Miami, FL

Paradise Disco Miami MMW/WMC Edition, Jellybean Benitez & friends