€ 5 – € 50

Roller Disco / Basement Beach Party X Note To Self Fine Arts After Party

Evenementdetails

Deel dit evenement

Datum en tijd

Locatie

Locatie

The Grey Space

20 Paviljoensgracht

2512 BP Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Beschrijving van het evenement
A 12 Hour Post-Apocalyptic Journey into the Human made syntetic heaven ( including a Roller Disco, a Beach Club at the Basement

Over dit evenement

ON THE 13th DECEMBER COME EXPERIENCE OUR 12 HOUR EVENT IN THE GREY SPACE IN THE MIDDLE.

Royal Surf Club in collaboration with Every day is Friday presents a clash of local-international initiatives.

Starting at 6 PM expect:

Talks

Workshops

Artworks

by the most creative minds in town.

Basement Rave:

Underground Beach Club

8.000 KG of REAL sand

The Hague / Rotterdam LINE-UP

Until 6 AM

Many more surprises will be announced soon like our indoor Roller Disco.

STAY TUNED. Roller Disco / Basement Beach Party X Note To Self Fine Arts Exhibition After Party

𝕀̠𝕥̠ ̠𝕚̲𝕤̳ ̱𝕒̳𝕟̲𝕕̠ ̅𝕒̠𝕝̄𝕨͟𝕒̲𝕪̿𝕤͟ ͞𝕙̿𝕒̅𝕤̱ ͟𝕓̅𝕖̲e𝕟͞ ̳𝕨̳𝕙̄𝕒͞𝕥͞ ̄𝕚̱𝕥̄ ͟𝕚͞𝕤͟,͟ ̱ ̱ ̲

𝙰̄ ̿𝚙̳ 𝚘͞ 𝚜̲ 𝚝͞ ̲𝚗̠ 𝚘̲ 𝚜̄ 𝚝͟ 𝚊͞ 𝚕̱ 𝚐͟ 𝚒̱ 𝚌̠ ͟. 𝚝̱ 𝚛͞ 𝚒̱ 𝚙̿. ̲

𝚘̱𝚏̱ ̿𝚠͟𝚑̠𝚊̳𝚝̅ ͟𝚝̲𝚑̅𝚒̠𝚗͟𝚐̄𝚜̠ ̲𝚞͞𝚜̱𝚎͞𝚍̱ ͟𝚝̠𝚘̠ ̿𝚋̱𝚎̅

C𝕖̿𝕝̄𝕖̠𝕓̳𝕣͞ratin𝕘̿ ̠𝕥̅𝕙̿𝕖̿ ̲ POST HUMANS ̄𝕠͞𝕗̲ ̅𝕥̳𝕙̳𝕖̠ ̿p𝕣̿𝕖̄𝕤̿𝕖̅𝕟̠𝕥̠ ͟-̱ ̠

a͟ṉd̅ ̿. s̅o̅o͟n̳-̄. ṯo͟-̿b̿e̅ ̲. d̄y͞s͟t̅o̳p͞i͟a̳n̿ ̱. r̄e̲a̠ḻi̱t̅y̱

𝕎͟𝕙̄𝕖̲𝕣̱𝕖̠ ̳𝕥̲𝕙̠𝕖͟ ̲𝕠̲𝕟̱𝕝̱𝕪̱. ̿sͦu̕r̲v̏iv̞iͦn͇gͬ ̍n̡a͖t̾u̠r̀eͫ ̳. 𝕚̄𝕤͟ ̲ 𝕕̄𝕖̅𝕤̳𝕚͟𝕘̠𝕟̲𝕖̅𝕕 ͟𝕓̱𝕪͟ H𝕦̅𝕞̅𝕒̱𝕟̅𝕤̳,̠ ̠

𝕙̄𝕠̲𝕤̠𝕥̱𝕖̱𝕕̱ ̳ IͯN͊D͍ǪO̐R͠S̝

*̨*͝*͞ *̨*͝*͞ *̨*͝*͞ *̨*͝*͞ *̨*͝*͞

On the 𝟷̧𝟹̀.𝚝̛𝚑 of December, 𝙵̶ 𝚛́ 𝚒҉ 𝚍̸ 𝚊̕ 𝚢

We are building a R̘O̞L̄LͭE̊Rͪ ͜DͭÌS̉C̺O̞,

And a REAL beach club,

Right inside the The Grey Space in the Middle,

To be able to Surf, Wave, and Rave all night long,

right before the Xmas.

