New York, NY, United States

#Shillumni NY Workshop — Sketch