalataya na nais maging tunay na Disipulo ng ating Panginoon Hesus.

Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

TEACHERS :

Jón Bjarnastein and his team will run the seminar.

PLEASE NOTE: Torben Sondergaard is not attending this seminar!

The primary language for the whole the Kickstart training weekend will be in English language to be translated in Filipino. (Ang pangunahing lingwahe sa kabuuang Kickstart training weekend ay sa Ingles at ita-translate sa Filipino).

PROGRAM :

Ang Kickstart seminar ay gagawin sa loob ng 3 araw na pagtitipon, na may kasamang aktuwal na katuruan tungkol sa "Discipleship". Ang katuruan ay sasamahan ng praktikal na pag-gawa at pag-hayo upang ma-i-apply ang mga natutunan sa pamamagitan ng pananalangin sa taong may sakit at pagbabahagi ng Mabuting Balita.

Our Kicktart seminar is a 3-days, hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel.

Friday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM – Teachings begin

1:00 PM - On the streets and lunch

7:00 PM - Teachings (Testimonies)

Saturday.

09:00 AM - Open doors

10:00 AM – Teachings begin

1:00 PM – Fellowship & Baptisms and on the streets

7:00 PM - Open meeting (Testimonies)

Sunday.

10:00 AM- Teaching begins.

2:00 PM - End of the kickstart seminar.

LOCATION:

Fatima Jubay Liloan Cebu, Philippines 6002

DETAILS:

- Meals will not be provided. Please take your own meals or you can go to the retaurants near by. (Ang pagkain ay hindi provided. Maaaring magdala ng kanya kanyang baon o magpunta sa pinakamalapit na retaurants or karinderia)

- Accommodation : Possibility to stay at the venue for 200 pesos per night with no air conditioner. If you are interested or have any questions for lodging please write an email to: calibojestenemarchie@gmail.com (Sa mga nais na mag-stay sa venue, mayroon mga rooms na maaring rentahan sa halagang 200 pesos per night, ngunit wala itong aircon. Kung may nais at intresado, maaring makipag-ugnayan kay Jestene gamit ang email address na ito: calibojestenemarchie@gmail.com)

- Parking Space: The venue can accommodate at least seven (7) cars and few motorbikes. (Para sa parking, may nakalaan na space at maaring mag park ang pitong (7) sasakyan at ilang motosiklo).

- The event is completely free, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs. (Ang event na ito ay libre at walang bayad, ngunit maaari din kaming tumanggap ng regalo or anumang halaga ng salapi upang makatulong na matustusan ang ilang pangangailangan ng team)

- Childcare will not be provided, so the parents are responbile for their children at all time. (Walang nakalaan na partikular na area or space para sa mga bata, kaya't pinaaalalahanan ang mga magulang na maging responsable sa kanilang mga anak sa bawat oras)

WHAT SHOULD I BRING?

Please bring your own notebooks and Bible. Water baptisms are on Saturday afternoon, so please bring a change of clothes and a towel. (Magdala ng panulat, notebook at Bibliya. Sabado ang nakalaan na araw para sa Bautismo sa tubig at huwag kalimutang magdala ng pamalit na malinis na damit at tuwalya).

LOCAL CONTACT:

Feel free to contact with any questions regarding the Kickstart:

Eunice de Guinto

via WhatsApp / Telegram / SignalApp : +639171190769

email : eunice.deguinto@gmail.com

Share with friends

Date and Time

Location

New Hope Christian Church

Fatima Jubay

Liloan Cebu, Central Visayas 6002

Philippines

View Map

Save This Event

Event Saved