TLR Kickstart in Trondheim Norway

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sommerveita 4

7011 Trondheim

Norway

View Map

Event description

Description

* English description further down the page.

* Torben Søndegård will not attend the Kickstart.

Norsk:

Kickstart – Apostlenes gjerninger fortsetter i det 21 århundre

Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) for å gå ut i tro: helbrede de syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og i Den Hellige Ånd, og å gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi vil også gå ut i gatene i små grupper for å hjelpe å "kickstarte" deg.

I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte vanlige folk til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste raskt og troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Disiplene forkynte, helbredet, satte fri og døpte mennesker i vann og i Den Hellige Ånd.

Apostelen Paulus understreker viktigheten av å handle i (overnaturlig) kraft: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»(1 Kor. 2: 4-5).

Dette var det "normale kristenliv" for en disippel av Jesus Kristus. Er dette livet fortsatt for oss i dag? Er vi som Jesu disipler fortsatt kalt til å gjøre det samme? Ja! Vi tror dette fortsatt gjelder for oss i dag og for alle troende som ønsker å være en disippel av Jesus.


Program

Vårt seminar er et 3 dagers praktisk seminar med undervisning om disippelskap. Undervisningen vil være svært praktisk og vil omfatte å gå ut på gata, helbrede de syke og å forkynne evangeliet. Team-medlemmer fra The Last Reformation vil være med og instruere. Programmet er lagt opp slik:

Fredag

18:30: Undervisning

21:00: Fellesskap


Lørdag

10:00: Vitnesbyrd fra kvelden før

10:30: Undervisning

11:30: Lunsj

12:30: Dåp og outreach

17:00: Middag

19:00: Vitnesbyrd

20:00: Undervisning

21:00: Fellesskap

Søndag

10:00: Vitnesbyrd fra kvelden før

10:30: Undervisning

11:30: Praktisk informasjon om hvordan å fortsette

12:30: Slutt

Kontakt oss

Bjørn Høivik Larsen

+47 41002300

bjorn@invicto.no


English:

Kickstart – Acts of the Apostles Continue in the 21st Century

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power: ‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’? Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

Program

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Team members from The Last Reformation will provide some instruction. Our program is planned to be generally as follows:


Friday

18:30: Teaching

21:00: Ministry time


Lørdag

10:00: Testimonies from the night before

10:30: Teaching

11:30: Lunch

12:30: Baptism and outreach

17:00: Dinner

19:00: Testimonies

20:00: Teaching

21:00: Ministry time

Søndag

10:00: Testimonies from the night before

10:30: Teaching

11:30: Practical info on how to continue

12:30: End of programme


Contact us

Bjørn Høivik Larsen

+47 41002300

bjorn@invicto.no

Date and Time

Location

Sommerveita 4

7011 Trondheim

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved