Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Osvěžovna Folimanka

Osvěžovna Folimanka

120 00 Praha 2

Czechia

View Map

Event description
Každoměsíční sousedský běh, nová komunitní tradice v okolí Folimanky. / Monthly neighbourhood run, new community tradition around Folimanka.

About this Event

FOR ENGLISH, PLEASE SCROLL BELOW

1) TRASA – viz mapka

„DOSPĚLÝ“ BĚH – běží se 2 okruhy parkem Folimanka, celkem 5 km

„DĚTSKÝ“ BĚH – běží se 1 okruh, celkem 2,5 km

POZOR! Děti se mohou přihlásit i na „dospělý“ běh, ale dospělí se nemohou oficiálně přihlásit na „dětský“. Běžet ho – např. jako doprovod svého dítěte – samozřejmě mohou, ale čas se jim nebude měřit.

2) CHARAKTER BĚHU

Podnuselák není klasický vyhecovaný závod, ale MĚŘENÝ KOMUNITNÍ BĚH; jeho inspirací je slavný Parkrun, který rovněž začínal jako lokální, sousedský běh a dnes má již více než patnáctiletou tradicí a je rozšířen po celém světě. Není určen jen zdatným běžcům, je PRO VŠECHNY, vč. úplných začátečníků i neběžců. Můžete ho třeba pojmout jako ideální příležitost, jak začít pravidelně běhat! VĚK NENÍ PŘEKÁŽKA, všichni poběží najednou.

VZDÁLENOST 5 KM zvládne každý, není třeba celou vzdálenost uběhnout, klidně můžete kombinovat běh s chůzí, můžete běžet konverzačním tempem v tandemu či skupince. V cíli počkáme na každého! Není třeba se stydět, že doběhnete poslední, že podáte mizerný výkon, že budete mít špatný čas – o to vůbec nejde, účelem není za každou cenu vyhrát či porážet ostatní, ale mít RADOST Z POHYBU (a třeba i z toho, jak se postupně zlepšujete) a vzájemně se k němu motivovat. A v cíli se pak pobavit se známými, POZNAT NOVÉ SOUSEDY, dát si společně kávu a sladkou drobnost a příjemně nastartovat víkend! VÝHROU JE SAMOTNÁ ÚČAST.

Trasa má JEDEN KRÁTKÝ NÁROČNÝ ÚSEK, a sice výšlap schodů (viz bod 9 na mapce; platí pochopitelně i pro děti, neboť úseky jsou totožné), na to je dobré pamatovat. Opět ale připomínáme, že není třeba se zbytečně přepínat, schody můžete vyjít vlastním tempem. Odměnou vám bude VYHLÍDKOVÁ PASÁŽ podél hradeb, odkud je vidět až na Vyšehrad. Zbytek trasy je standardní a nenáročný, ale kdyby přece jen došlo k nějaké té odřenině, na místě budeme mít ZDRAVOTNÍKA, takže se není čeho bát.

Běh si nečiní ambice být profesionálním podnikem, jehož účastníci přijdou, odběhnou si závod a odejdou. Nechceme lákat na profesionální zázemí se zajištěným občerstvením zdarma, cenami či výhrami; pořádáme SPOLEČNOU SOUSEDSKOU AKTIVITU, jejíž podobu může ovlivňovat každý aktivní i pasivní účastník – každý může přinést občerstvení, přijít s vlastním nápadem, oceníme, když se občas místo běžecké účasti zapojíte jako dobrovolník na trati apod.

3) PRAKTICKÉ INFORMACE

K měřené účasti bude zapotřebí jen zapsat se na stránkách Eventbrite, abychom vždy měli přehled o počtu účastníků (pro registraci na místě by již ve větším počtu nebyl prostor). K tomuto účelu včas před každým termínem zveřejníme unikátní odkaz, který poslouží k jednoduché registraci na tři kliknutí: Register → Checkout → Vyplnit údaje a „Confirm registration“.

Výsledky následně během víkendu zveřejníme na FB a vlastních stránkách.

---------------------

1) ROUTE - see the map

“ADULT” RUN: 2 laps through the FOLIMANKA park, 5 km on aggregate

“CHILDREN’S” RUN: 1 lap, 2.5 km on aggregate

PLEASE NOTE: Children can sign up for the “adult” run but adults cannot officially sign up for the “children’s” run. They can, of course, take part in it, e.g. to run together with their offspring, but their performance won’t be measured.

2) CONCEPT

Podnuselák is not a classic revved-up race but a MEASURED COMMUNITY RUN, inspired by the famous Parkrun, which also started as a local neighbourhood run but boasts the tradition of more than 15 years now and has expanded all over the world. Podnuselák is not meant only for able-bodied runners but FOR ALL, including complete beginners and non-runners. You could conceive Podnuselák as an ideal opportunity to start running regularly! Age is no obstacle, everyone starts together.

The DISTANCE OF 5 KM is doable for everyone – no need to run the entire distance, you can also combine running and walking, run in a conversational pace in a tandem or in a group. In the finish, we’ll wait for everyone! No need to be ashamed of finishing last or performing poorly, of achieving a bad time… That is not what matters, the goal not being to win at all costs or to beat the others. The point is to enjoy being active (and perhaps improving step-by-step) and motivating one another to stay active and, in the finish, to have a chat with friends, get to know new neighbours over coffee and something sweet, and to start your weekend agreeably! You win just by taking part.

One aspect to keep in mind: the route includes a short difficult section: climbing the stairs (see no. 9 in the map; also applies to children, of course, since the routes are identical). Again, though: no need to overexert yourselves, you can walk up the stairs in your own pace. Upstairs you’ll be rewarded with a scenic section along the city walls, from where you’ll see as far as Vyšehrad. The rest of the route is of standard, undemanding character but even if you do happen to suffer a minor graze and the like, we always have a medic present so there’s no need to worry. Our run does not aspire to be a professional competition whose participants arrive, run the race and disappear. We don’t intend to draw crowds by promising them professional service with prizes and free catering – what we organize is a joint neighbourhood activity that can be shaped by each active or passive participant: everyone can contribute e.g. by bringing refreshments, coming up with their own idea, etc. Also, your taking part as a volunteer marshal along the route every now and then instead of running the race will be much appreciated.

3) PRACTICAL INFORMATION

All you need to do for your measured participation is to sign up for the run at the Eventbrite website so that we can keep track of the number of participants (there wouldn’t be enough time for signing up on the spot if done en masse). For that purpose, well in advance before each run a unique link is issued for a simple, three-step signup: Register → Checkout → filling in your data and “Confirm Registration”.

Results and photos are then published during the weekend at Podnuselák’s FB site and website. Looking forward to seeing you running with us!

Pravidla a zásady ochrany osobních údajů účastníků běhu Podnuselák

1. Registrace

•Registrace mužů, žen i dětí probíhá elektronicky přes registrační formulář, na nějž odkazují facebookové a webové stránky běhu Podnuselák.

•Každý účastník je povinen zadat platný email, na který mu budou zaslány informace o aktuálním termínu běhu.

•Přihlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů osob mladších 16 let provádí rodič dítěte, který při registraci zadá svou e-mailovou adresu a jméno a příjmení svého dítěte.

•Odesláním registračního formuláře dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů (popř. osobních údajů svého dítěte) pro účely registrace a tvorbu startovních a výsledkových listin a pro další informování související s během Podnuselák.

•Registrací účastník souhlasí s pravidly běhu.

•Ve výjimečných případech může registrace probíhat přímo na místě běhu. Souhlas s účastí bez předchozí elektronické registrace závisí na vůli pořadatelů a kapacitě běhu.

2. Průběh běhu a měření času

•Každému účastníku je před startem přiděleno startovní číslo.

•Start všech běžců probíhá současně.

•Děti mladší 16 let mohou absolvovat trasu o délce 2,5 km („dětský“ okruh), děti starší 15 let, zájemci z dětí do 15 let a dospělí běžci absolvují dvě kola trasy o celkové délce běhu 5 km.

•Rodič může doprovázet své dítě a absolvovat trasu o délce 2,5 km, v tomto případě se zaznamenávají pouze výsledek dítěte.

•Reálný čas je měřen od proběhnutí startem do proběhnutí cílem.

•Měření času probíhá pomocí časomíry se zaznamenáváním mezičasů.

3. Výsledky a vyhlášení

•On-line výsledky s naměřenými časy a fotografie z běhu budou v průběhu dne běhu, případně dle možností organizátorů v nejbližším možném termínu, dostupné na facebookové stránce běhu Podnuselák, příp. webových stránkách běhu Podnuselák.

•Výsledky jsou vyhlašovány v kategoriích: okruh 5 km (podkategorie „ženy“, podkategorie „muži“), okruh 2,5 km.

4. Další ustanovení

•Účastník běhu si je vědom rizik spočívajících v nebezpečí vzniku škody nebo újmy na zdraví vzniklé při běhu.

•Účastník běhu musí respektovat pokyny organizátorů.

•Účastník běhu běží na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost.

•Účastník běhu svým přihlášením potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá požadavkům a nárokům běhu.

•Pořadatel není odpovědný za újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti se během. Pořadatel neručí za odložené věci.

•Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a propozicích.

•Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu jakýchkoliv údajů na facebookových, příp. webových stránkách běhu Podnuselák bez předchozího upozornění.

•Za děti mladší 18 let odpovídá v rozsahu předchozích bodů jejich zákonný zástupce.

•Účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny.

Ochrana osobních údajů

•Spolek Probuďme Nusle zpracovává v souvislosti s během Podnuselák osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa účastníků (event. e-mailová adresa rodičů dětí mladších 16 let), prvky identity zjistitelné z fotografie.

•Registrací dává účastník souhlas se zpracováním svých osobních údajů, popř. osobních údajů svého dítěte mladšího 16 let.

•Správce údajů má povinnost zajistit ochranu osobních údajů účastníka ve smyslu zabránění přístupu třetím osobám.

•Jméno, příjmení a e-mail zpracovává správce pro evidenci účastníků v soutěži a pro vyhlášení výsledků.

• E-maily jsou dále zpracovávány za účelem komunikace s účastníky, informování o novinkách a aktualitách v soutěži a pozvání na další běhy. Souhlas s informováním o novinkách týkajících se běhu lze kdykoliv odvolat na e-mailové adrese spolek@probudmenusle.cz.

•Během akce může dojít k pořízení fotografií, popř. videozáznamů, a to za účelem informovat o proběhnuvší akci širší veřejnost a zveřejnit je na sociálních sítích a webových stránkách, popř. v propagačních materiálech. Primárním úmyslem v tomto případě není zpracování osobních údajů účastníků. V případě žádosti účastníka (a je-li to fyzicky možné) lze pořízený záznam odstranit.

•Souhlas se zpracováním osobních údajů účastníků pro informování o běhu a pozvánky na další termíny běhu uděluje účastník na dobu jednoho roku od své poslední účasti na běhu, popř. až do odvolání svého souhlasu.

Pořadatel

•Pořadatelem Běhu Podnuselák je spolek Probuďme Nusle z.s, Čestmírova 1358/25, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, IČO: 06242839.

Podnuselák Participants‘ Personal Data: Rules and Principles of Protection

1. Registration

•Men, women as well as children shall register electronically via the registration form referred to by Podnuselák’s Facebook and web sites.

•Each participant is obliged to enter a valid e-mail address to which they will receive information on the date and time of the current run.

•Registration and consent with the personal data processing for persons under the age of 16 years shall be carried out by the child’s parent, who shall, within the registration process, enter their e-mail address and their child’s name and surname.

