Tional Ealain na Gàidhlig | Gaelic Arts Gathering

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The National Piping Centre

30-34 McPhater Street

Glasgow

G4 0HW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Thèid Tional Ealain na Gàidhlig air adhart air Diardaoin 28mh Màrt 2019 aig An t-Ionad Pìobaireachd Nàiseanta ann an Glaschu. Bidh cothrom do luchd-ealain is buidhnean cultarach conaltradh a dhèanamh còmhla agus bidh panailean/seiseanan ann tron latha le na cuspairean na leanas:-

- Fios as ùr bho Fhòram Ro-innleachdail Nàiseanta nan Ealain Gàidhlig

- Mòr-ionadan

- An t-Àite-obrach Gàidhlig agus Leasachadh Sgilean

- A’ Togail Misneachd tro na h-Ealain

- A’ Co-roinn Fiosrachaidh mu dheidhinn Phròiseactan

- Lìonraidhean

Tha fàilte ron a h-uile duine is buidheann aig a bheil ùidh ann an ealain Ghàidhlig.

Fios: 9:30m-10:00m Clàrachadh agus Teatha is Cofaidh

Tional Ealain Na Gàidhlig (Gaelic Arts Gathering) will take place on Thursday 28th March in the National Piping Centre in Glasgow. This provides an opportunity for Gaelic artists and cultural bodies to get together to discuss their work and plans. Panels and sessions through the day will cover the following topics:-

- Updates from the National Gaelic Arts Strategic Forum (NGAS)

- Gaelic Hubs

- The Gaelic Workplace and Developing Skills

- Growing Confidence through the Arts

- Project Information Sharing

- Networking

This event is open to individuals and organisations interesting in furthering Gaelic arts and culture.

Note: 9:30am-10:00am Registration and Tea & Coffee

Date and Time

Location

The National Piping Centre

30-34 McPhater Street

Glasgow

G4 0HW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved