Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Looks like this event has already ended.

Check out upcoming events by this organizer, or organize your very own event.

View upcoming events Create an event

Maker Faire Barcelona 2019

FabLab Barcelona | Sónar+D | SokoTech

Saturday, October 5, 2019 at 10:00 AM - Sunday, October 6, 2019 at 7:00 PM (CEST)

Maker Faire Barcelona 2019

Registration Information

Type Remaining End Quantity
Maker Faire Barcelona Saturday
Ticket for the 05th of October at Barcelona Maker Faire 2019 (Nau Bostik, Barcelona). Save the date and come with your family and your friends!
1347 Registrations Ended Free  
Maker Faire Barcelona Sunday   more info 1120 Registrations Ended Free  
Speakers Corner Saturday   more info 1 Registration Ended Free  
Speakers Corner Sunday   more info Sold Out Ended Free  
18:00-18:40 - Dissabte: DSIPLAY: Ruta 30mins per les noves formes de producció i aprenentatge a la Maker Faire   more info Sold Out Ended Free  
Challenge 10:00-14:00 - Sábado: DO-IT CHALLENGE. Idea, diseña y fabrica herramientas educativas aplicando fabricación digital con biomateriales. Por Santi Fuentemilla y Xavi Dominguez (Fab Lab Barcelona)   more info Sold Out Ended Free  
Challenge 10:30-18:30 - ReFab Electronic Challenge. Per Transfolab
Us desafiem a trobar solucions innovadores per transformar qualsevol eletrodomèstic o dispositiu electrònic en dissenys i instal·lacions noves. Tindreu 8 hores per desenvolupar una proposta!
17 Registrations Ended Free  

Share Maker Faire Barcelona 2019

Event Details

 

Disclaimer: Access to the venue and all activities will be done in order of arrival until reaching the maximum capacity.

Descargo de responsabilidad: El acceso a la sala y a todas las actividades se hará por orden de llegada hasta alcanzar la capacidad máxima.

Avís d'exempció de responsabilitat: L'accés a la sala i a totes les activitats es farà per ordre d'arribada fins aconseguir la capacitat màxima.

 

Català

 
CAP A UNA ECONOMIA CIRCULAR
Redueix, Reutilitza, Recicla, Repara i Redissenya
 

Aquesta sisena edició se celebra a la Nau Bostik, un centre ciutadà emblemàtic al barri de La Sagrera. Referent en la creació artística i la innovació social, congrega i aixopluga un sòlid, inquiet i vigorós teixit associatiu d’agents socio-culturals.

 

No és així per atzar, ja que Maker Faire Barcelona 2019 vol posar l’accent en l’urgent necessitat de repensar i activar un nou model d’innovació social local i escalable: recerca, aprenentatge, emprenedoria, producció, ocupació i consum responsable a la ciutat, destacant el rol cabdal de l’Economia Circular, la Resiliència i la Creativitat.

 

Maker Faire Barcelona 2019 reuneix la Comunitat Maker local i internacional, entenent aquesta comunitat com un univers ampli que uneix investigadors i pràctics del moviment Maker, Universitats i Centres de Recerca i Empreses Socialment Innovadores.

 

La trobada entre makers, tecnòlegs, científics i empreses vol promoure la interacció entre les diferents iniciatives i la gran diversitat de propostes. Com a objectiu fonamental, es vol propiciar la possible retroalimentació entre els projectes i els diferents participants.

 

Es pretén, d’una banda, promoure la integració de la Ciència i de la Tecnologia acadèmica i empresarial amb un ecosistema d’innovació de ràpid creixement com el Moviment Maker. De l'altra, incitar la trobada entre els millors investigadors i creadors de tots tres sistemes afavorint, alhora, la transmissió de coneixement i pràctica entre el gran públic.

 

En aquest marc, es presentarà una selecció significativa de projectes dintre de les àrees d’Economia Circular, Resiliència i Creativitat.

 

 

ECONOMIA CIRCULAR
 

En els últims 40 anys l’ús global de matèries primeres finites gairebé s’ha triplicat, passant de 26,7 milions de tones el 1970 a 84,4 milions el 2015. Un recent informe de l’empresa social Circle Economy assenyala que al 2050, si res no ho atura, el malbaratament podria arribar a les 170/184 milions de tones de recursos, xifres que esgoten els límits sostenibles del planeta.

 

Aquesta disbauxa genera, al seu torn, quantitats de residus sense precedents. A mesura que les matèries primeres disminueixen i els residus augmenten, el model d’economia lineal “extreure, fer, usar i llençar” provoca una gran pressió sobre l’entorn natural i demana a crits un replantejament.

 

Una economia circular i resilient descriu un nou sistema econòmic on natura i persones són estudiats com un sol conjunt. Es basa en la reducció, la reutilització, el reciclatge i la recuperació de materials i en processos de fabricació de productes locals, nets, intensius en coneixement i en mà d’obra.

 

 

RESILIÈNCIA I CIRCULARITAT A LES CIUTATS
 

 Les ciutats, on viu avui més de la meitat de la població mundial, representen entorns ideals, laboratoris per entendre com dissenyar i escalar la sostenibilitat a través de la resiliència i la circularitat, possiblement les dues característiques més importants pel futur de les persones.

 

La transició cap a una economia circular implica repensar tots els aspectes de la vida urbana. Això inclou recerca, solucions i hàbits de consum, perquè les matèries primeres i els productes es mantinguin en circulació més enllà de la programada vida útil, minimitzant la pèrdua de recursos finits que ofereix el planeta durant els processos clàssics de producció i consum.

 

La creixent disponibilitat d’eines i tecnologies de baix cost, la distribució digital, la recerca, la fabricació local i un nova lògica econòmica circular, que rau en el cor mateix de la cultura Maker, marquen un canvi decisiu per una societat dependent de la producció lineal i centralizada.

 

 

DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE RESPONSABILITAT SOBRE MENORS


Qualsevol adult/a que dugui amb si menors a la Maker Faire, permeti que aquests i aquestes acudeixin al certamen o bé possibiliti la seva participació en les activitats de la Maker Faire, ho fa sota el seu càrrec i, per tant, serà responsable del benestar de la o del menor en tot moment. 


Qualsevol adult/a que acompanyi un/a menor a la Maker Faire o permeti la seva participació en els programes accepta que, en el grau màxim que permeti la llei, Maker Faire no és responsable del benestar del o de la mateixa, i que aquesta persona i el/la menor exoneren Maker Faire de la pèrdua, costos, danys o lesions que se’n poguessin derivar directa o indirectament.

Autorització per a gravació i publicació d'imatges.

 

 
 

 

Español

 
HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
Recicla, Repara, Reutiliza, Reinventa y Rediseña
 

Esta sexta edición se celebra en la Nau Bostik, un centro ciudadano emblemático en el barrio de La Sagrera. Referente en la creación artística y la innovación social, congrega y cobija un sólido, inquieto y vigoroso tejido asociativo de agentes socio-culturales.

 

Esta ubicación no es por azar, ya que Maker Faire Barcelona 2019 quiere poner el acento en la urgente necesidad de repensar y activar un nuevo modelo de economía local y escalable: investigación, aprendizaje, emprendimiento, producción, empleo y consumo responsable en la ciudad, destacando el rol crucial de la Economía Circular, la Resiliencia y la Creatividad.

 

Maker Faire Barcelona 2019 reúne la Comunidad Maker local e internacional, entendiendo esta comunidad como un universo amplio que une investigadores y prácticos del movimiento Maker, Universidades y Centros de Investigación y Empresas Socialmente Innovadoras.

 

El encuentro entre makers, tecnólogos, científicos y empresas quiere promover la interacción entre iniciativas distintas y una gran diversidad de propuestas. Como objetivo fundamental, se pretende propiciar la retroalimentación entre los proyectos y los diferentes participantes.

 

Con ello se pretende, por un lado, promover la integración de la Ciencia y de la Tecnología académica y empresarial, con un ecosistema de innovación de rápido crecimiento como el Movimiento Maker. Por el otro, facilitar el encuentro entre los mejores investigadores y creadores de los tres sistemas y favorecer, a su vez, la transmisión de conocimiento y práctica entre el gran público.

 

En este marco se presentará una selección significativa de proyectos en las áreas de Economía Circular y Resiliencia y Creatividad.

 

 

ECONOMÍA CIRCULAR
 

En los últimos 40 años, el uso global de materias primas finitas casi se ha triplicado, pasando de 26,7 millones de toneladas en 1970 a 84,4 millones en 2015. Un reciente informe de Circle Economy indica que para 2050, si nada lo remedia, el desperdicio podría llegar a las 170/184 millones de toneladas, cifras que agotan los límites sostenibles del planeta.

 

Este desenfreno genera a su vez cantidades de residuos sin precedentes. A medida que las materias primas disminuyen y los residuos aumentan, el modelo de economía lineal “extraer, hacer, usar y tirar” provoca una gran presión sobre el entorno natural y pide a gritos un replanteamiento.

 

Una economía circular y resiliente describe un nuevo sistema económico donde naturaleza y personas son estudiados como un solo conjunto, y se basa en la reducción, la reutilización, el reciclado y la recuperación de materiales, así como en procesos de fabricación de productos locales, limpios, intensivos en conocimiento y en mano de obra.

 

 

RESILIENCIA Y CIRCULARIDAD EN LAS CIUDADES
 

Las ciudades donde vive hoy más de la mitad de la población mundial son entornos ideales, laboratorios para entender cómo diseñar y escalar la sostenibilidad a través de la resiliencia y la circularidad, posiblemente las dos características más importantes para el futuro de las personas.

 

La transición hacia una economía circular significa repensar todos los aspectos de la vida urbana. Esto incluye investigación, soluciones y hábitos de consumo, a fin de que las materias primas y los productos se mantengan en circulación más allá de la vida útil programada, y minimizar así la pérdida de recursos finitos que ofrece el planeta, en los procesos de producción y consumo.

