MEKONG TOURISM FORUM 2022

MEKONG TOURISM FORUM 2022

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Hoiana Resort & Golf

Tay Son Tay Hamlet, Duy Xuyen District

Duy Hải, Quảng Nam 560000

Viet Nam

View map

MEKONG TOURISM FORUM 2022, 12th OCT 2022 at QUANG NAM, VIET NAM www. mekongtourismforum.org

About this event

(Vietnamese below | Tiếng Việt ở bên dưới)

The Mekong Tourism Forum 2022 will be hosted by the Vietnam National Administration of Tourism. The event marks an important milestone in the roadmap towards the recovery of GMS tourism recovery. This interactive event will provide the opportunities for tourism stakeholders to reconnect in person, to exchange tourism recovery communications knowledge and experiences, and to obtain updated GMS travel insights from industry experts.

The event aims to convey the following key messages:

1. Tourism industry has been massively hit by the pandemic. The crisis calls for a need to

rethink and reshape tourism towards a more sustainable, inclusive and resilient sector.

2. Tourism stakeholders, regardless of the size, are encouraged to utilize digital technology to support sustainable tourism and to boost tourism workers’ capacity and capability through reskilling and upskilling.

3. GMS NTOs will reinforce subregional effort in engaging their local stakeholders, including the private sector at the community level more actively, with the focus on supporting Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and promoting equal opportunities in order to enhance jobs for local communities.

4. GMS NTOs emphasizes on implementing capacity building and knowledge-sharing programs, to enhance tourism professionals’ skills particularly on developing green and sustainable growth, and to foster collaborations across the industry.

5. It is essential to not only strengthen cooperation with all relevant stakeholders within the industry, but also to heighten cross-sectoral collaboration across Mekong subregion to effectively explore joint programs, to speed up tourism recovery.

***

Diễn đàn Du lịch Mekong 2022 do Tổng Du lịch Việt Nam đăng cai tổ chức. Diễn đàn đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lộ trình hướng tới phục hồi du lịch cho khu vực Tiểu vùng sông Mekong (GMS). Đây sẽ là sự kiện giúp tạo cơ hội cho các bộ, ban ngành, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch kết nối, trao đổi kiến ​​thức và kinh nghiệm về truyền thông phục hồi du lịch, đồng thời có được thông tin cập nhật về du lịch GMS từ các chuyên gia trong ngành.

Diễn đàn MTF 2022 mong truyền tải những thông điệp chính sau:

1. Đại dịch Covid-19 đã gây ra những hậu quả nặng nề cho ngành du lịch. Cuộc khủng hoảng này đòi hỏi toàn ngành du lịch phải đưa ra những định phát triển mới để phục hồi và xây dựng ngành du lịch bền vững hơn, toàn diện hơn và linh hoạt hơn.

2. Các bên liên quan trong ngành du lịch, bất kể quy mô, được khuyến khích ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để hỗ trợ du lịch phát triển theo hướng bền vững, đồng thời nâng cao năng lực và chuyên môn của đội ngũ nhân sự thông qua việc đào tạo và nâng cao kỹ năng.

3. Các Cơ quản lý du lịch cấp quốc gia (NTOs) của khu vực GMS sẽ củng cố nỗ lực của tiểu vùng trong việc thu hút các bên liên quan tại địa phương, bao gồm cả khu vực tư nhân ở cấp cộng đồng, với trọng tâm là hỗ trợ các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ (MSMEs) và thúc đẩy các cơ hội bình đẳng nhằm tăng cường cơ việc làm cho cộng đồng phương.

4. Các NTOs của GMS nhấn mạnh vào việc triển khai thực hiện các chương trình nâng cao năng lực cạnh tranh và chia sẻ kiến ​​thức nhằm nâng cao kỹ năng và chuyên môn cho nhân sự ngành du lịch, đặc biệt là về phát triển tăng trưởng xanh và bền vững, và thúc đẩy sự hợp tác ngành.

5. Bên cạnh tăng cường hợp tác với các bên liên quan trong ngành du lịch, việc tăng cường hợp tác liên ngành giữa du lịch và các ngành kinh tế khác trên toàn tiểu vùng sông Mekong cũng đóng vai trò thiết yếu trong nỗ lực tăng cường tốc độ phục hồi du lịch.

MEKONG TOURISM FORUM 2022 image
MEKONG TOURISM FORUM 2022 image
MEKONG TOURISM FORUM 2022 image
MEKONG TOURISM FORUM 2022 image
MEKONG TOURISM FORUM 2022 image
MEKONG TOURISM FORUM 2022 image

Share with friends