One-day symposium: International Comparison and Collaboration in Medical So...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Committee Rooms 1 & 2, Glamorgan Building

School of Social Sciences

Cardiff University

Cardiff

CF10 3WT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

***English below Welsh***


Diolch am gofrestru ar gyfer symposiwm 'Cymharu a Chydweithio Rhyngwladol mewn Cymdeithaseg Feddygol: Mentrau Ymchwil, Heriau a Gobeithion y Dyfodol' (International Comparison and Collaboration in Medical Sociology: Research Initiatives, Challenges, and Future Prospects).


Gwybodaeth am y digwyddiad

Mae deall adnoddau ac arferion gofal iechyd lleol yn hanfodol ar gyfer gwella iechyd a lles pobl. Mae safbwyntiau cymharol rhyngwladol yn cynnig pwynt cyfeiriol ar gyfer dynodi gwahaniaethau mewn amgylcheddau ac arferion gofal iechyd rhwng ac o fewn cymunedau, gyda chydweithio rhyngwladol yn gydgyfrifoldeb.

Bydd y symposiwm yn dod ag ymchwilwyr at ei gilydd o'r DU, yr Unol Daleithiau a Japan - tair gwlad ag iddynt systemau lles a thraddodiadau damcaniaethol mewn cymdeithaseg feddygol gwahanol iawn - i gyflwyno a thrafod eu gwaith a thueddiadau perthnasol diweddar, ar sail astudiaethau cymharol rhyngwladol a mentrau ymchwil cydweithredol. Bydd y symposiwm yn sail ar gyfer ffurfio adnodd strategol i gynhyrchu a throsglwyddo gwybodaeth ar y lefel ryngwladol, ac mae ar agor i unrhyw un sydd â diddordeb.

Hoffem eich gwahodd yn garedig i ddigwyddiad rhwydweithio ar ôl y symposiwm ar y dydd i gael trafodaethau pellach mewn lleoliad anffurfiol.


Rhaglen

8:30–

Cofrestru, Ystafelloedd Pwyllgor 1 a 2, Adeilad Morgannwg


9:00–9:15

Sylwadau agoriadol

- Hiroto Shimizu (y trefnydd)

- Yr Athro Nobuo Ueno (JSPS Llundain)

- Ms Asami Matsumura (JSPS Llundain)


9:15–9:45

Cyflwyniad: Cymdeithaseg feddygol rhwng cenhedloedd: myfyrdodau o’r DU (Dr Martyn Pickersgill, Prifysgol Caeredin, y DU)


9:45–10:00

Egwyl


10:00–11:30

Sesiwn 1: Gwahaniaethau mewn lleoliadau iechyd rhwng ac o fewn cenhedloedd

- Gwladwriaeth les Japaneeg: o’r system rhyfel diarbed i globaleiddio (Yr Athro Tatsuya Mima, Prifysgol Ritsumeikan, Japan)

- Mynediad at wasanaethau iechyd a gwahaniaethu: astudiaeth gymharol o bedwar o wledydd Ewrop (Yr Athro Sin Yi Cheung, Prifysgol Caerdydd, y DU)

- Deall yr arfer a datblygu’r cysyniad o les bricolage (Yr Athro Jenny Phillimore, Prifysgol Birmingham, y DU)

- Trafodaeth


11:30–12:30

Lunch


12:30–14:00

Session 2: Cross-national studies by researchers in Japan

- UDA - Japan: cymharu effeithiau anghydraddoldeb cymdeithasol ar iechyd (Mr Makoto Hiramatsu, Prifysgol Kwansei Gakuin, Japan)

- Ffactorau sy’n annog cymdeithas i dderbyn pobl â sgitsoffrenia: nodweddion cymdeithas sydd â hanes o fod mewn cyfleuster seiciatrig (Yr Athro Mari Higuchi, Prifysgol Hokkaido , Japan)

- Gwaith maes mewn grwpiau cefnogi/hunan-gymorth mewn cyd-destunau’r DU a Japaneeg: ymlaen tuag at ddeall profiadau o iselder ar lawr gwlad (Dr Hiroto Shimizu, Prifysgol Caerdydd, y DU; Prifysgol Ryukoku, Japan)

- Trafodaeth


14:00–14:30

Egwyl


14:30–15:30

Sesiwn 3: Canolbwyntiau gwybodaeth/data rhyngwladol

- Rhesymau dros ddefnyddio dadansoddiadau data eilaidd yn eich ymchwil (Yr Athro Rie Suzuki, Prifysgol Michigan, UDA)

- Iechyd Byd-eang ac Addysg: Cadeirydd UNESCO newydd a’i ragolygon (Yr Athro Hiroshi Yamanaka, Prifysgol Osaka, Japan)

- Trafodaeth


15:30–16:00

Trafodaeth a Sylwadau i Gloi


16:00–

Rhwydweithio


Cofrestru

Oherwydd cyfyngiadau lle, rhaid cofrestru erbyn Awst 6 2019.

Mae'r digwyddiad am ddim, ac mae'n cynnwys cinio ar y dydd. Rhowch wybod i ni (ShimizuH@caerdydd.ac.uk) os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol neu fynediad.


Cyfieithu ar y pryd

Bydd y gynhadledd drwy gyfrwng y Saesneg.

Hoffech chi gyfrannu yn Gymraeg yn y digwyddiad? Gallwn ddarparu gwasanaeth cyfieithu ar y pryd ar gyfer y sesiwn holi ac ateb os oes digon o alw. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â ShimizuH@caerdydd.ac.uk erbyn Awst 6 2019 i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.


Bwrsariaethau

Mae nifer o fwrsariaethau teithio werth £50 ar gael i fyfyrwyr ôl-raddedig. Ebostiwch y cyfeiriad isod am ragor o wybodaeth ac i ymgeisio.


Cyswllt

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Hiroto Shimizu (ShimizuH@caerdydd.ac.uk).


Trefnwyr

Hiroto Shimizu, Prifysgol Caerdydd; Prifysgol Ryukoku

Hiroshi Yamanaka, Prifysgol Osaka

Sin Yi Cheung, Prifysgol Caerdydd


Cyllid

Caiff y gwaith gefnogaeth grantiau symposiwm/gweithdy gan Gymdeithas Japan er Hyrwyddo Gwyddoniaeth a'r Sefydliad Cymdeithaseg Iechyd a Salwch.


Diogelu Data

Drwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn, rydych yn rhoi caniatâd i ni brosesu eich data. Mae gennych yr hawl i newid eich meddwl a gwrthod rhoi eich caniatâd i ni brosesu eich data ar unrhyw adeg (cysylltwch â ShimizuH@caerdydd.ac.uk).

Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol (https://www.cardiff.ac.uk/cy/public-information/policies-and-procedures/data-protection). Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y digwyddiad ac i hwyluso'ch profiad. Ar ôl y digwyddiad, byddwn hefyd yn cysylltu â chi i gael eich adborth am eich profiad o’r digwyddiad (nid oes rhaid i chi lenwi’r arolwg adborth).

Sylwer y bydd ffotograffau'n cael eu cymryd drwy gydol y digwyddiad. Caiff y rhain eu defnyddio i hyrwyddo'r digwyddiad a digwyddiadau yn y dyfodol.

Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei recordio, ac mae'n bosibl y bydd yn cael ei roi ar y cyfryngau cymdeithasol a'i ddefnyddio at ddibenion hyrwyddo. Os nad ydych yn dymuno cael eich recordio, siaradwch gydag un o'r trefnwyr cyn i'r digwyddiad ddechrau.

Rydym yn defnyddio Eventbrite i brosesu gwybodaeth am unigolion sy'n cofrestru ar gyfer ein digwyddiadau. Gallwch ddarllen polisi preifatrwydd Eventbrite i gael gwybod sut maent yn rheoli data defnyddwyr: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection


Mae’n ddrwg gennym fod rhywfaint o’r testun a’r cwestiynau yn Eventbrite ar gael yn Saesneg yn unig.


******************************************

Thank you for registering for the 'International Comparison and Collaboration in Medical Sociology: Research Initiatives, Challenges, and Future Prospects' symposium.


About the event

Understanding local healthcare resources and practices are essential for improving people's health and well-being. International comparative perspectives provide a reference point for identifying inter-/intra-community variations in healthcare environments and practices, with international collaboration being a joint responsibility.

This symposium will bring together researchers from the UK, the USA, and Japan—three countries that have very different welfare systems and theoretical traditions in medical sociologyto present and discuss their work and recent relevant trends, based on international comparative studies and collaborative research initiatives. The symposium will be a basis for forming a strategic resource for knowledge production and transfer at the international level, and is open to anyone interested.

