Free

Staran: Complete Vocal Technique, le Mìcheal Hill

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Royal Conservatoire of Scotland Wallace Studios

210 Garscube Road

Glasgow

G4 9RR

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Tha Theatre Gu Leòr a’ cuir air bhog iomairt leasachaidh ùr, STARAN, le sreath de bhùithean-obrach aig Conservatoire Nàiseanta na h-Alba airson cleasaichean is luchd-ealain ag obair sa Ghàidhlig, a’ tabhachd cothrom air leth bhith trèanadh le eòlaichean agus sgilean proifeiseanta a leasachadh. Bi gach bùth-obrach a' gabhail àite thairis air deireadh-sheachdainn agus a' coimhead air diofar chuspair.

30mh den t-Sultain & 1d den Damhair
Dannsa-ceum ann an co-theacs aimsireil, le Sophie Nic Steaphain

21mh & 22mh den Damhair
Complete Vocal Technique, le Mìcheal Hill

4mh & 5mh den t-Samhain
Leasachadh sgriobt agus dramaturgy, le Màiri Sìne Chaimbeul agus Lynda Radley

Tha na bùithean-obrach seo air lìbhrigeadh le taic bho Bòrd na Gàidhlig.

Bi rannsachadh air an obair againn a' gabhail àite aig na bùithean-obrach ach tha compàirteachas ann saor-thoileach, dìomhair agus faodar tarraing a-mach aig àm sam bith. Bi tuilleadh fiosrachadh mun rannsachadh seo air sgaoileadh ro làimh.


Complete Vocal Technique

Fairis air dà latha, gheibh thu dòighean agus cleasan airson do ghuth a chleachdadh mar is miann leatsa, dòighean a tha sìmplidh, èifeachdach agus dearbhte thar iomadh bliadhna de rannsachadh fuaim is cuirp. Gheibh thu cuideachd cothrom barrachd eòlais fhaighinn air a' ghuth, obrachadh ann am buidheann bhrosnachail air sgilean gutha, ceistean a chur agus leasanan goirid aghaidh-ri-aghaidh fhaighinn a chuidicheas leis na h-amasan gutha is taisbeanaidh agad.

Am measg nan ceistean a bhios sinn a’ fuasgladh:
- Ciamar a tha mo ghuth ag obrachadh?
- Ciamar a chumas mi smachd air m’ anail?
- Ciamar a bhruidhnneas no a sheinneas mi gu h-àrd air an àrd-ùrlar, gun a bhith a’dèanamh cron air mo ghuth?
- Dè sèorsa rudan a bu chòir dhomh a bhith dèanamh mar bhlàthachadh gutha?
- Ciamar a nì mi cinnteach nach chaill mi mo ghuth ‘air chuairt’?

Tha Complete Vocal Technique (CVT) steidhichte air an rannsachaidh is teagaisg ghutha as ùire aig Complete Vocal Institute ann an Copenhagen, a tha air leantainn airson 25 bliadhna.. Tha leasachaidhean gutha agus dotairean ENT a’ moladh CVT. 'S e dòigh-obrach glè èifeachdach a th' ann, a bheir slàinte gutha agus saorsa taisbeanaidh do chleasaichean, seinneadairean is òraidichean agus tha fèill mhòr oirre.

Leugh barrachd mu CVT an seo: completevocal.institute/complete-vocal-techniqueMu dheidhinn Mìcheal Hill

'S e oide gutha, seinneadair agus craoladair a th' ann am Mìcheal Hill a tha a' fuireach ann an Lunnainn agus a stèidhich The Voice Hub, a tha a' dèanamh oideachadh is bùithtean-obrach gutha air feadh na Rìoghachd Aonaichte. O chionn ghoirid, bha e thall ann an Romàinia, ag obair le Taigh-cluiche na Stàite, is iad ag ullachadh airson dealbh-chluich ùr.

Tha Mìcheal cuideachd air a bhith an sàs ann am bùithtean-obrach o chionn ghoirid dha The Actors Centre ann an Covent Garden, Lunnainn, The Academy of Contemporary Music, Tron Theatre ann an Glaschu agus The Royal College of Speech and Language Therapists. An-dràsta, tha e a’ teagasg sheinneadairean aig BIMM ann an Lunnainn agus Brighton. Bidh Mìcheal cuideachd a' teagasg sheinneadairean is chleasaichean bho Game of Thrones, Emmerdale, an National Theatre agus eile. 'S esan a' chiad Albannach le teisteanas Complete Vocal Technique.

Anns an Dùbhlachd am bliadhna, bidh Mìcheal a’ nochdadh aig an ‘World Voice Consortium’, far am bi e a’ toirt seachad òraid mu dheidhinn na dòighean-teagaisg aige airson dualchainntean agus blasan ionnsachadh do chleasaichean.


Theatre Gu Leòr launches STARAN a new development initiative, with a series of workshops at the Royal Conservatoire of Scotland for actors and artists working in Gaelic, providing a rare opportunity to train with experts and develop professional skills. Each workshop will take place over a weekend and focus on a different topic.

30th September & 1st October
Step dancing in a contemporary context, with Sophie Stephenson

21st & 22nd October
Complete Vocal Technique, with Michael Hill

4th & 5th November
Script development and dramaturgy, with Màiri Sìne Campbell and Lynda Radley.

These workshops are delivered with support from Bòrd na Gàidhlig.

As part of the workshops research will be undertaken about the work of Theatre Gu Leòr in this area but participation is voluntary, confidential and can be withdrawn from at any time. More information about this research will be sent to registered participants in advance of the workshops.


Complete Vocal Technique

Over two days you will be equipped with the tools you need to use your voice the way you want, with methods that are simple, effective and proven over 25 years of voice, acoustics and physiology research. You will also have the chance to build up your knowledge of how the voice works, work in a supportive group to develop your skills, ask questions and get one-to-one tuition to help you with your personal voice and performance goals.

Among the things we will explore:
- How does my voice work?
- How do I control my breath?
- How do I project my singing or speaking on stage without damaging my voice?
- How should I warm up my voice?
- How can I look after my voice on tour?

The Complete Vocal Technique (CVT) is based on the latest voice teaching and research at the Complete Vocal Institute in Copenhagen. The technique has the backing of speech therapists and ENT doctors. CVT is a very effective method, that promotes healthy use of the voice as well as artistic freedom for actors, singers and speakers.

Read more about CVT here: completevocal.institute/complete-vocal-technique


About Michael Hill

Michael Hill is a voice tutor, singer and broadcaster, living in London. He established The Voice Hub and provides tuition and workshops across the UK. Recently he has been in Romania, working with the State Theatre as they prepare a new production.

Michael has also worked at The Actors Centre in Covent Garden, London, The Academy of Contemporary Music, Tron Theatre in Glasgow, and The Royal College of Speech and Language Therapists. At the moment he teaches singers in London and Brighton at BIMM. Michael teaches singers and actors from Game of Thrones, Emmerdale and the National Theatre among others. He is an authorised teacher of the Complete Vocal Technique.

In December this year Michael will appear at the ‘World Voice Consortium’ where he will give a speech on his methodology for teaching dialects and accents to actors.


Share with friends

Date and Time

Location

Royal Conservatoire of Scotland Wallace Studios

210 Garscube Road

Glasgow

G4 9RR

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved