Norwood Greening Project Community Workshop #2

Actions Panel

Ticket sales end soon

Norwood Greening Project Community Workshop #2

Join us at Norwood Elementary for food, fun activities and to give your feedback on the Norwood Greening Project.

When and where

Date and time

Location

4540 Cogswell Rd 4540 Cogswell Road El Monte, CA 91732

Map and directions

How to get there

About this event

  • 2 hours
  • Mobile eTicket

The Norwood Elementary Greening Project is a plan to redevelop the Norwood Elementary School into a space for El Monte children and families. The renovation of the Norwood Elementary School will create a cool, green space to allow children and families to recreate, relax, and enjoy nature.

You can learn more about the Norwood Greening Project online at www.norwoodgreeningproject.com.

🗓 Join us on Saturday, January 28, from 10AM-12PM at Norwood Elementary to learn more about the Norwood Greening project and to discuss improvements and amenities that you would like to see implemented!

There will be food, music, fun activities for kids and a workshop where you and your fellow community members can offer feedback and input on the project!

When: Saturday, January 28, from 10AM-12PM

Where: Norwood Elementary School 4540 Cogswell Rd, El Monte, CA 91732

- - - - -

El Proyecto de Enverdecimiento de la escuela primaria Norwood, es un plan para desarrollar la escuela Norwood a un espacio para los niños y las familias de El Monte. La renovación de la Escuela Primaria Norwood creará un espacio fresco y verde para permitir que los niños y las familias recreen, se relajen y disfruten de la naturaleza.

Puede aprender más sobre el Proyecto de Enverdecimiento Norwood en línea visitando www.norwoodgreeningproject.com.

🗓 Acompáñenos el Sábado 28 de Enero de 10AM-12PM en la Escuela Primaria Norwood para aprender más sobre el proyecto y hablar sobre las comodidades y mejoramientos que le gustaría ver implementados! Habrá comida, música, actividades para los niños y un taller donde podrán ofrecer sus comentarios e ideas sobre el proyecto!

Cuando: Sábado, 28 de Enero, de 10AM-12PM

Donde: Norwood Elementary School 4540 Cogswell Rd, El Monte, CA 91732

- - - - -

諾伍德小學綠化項目是一項將諾伍德小學重建為艾爾蒙特地區兒童和家庭空間的計劃。諾伍德小學的翻新工程將創造一個涼爽的綠色空間,讓兒童和家庭能夠重新創造、放鬆和享受大自然。

您可以在線了解有關諾伍德綠化項目的更多信息,網址為www.norwoodgreeningproject.com.

🗓 1月28日星期六上午10點至中午12點在諾伍德小學會有一個活動,來了解有關諾伍德綠化項目的更多信息,並討論您希望看到的實施的改進和便利設施!將有食物、音樂、兒童有趣的活動,以及您和社區成員可以在其中提供有關項目的反饋和意見的研討會!

時間:1月28日星期六上午10點至下午12點

地點:Norwood Elementary School 4540 Cogswell Rd, El Monte, CA 91732

- - - - -

Dự án Trường Tiểu học Norwood Xanh là một kế hoạch để biến đổi Trường Tiểu học Norwood thành một không gian dành cho trẻ em và gia đình ở El Monte. Việc cải tạo Trường Tiểu học Norwood sẽ tạo ra một không gian xanh và mát để trẻ em và gia đình chơi, thư giãn và tận hưởng thiên nhiên.

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Dự án Norwood Greening trực tuyến tại www.norwoodgreeningproject.com.

🗓 Xin hãy cùng chúng tôi vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa tại Trường Tiểu học Norwood để tìm hiểu thêm về Dự án Trường Tiểu học Norwood Xanh và thảo luận về những cải tiến và tiện nghi mà quý vị muốn triển khai! Sự kiện này sẽ có đồ ăn, âm nhạc, các hoạt động thân thiện với gia đình, và một hội thảo nơi và các thành viên khác trong cộng đồng có thể đưa ra phản hồi và ý kiến về dự án này!

Khi nào: Thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa

Ở đâu: Trường Tiểu học Norwood 4540 Cogswell Rd, El Monte, CA 91732

Event image
Ticket sales end soon