Non-stop party crew of Rotterdam's Every day is Friday going to open the surfing area,

Where you will walk trough a massive market place of 𝔸̪𝕣͗𝕥ͤ𝕤̈ ̪𝕒̂𝕟͎𝕕́ ̥𝔾̙𝕠͞𝕠͝𝕕̆𝕚𝕖͐𝕤̍, governed by the free people of:

@The Little Big Dollhouse : Malou Bumbum, Giovanni Palmieri & Friends.

The indoors streets will take you to a 𝕤̲͉̘̘𝕖͉̜͉𝕟̗̻̬𝕤͉̰̠𝕠͓̯̰𝕣͓̙̤𝕪̰͇ ͉̤𝕤̦̼𝕖͈͈𝕟̯͇𝕤̰𝕒̫𝕥̫𝕚͈𝕠͔𝕟,

A series of m̞i̮n͔dͮ ͂f̭u̍c̀k̙s̿, work shops, talks designed by the newest, freshest group of in Town:

Just This Place, an exhibition of 6 hyper creative minds:

Maarten Keus, Marlot Meyer, Leyla-Nour Benouniche, Pamela Varela, Hannah McQueen, Soeria van den Wijngaard, Berk Duygun

𝙰̴̵̛͡ 𝚜̴̢̨̕. ̧𝚒̨̛̕ T ҉ 𝚠 𝚊̵̵͜ 𝚜̴̧̨. ̢̨̢𝚗 𝚘̨̡ 𝚝̸ 𝚎͜͟ 𝚗̕ 𝚘̵ 𝚞̨ 𝚐̧ 𝚑̡ ,

Right after the fashion based theatre piece of Aruina Nina, and Yuki Ito's fashion walk,

Bastian Visch is going to guide you to the hidden dunes of:

The B̺ ã s̈ e̗ m͊ ȩ̃ n̗̼ t͉̭

We are turning the basement of the Grey space,

Into a real beach club with 8 tons [ 8.000 kg ] of R E A L sand on the floor,

So we all can enjoy our Mojitos with the synthetic orange light,

Turning into dark night blue, as close it gets to the morning, while it is most likely to be storming as 𝕤̇ 𝕙̫ *̠ 𝕥͚ outside.

𝕋̑𝕙̗𝕖͘ ̫𝕠ͪ𝕔ͨ𝕖̓𝕠̺𝕟̤𝕤͠ ̌ 𝕒̲𝕣̈́𝕖̭ ̟ 𝕘͋𝕠ͣ𝕟̱𝕖͌,̧ ̯𝕋̿𝕙̈𝕖̢ ̔A𝕚̟𝕣̄ ̋ 𝕚͌𝕤̷ ͧ𝕥͝𝕠̅X𝕚̈𝕔ͪ ͎𝕒̩𝕟̩𝕕̹ ͩ ℝ̤𝕒̃𝕕͓,̝

This is a clash of local-international initatiaves, seperated into different, fully independent timelines, dimentions, where every small detail comes together; to create something way bigger then itselves.

THEY ̪. C͠A͑Ṅ ̫. T̤A̻K̻E҉ ̷. O͢ƯT͊. ͖C̖L̋ÍM̐A͘Ṯ,̛E ̪

B̏U͠T̻. ̒ṄO͐T̼. ̅O͡U̠R̪. ̞H̕U̧M͎ḀN̢I͙T͆Yͨ

T̘ h͓ eͧ ̃. Uͪ L͂ T̝ I̬ Mͦ Aͮ T̕ Eͤ ͪL̓ I͆ N̟ E̅. ͧŪ P͍

Haris Begic

Stiib ( Siem Steeb )

Carlos Eperon Beltrán

OilBoy ( Kin Mun )

Jesus Canuto Iglesias & Gökay Atabek

Matthias König Aka Snackbar

Börk ( Berk Duygun )

and many more artists, DJs, live acts to be announced soon...

Delen met vrienden

Datum en tijd

Locatie

The Grey Space

20 Paviljoensgracht

2512 BP Den Haag

Netherlands

Kaart bekijken

Beleid voor refunds

Neem contact op met de organisator om een restitutie aan te vragen.

Eventbrite-kosten zijn niet restitueerbaar.

Sla dit evenement op

Evenement opgeslagen