 

La creciente disponibilidad de herramientas y tecnologías de bajo coste, la distribución digital, la investigación, la fabricación local y una nueva lógica económica circular, que radica en el corazón mismo de la cultura Maker, marcan un cambio decisivo para una sociedad dependiente de la producción lineal y centralizada.

 

 

DECLARACIÓN DE AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD SOBRE MENORES

 

Cualquier adulto/a que lleve consigo a menores a la Maker Faire, permita que éstos y éstas acudan al certamen o bien posibilite su participación en las actividades de la Maker Faire, lo hace bajo su cargo y, por ende, será responsable del bienestar de la o del menor en todo momento. 

 

El adulto o la adulta que acompañe a un/a menor a la Maker Faire o permita su participación en los programas, acepta que, en el grado máximo que permita la ley, Maker Faire no es responsable del bienestar del o de la misma, y que esa persona y el/la menor exoneran a Maker Faire de la pérdida, coste, daños o lesiones que se pudieran derivar directa o indirectamente.

Autorización para la grabación y publicación de imágenes.

 

  

English

 

 
PATHWAYS TO A CIRCULAR ECONOMY
Recycle, Repair, Reuse, Reinvent, Redesign
 

This sixth edition sets its location at Nau Bostik, an emblematic citizen led cultural center in the neighborhood of La Sagrera. Referring to artistic creation and social innovation, it brings together and hosts a solid, restless and vigorous associative network of socio-cultural agents.

 

This location it is not by chance since Maker Faire Barcelona 2019 wants to emphasize the urgent need to rethink and activate a new model of local and scalable economy: research, learning, entrepreneurship, production, employment and responsible consumption for the city, highlighting the central role of the Circular Economy, Resilience and Creativity.

 

Maker Faire Barcelona 2019 brings together the local and international Maker Community, understanding this community as a broad universe that unites researchers and practitioners of the Maker movement, Universities, Research Centers and Socially Innovative Enterprises.

 

The meeting between makers, technologists, scientists and enterprises wants to promote the interaction between different initiatives and a wide variety of proposals. A main goal is to foster cross-pollination between projects and participants.

 

The aim is, on one hand, to promote the integration of Science and academic and business Technology with an ecosystem of fast-growing innovation like the Maker Movement. On the other hand, to encourage the meeting between the best researchers and creators of all three systems and, at the same time, favoring the transmission of knowledge and practic among the general public.

 

In this framework, a significant selection of projects will be presented within the framework areas of the Circular Economy & Creativity.

 

 

CIRCULAR ECONOMY
 

In the last 40 years the global use of finite raw materials has almost tripled, from 26.7 million tonnes in 1970 to 84.4 million in 2015 and a recent report by Circle Economy, pointing out that by 2050. If nothing stops it, misuse could reach 170/184 million tonnes, numbers that exhaust the planet’s sustainable limits.

 

This meltdown generates unprecedented amounts of waste. As raw materials decline and waste increases, the linear economy model “extract, make, use and pull” causes great pressure on the natural environment and calls for an urgent reconsideration.

 

A circular and resilient economy describes a new economic system where nature and people are studied as a single set, and it is also the reduction, reuse, recycling and recovery of materials and processes of manufacturing of local, clean products , intensives in knowledge and in labor.


 

RESILIENCE AND CIRCULAR ECONOMY IN THE CITIES
 

Cities that hold more than half of the world’s population represent ideal environments, laboratories to understand how to design and scale sustainability through resilience and circularity, possibly the two most important characteristics for the future of people.

 

The transition to a circular economy means rethinking all aspects of urban life. This includes searching solutions and consumption habits so that raw materials and products remain in circulation beyond the programmed service life, thus minimizing the loss of finite resources offered by the planet during the production and consumption processes.

 

The growing availability of low cost tools and technologies, digital distribution, research, local manufacturing and a new circular economic logic that lies in the very heart of the Maker culture, make a decisive change for a society dependent today on a linear and centralized production.

 

 

CHILDREN DISCLAIMER
 

Any person who brings a child onto the Maker Faire or allows a child to be brought onto the Maker Faire or allows a child to participate in Maker Faire activities does so at that person or his or her child’s own risk and therefore that person remains responsible for the welfare and wellbeing of that child at all times.

 

Any person who brings a child onto the Maker Faire or allows a child to participate in the Programs acknowledges and agrees that to the maximum extent permitted by law Maker Faire is not liable for and that person and his or her child releases and indemnifies and holds harmless Maker Faire from loss, cost, injury or damages that that child suffers, directly or indirectly arising in any way.Authorization for the recording and pubblication of images.

Have questions about Maker Faire Barcelona 2019? Contact FabLab Barcelona | Sónar+D | SokoTech

When & Where


Nau Bostik
Carrer Ferran Turné, 11
08027 Barcelona
Spain

Saturday, October 5, 2019 at 10:00 AM - Sunday, October 6, 2019 at 7:00 PM (CEST)


  Add to my calendar

Organizer

FabLab Barcelona | Sónar+D | SokoTech

Barcelona Maker Faire will be organized by Sonar, Fab Lab Barcelona and SokoTech, with the support of Make magazine and Barcelona City Hall.


 
  Contact the Organizer

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.