We kindly invite you to a post-symposium networking event on the day for further discussions in a more informal setting.


Programme

8:30–

Registration, Committee Rooms 1 & 2, Glamorgan Building


9:00–9:15

Opening remarks

- Hiroto Shimizu (organiser)

- Professor Nobuo Ueno (JSPS London)

- Ms Asami Matsumura (JSPS London)


9:15–9:45

Introduction: Inter/Nationalising medical sociology: reflections from the UK (Dr Martyn Pickersgill, University of Edinburgh, UK)


9:45–10:00

Break


10:00–11:30

Session 1: Inter/intra-national variations in health settings

- Japanese welfare state: from total-war system to globalization (Professor Tatsuya Mima, Ritsumeikan University, Japan)

- Health services access and discrimination: a comparative study of four European countries (Professor Sin Yi Cheung, Cardiff University, UK)

- Understanding the practice and developing the concept of welfare bricolage (Professor Jenny Phillimore, University of Birmingham, UK)

- Discussion


11:30–12:30

Lunch


12:30–14:00

Session 2: Cross-national studies by researchers in Japan

- USA–Japan: a comparison of the effects of social inequality on health (Mr Makoto Hiramatsu, Kwansei Gakuin University, Japan)

- Factors promoting social acceptance towards people with schizophrenia: the characteristics of a society with the history of psychiatric institutionalization (Professor Mari Higuchi, Hokkaido University, Japan)

- Fieldwork in self-help/support groups in UK and Japanese contexts: towards understanding depression experiences from the grassroots (Dr Hiroto Shimizu, Cardiff University, UK; Ryukoku University, Japan)

- Discussion


14:00–14:30

Break


14:30–15:30

Session 3: International knowledge/data hubs

- Reasons for using secondary data analysis in your research (Professor Rie Suzuki, University of Michigan, USA)

- Global Health and Education: a new UNESCO Chair and its prospects (Professor Hiroshi Yamanaka, Osaka University, Japan)

- Discussion


15:30–16:00

Discussion & Closing remarks


16:00–

Networking


Registration

Due to limited space, registration is required by August 6th, 2019.

The event is free of cost, and lunch on the day is included. Please advise us (ShimizuH@cardiff.ac.uk) if you have any dietary or access requirements.


Simultaneous translation

The conference will be in the medium of English.

Would you like the opportunity to contribute in Welsh at this event? A simultaneous translation may be provided for the Q&A sections if there is sufficient demand. If you intend to do this, please contact ShimizuH@cardiff.ac.uk by August 6th 2019 to request simultaneous translation. Please note that 10% or more of those planning to attend will need to request this provision in order for it to be sourced and will be subject to resource availability.


Bursaries

A number of travel bursaries of £50 per person are available for postgraduate students. Please email the below for more information and to apply.


Contact

For more information, please contact Hiroto Shimizu (ShimizuH@cardiff.ac.uk).


Organisers

Hiroto Shimizu, Cardiff University; Ryukoku University

Hiroshi Yamanaka, Osaka University

Sin Yi Cheung, Cardiff University


Funding

The work is supported by symposium/workshop grants from the Japan Society for the Promotion of Science and the Foundation for the Sociology of Health and Illness.


Data protection

By registering for this event you are providing us with consent to process your data. You have the right to withdraw your consent to the processing at any time (please contact ShimizuH@cardiff.ac.uk).

The information provided by you will be held by Cardiff University in accordance with the University's Data Protection Policy. We will use this information to provide you with updates prior to the event and to facilitate your event experience. Following the event we will also contact you to seek feedback about your experience of the event (response to the feedback survey is optional).

Please note that photos will be taken throughout the event. These will be used to promote the event and future events.

This event will be recorded and the recording may be added to social media or used for promotional purposes. If you do not wish to be recorded, please speak to one of the organisers before the event starts.

We are using Eventbrite to process information about individuals who sign up to our event. You can review Eventbrite’s privacy policy to find out how they manage user data: https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-eu-data-protection


We apologise that some of the text and questions in Eventbrite are not available in Welsh.

Share with friends

Date and Time

Location

Committee Rooms 1 & 2, Glamorgan Building

School of Social Sciences

Cardiff University

Cardiff

CF10 3WT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved