$35 – $70

Opera Ignacego Jana Paderewskiego “POWROT MANRU”

ALL AGES

Event Information

Performers

Performers

POWRÓT MANRU

Share this event

Date and Time

Location

Location

Copernicus Center

5216 W Lawrence Ave

Chicago, IL 60630

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description
POWRÓT MANRU - opera, która porusza serca. Po raz pierwszy w Chicago, w ramach projektu "Odkrywamy Paderewskiego"

About this Event

Opera „Powrót Manru” z muzyką Ignacego Jana Paderewskiego po raz pierwszy w Chicago.

Spektakl jest autorskim projektem Polsko-Ukraińskiej Fundacji imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Autorem libretta opartego na powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego„Chata za wsią” jest Alfred Nossig.

„Manru” jest jedyną operą Ignacego Jana Paderewskiego i jednocześnie pierwszym dramatem muzycznym w historii polskiej opery i jedyną polską operą, która została wystawiona na deskach nowojorskiej Metropolitan Opera.

Prapremiera w Dreżnie w 1901 odbiła się szerokim echem wśród krytyki w całej Europie, spotykając się z dużą aprobatą publiczności i środowiska, zbierając głównie pozytywne recenzje. Rozpisywano się o niej w m.in. w prasie niemieckiej, hiszpańskiej, angielskiej oraz polskiej. Zdzisław Jachimecki napisał o niej: Nie ma najmniejszej przesady w twierdzeniu, że po Halce jest Manru najbardziej osobistym dziełem operowym kompozytora polskiego, że posiada najwięcej po niej bezpośredniości wyrazu muzycznego. (...) Stworzył Paderewski w Manru muzykę, której charakter, dzięki zmieszaniu czynników słowiańskich z cygańskimi, działa nader oryginalnie. Wielka śpiewność kilku ustępów lirycznych, (...) żywość scen zbiorowych i świetne barwy orkiestralne stały się podstawą ogromnej atrakcyności opery Paderewskiego.

Kilka miesięcy później we Lwowie odbyła sie uroczysta premiera.

“Podczas pracy nad Manru moją uwagę zwrócił przede wszystkim dość nietypowy jak na tamte czasy, zamysł widzenia opery wzorowany na wagnerowskich dramatach muzycznych. W operze Paderewskiego nie ma bowiem oddzielnych arii - quasi arią jest tu cała muzyka i z tego względu bliżej jej do symfonii niż do opery. (…) O wpływie Wagnera na kształt Manru świadczy także brak uwertury, co jest charakterystyczne dla dramatu muzycznego, mianem którego śmiało możemy określić dzieło Paderewskiego. Trzeba jednak przyznać, że pomimo widocznych wpływów tradycji niemieckiej, Paderewski stworzył coś zupełnie nowego, coś, czego nie da się do końca porównać z żadnym innym powstałym przed nim utworem. Jego opera już w momencie powstania budziła żywą ciekawość. Świadczy o tym ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się wśród publiczności i krytyki w całej Europie, jej niezwykle entuzjastyczne przyjęcie, a także obecność na największych europejskich scenach operowych. Do dziś Manru pozostaje także jedyną polską operą, która została wystawiona na deskach nowojorskiej Metropolitan Opera. Dzieło Paderewskiego gościło także na wielu polskich scenach. Gdyby sięgnąć do historii, chyba nigdy przedtem żadne dzieło nie odbyło tak niezwykłej podróży, jaka przypadła w udziale właśnie Manru. (..) “ – Jerzy Maksymiuk

Wykonawcy:

Maciej Komandera, Ewa Tracz, Łukasz Motkowicz, Marta Motkowicz, Ludmiła Ostasz, Jurij Trycecky, Igor Mihnevych oraz chór i orkiestra Lwowskiej Filharmonii Narodowej.

Dyrektor generalny, kierownik produkcji: Adam Bala

Dyrektor artystyczna: Marianna Humetska

Patronat Honorowy Marszałka Senatu RP Stanisława Karczewskiego oraz Konsulatu Generalnego RP w Chicago

English :

The opera “Return of Manru” with the music by Ignacy Jan Paderewski for the first time in Chicago.

The performance is an original Polish-Ukrainian project of Ignacy Jan Paderewski Foundation. The libretto composed by Alfred Nossig is based on a novel from 1834 “A Hut Behind the Village” by Józef Ignacy Kraszewski. "Manru" is the only opera of Ignacy Jan Paderewski, as well as the first musical drama in the history of Polish opera and the only Polish opera ever presented at the New York Metropolitan Opera.

The world premiere in Dresden in 1901, was widely publicized among critics all over Europe, receiving approval of the public and society and gathering positive reviews. German, Spanish, English and Polish press published articles about the opera. Zdzisław Jachimecki wrote: “There is no slightest exaggeration in prizing “Manru” as the most personal operatic work of any Polish composer after “Halka”, and it presents the most directness of musical expression. (...) Padrewski created music which in its character, thanks to combining Slavic and Gypsy influences, brings highest originality. Moreover, several singable lyrical passages, (...) vivacity of group scenes and magnificent orchestral tones made Paderewski’s opera uniquely attractive”. As a result, just few months after Dresden’s premiere, the grandiose premiere took place also in Lviv.

"While working on “Manru” my attention was drawn primarily to a rather unusual for those times concept of perceiving the opera modeled on Wagnerian musical dramas. There are no separate arias in Paderewski's opera, instead there is a quasi-aria extended as a whole music, therefore it makes it closer to symphony rather than to classical opera. (...) The influence of Wagner is noticeable in omission of overture, characteristic to musical drama, which we can surely call Paderewski's work. However, we ought to admit that despite the visible influence of the German tradition, Paderewski created something completely new, something non-comparable to any other piece composed in the past. His opera at the time of its creation aroused vivid curiosity. It was popular among audiences as well as critics throughout Europe, receiving extremely enthusiastic reception, and was performed on the grandest European opera stages. To this day, “Manru” remains the only Polish opera ever staged at the New York Metropolitan Opera. Paderewski's work has been featured also on many Polish stages. Going back in history, no other composition has ever traveled as much as “Manru” has done.” (..) - Jerzy Maksymiuk

Performers:

Maciej Komandera, Ewa Tracz, Łukasz Motkowicz, Marta Motkowicz, Ludmiła Ostasz, Yuri Trycecky, Igor Mihnevych and the Lviv National Philharmonic Choir and Orchestra.

General director, production manager: Adam Bala

Artistic director: Marianna Humetska

Honorary Patronage of the Speaker of the Senate of the Republic of Poland Stanisław Karczewski and The Consulate General of the Republic of Poland in Chicago.

Share with friends

Performers

POWRÓT MANRU

Date and Time

Location

Copernicus Center

5216 W Lawrence Ave

Chicago, IL 60630

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved