Tavola 15-17 March 2020 / Tavola 15- 17 Mawrth 2020

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kortrijk Xpo

Doorniksesteenweg 216

8500 Kortrijk

Belgium

View Map

Event description

Description

TAVOLA 2020 - 15-17 March 2020

The Department for International Trade, Welsh Government, Scottish Development International and Invest Northern Ireland is supporting 28 UK suppliers of fine foods and delicatessen to exhibit at Tavola 2020.The Stand

The UK pavilion (with representation from Northern Ireland, Scotland, Wales and England) will be located in Hall 4 and each participating company will receive:

 • A stand

 • A counter with room for storage

 • Company name signage

 • Lighting and electricity

 • A full colour banner in the back of the stand for product image and/or logo

Costs & Sponsorship

 • Stand costs detailed above will be fully subsidised.

 • Your company will pay for travel and accommodation, unless stipulated differently (regional support may be available to support this element).

 • Any additional equipment requirements (for example, chillers, refrigeration etc.) will be charged separately.


Offer

 • Support by the DIT Benelux team, Welsh Government, Scottish Development International and Invest Northern Ireland in the run up to the event and during the 3 trade show days.

 • Social media coverage

 • A networking reception with other UK companies and Benelux buyers, possibility to use your company's products for catering during reception.

 • Possibility to participate in the Golden Tavola Awards.

Interested?

Places are limited and we will make a careful selection of participating food and drinks processors and manufacturers after the registration deadline, looking at the market fit for Belgium, export readiness, regional diversity and innovativeness. We would like to take into account following categories: sustainable packaging, healthy foods (low sugar, low alcohol), plant-based. Please click here to express your interest. The deadline for is 1 December 2020. For more information please contact:

For Scotland: Hamira.Khan@scotent.co.uk

For Wales: russell.roberts@gov.wales

For Northern Ireland: amy.dalton@investni.com

For England: Katrin.bouwens@fco.gov.uk

About TAVOLA and the Belgian market

 • A biennial meeting place for the world of fine foods and fresh products, presenting classic delicatessen and trendy foods attracting 20,000 visitors (professionals only) from 35 countries.

 • Location: Xpo Kortrijk, Belgium

 • 475 selected exhibitors from 20 countries

 • The trade show covers 5 halls, all organised according to product category or theme

 • The Belgian market is a test market and often used by foreign manufacturers of food products for the launch of these products in Europe. It's a small country where all different European cultures are present.

 • Belgian is a fastidious market when it comes to quality, taste and packaging. Belgian consumers are interested in international food, both retails and gastronomy and are willing to pay for quality products.

 • Target audience: out of home, e.g. restaurants, cafes, hotels, catering

 • Website: www.tavola-xpo.be/

 • After Movie 2018: https://www.youtube.com/watch?v=lNpFFewcozgTAVOLA 2020: 15-17 Mawrth 2020

Mae'r Adran Masnach Ryngwladol, Llywodraeth Cymru, Scottish Development International ac Invest Northern Ireland yn cefnogi 28 o gyflenwyr bwydydd da a delicatessen i arddangos yn Tavola yn 2020.Y Stondin

Bydd pafiliwn y DU (gyda chynrychiolaeth o Ogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a Lloegr) yn Neuadd 4 a bydd pob cwmni sy'n cymryd rhan yn derbyn:

 • Stondin

 • Cownter gyda lle i storio

 • Arwydd gydag enw’r cwmni

 • Golau a thrydan

 • Baner liw yng nghefn y stondin ar gyfer darlun ac/neu logo

  Costau a Nawdd

 • Byddwch yn derbyn cymhorthdal llawn am gost y stondin uchod.

 • Bydd eich cwmni yn talu am deithio a llety, os na nodir yn wahanol (mae'n bosibl y bydd cymorth ranbarthol ar gael i gefnogi'r elfen hon).

 • Bydd tâl ychwanegol am unrhyw offer (er enghraifft, offer oeri, rhewgelloedd ac ati) yn cael ei godi ar wahân.


Cynnig

 • Cefnogaeth gan dîm DIT Benelux, Llywodraeth Cymru, Scottish Development International ac Invest Northern Ireland cyn y digwyddiad ac yn ystod tri diwrnod y sioe fasnach.

 • Y Cyfryngau Cymdeithasol

 • Derbyniad rhwydweithio gyda chwmnïau eraill y DU a phrynwyr Benelux, posibilrwydd o ddefnyddio cynnyrch eich cwmni ar gyfer yr arlwyo yn ystod y derbyniad.

 • Y posibilrwydd o gymryd rhan yng Ngwobrau Golden Tavola.

Diddordeb?

Ychydig o leoedd sydd ar gael a byddwn yn dewis ein proseswyr a'n gweithgynhyrchwyr bwyd a diod yn ofalus wedi'r dyddiad cau ar gyfer cofrestru, gan edrych ar y farchnad ar gyfer Gwlad Belg, a ydynt yn barod i allforio, amrywiaeth yn ôl ardal ac arloesedd. Hoffem ystyried y categorïau canlynol: pacio cynaliadwy, bwydydd iach (llai o siwgr, llai o alcohol), bwydydd yn seiliedig ar blanhigion. Cliciwch yma i ddangos eich diddordeb. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno eich datganiad o ddiddordeb yw 1 Rhagfyr 2020. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â:

Ar gyfer yr Alban: Hamira.Khan@scotent.co.uk

Ar gyfer Cymru: russell.roberts@gov.wales

Ar gyfer Gogledd Iwerddon: amy.dalton@investni.com

Ar gyfer Lloegr: Katrin.bouwens@fco.gov.uk

Ynghylch TAVOLA a'r farchnad yng Ngwlad Belg

 • Cyfarfod bob yn ail blwyddyn ar gyfer bwydydd da a chynnyrch ffres, gan gynnig bwydydd delicatessen clasurol a bwydydd ffasiynol gan ddenu 20,000 o ymwelwyr (gweithwyr proffesiynol yn unig) o 35 o wledydd.

 • Lleoliad: Xpo Kortrijk, Gwlad Belg

 • 475 o arddangoswyr wedi'u dewis o 20 gwlad

 • Mae'r sioe fasnach yn cynnwys 5 neuadd, pob un ohonynt wedi'u trefnu yn unol â chategori neu thema y cynnyrch.

 • Mae'r farchnad yng Ngwlad Belg yn farchnad brofi ac yn aml yn cael ei defnyddio gan gwmnïau bwydydd tramor er mwyn lansio'r cynnyrch yn Ewrop. Mae'n wlad fechan ble y mae holl wahanol ddiwylliannau gwahanol Ewrop ar gael.

 • Mae Gwlad Belg yn farchnad ofalus iawn o ran safon, blas a deunydd pacio. Mae gan ddefnyddwyr yng Ngwlad Belg ddiddordeb mewn bwyd rhyngwladol, o ran ei werthu yn ogystal a'i goginio, ac maent yn fodlon talu am gynnyrch o safon.

 • Cynulleidfa Darged: y tu allan i'r cartref, e.e. bwytai, caffis, gwestai, arlwyo

 • Gwefan: www.tavola-xpo.be/

 • Ffilm o 2018: https://www.youtube.com/watch?v=lNpFFewcozgShare with friends

Date and Time

Location

Kortrijk Xpo

Doorniksesteenweg 216

8500 Kortrijk

Belgium

View Map

Save This Event

Event Saved