•By submitting the registration form, the participant provides their consent with the processing of their personal data (or of their child’s personal data) for the purposes of the registration and elaboration of the entry list and results and for provision of further information related with the Podnuselák run.

•By registering, the participant agrees with the rules of the run.

•In exceptional cases, registration may be carried out at Podnuselák’s starting line. Approval of such participation without prior electronic registration is subject to the organizers’ will and capacity of the run.

2. Course of Run and Measuring of Time

•Before the start, each participant is assigned a starting number.

•All runners start simultaneously.

•Children under the age of 16 years can run the route of 2.5 km (“children’s” circuit); children of 16+ years, children under the age of 16 years interested in doing so, and adult runners shall run Podnuselák’s two laps, of 5 km on aggregate.

•A parent may accompany their child and run the circuit of 2.5 km, in which case only the child’s result is recorded.

•The actual time is measured from the participant’s passing the starting line to the participant’s passing the finish line.

•Measuring of time is performed via a stopwatch recording split times.

3. Results and Announcement

•On-line results with measured times, and photographs of the run shall be available, on the date of the run or on the earliest possible date in accordance with the organizers’ capacities, on Podnuselák’s Facebook and/or web sites.

•Results are announced in the following categories: 5 km route (subcategories: “women”, “men”), 2.5 km route.

4. Other Provisions

•Podnuselák’s participant shall be aware of the risks consisting in the danger of damage or harm to their health sustained during the run.

•Podnuselák’s participant is obliged to abide by the organizers’ instructions.

•Podnuselák’s participant shall run at their own risk and on their own responsibility.

•By registering for the run, Podnuselák’s participant confirms that their health condition corresponds to Podnuselák’s requirements and demands.

•The organizer shall not be responsible for any harm to health, property damage or any other detriment sustained in connection with the run. The organizer shall not be responsible for any abandoned belongings.

•The organizer reserves the right to make changes in the programme and information/instructions.

•The organizer reserves the right to make changes to any data on Podnuselák’s Facebook or web sites without prior notice.

•Responsibility for children under the age of 18 years shall be borne, within the scope of the preceding paragraphs, by their legal representative.

•The participant is obliged to read and abide by important information and instructions.

Protection of Personal Data

•The Probuďme Nusle association processes, in connection with the Podnuselák run, the following personal data: the participant's name, surname, e-mail address (or, as the case may be, their parent’s e-mail address for children under the age of 16 years), identity elements ascertainable from photographs.

•By registering for the run, the participant gives their consent with the processing of their personal data, or of the personal data of their child under the age of 16 years.

•The data controller is obliged to ensure protection of the participant’s personal data by preventing third parties’ access.

•The controller processes the name, surname and e-mail address in order to be able to record the competition's participants and for announcement of results.

•E-mail addresses are further processed for the purpose of communication with the participants, of notifying them of the competition’s news and up-to-date information, and for invitations to the ensuing runs. The consent with being informed about the news regarding the run may be withdrawn at any time at spolek@probudmenusle.cz.

•During the event, photographs or video recordings may be taken for the purpose of informing wider public about the past event and of their publishing on social media and on the web site, or in promotional materials, the primary intention here not being the processing of the participants’ personal data. Should a participant so request (and where physically possible), the recording can be removed.

•The participant’s consent with the processing of their personal data, for the purpose of informing about the run and of inviting to the ensuing runs, shall be given for the period of one year after the participant’s last participation in the run, or until the participant withdraws their consent.

Organizer

•The organizer of the Podnuselák run is the Probuďme Nusle association, residing at Čestmírova 1358/25, Nusle (Praha 4), 140 00 Praha, Czech Republic, Company ID: 06242839.

Share with friends

Date and Time

Location

Osvěžovna Folimanka

Osvěžovna Folimanka

120 00 Praha 2

Czechia

View Map

Save This Event

Event Saved