Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Looks like this event has already ended.

Check out upcoming events by this organiser, or organise your very own event.

View upcoming events Create an event

Krása významu / The Beauty of Meaning

PROTEBE live

Thursday, 22 November 2012 at 09:30 - Friday, 23 November 2012 at 17:15 (CET)

Krása významu / The Beauty of Meaning

Registration Information

Type End Quantity
Čtvrtek 22. 11. 2012
Vizuální komunikace - proměny vnímání světa / Hodnota a hodnocení uměleckého díla a designu
Ended Free  
Pátek 23. 11. 2012
Problémy vzdělávání v oblasti umění, designu a vizuální komunikace / Pozitivní příklady z praxe
Ended Free  

Share Krása významu / The Beauty of Meaning

Event Details

Krása významu

Mezinárodní konference

22. – 23. 11. 2012

Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, aula č. 537 (4. patro)

 

(English version see below)

 

 

22. 11. 2012

9:30    

Zahájení konference – úvodní slovo a přivítání účastníků

děkan FUD UJEP doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

 

Vizuální komunikace – proměny vnímání světa


9:40

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Význam krásy - Fenomenologie uměleckého díla

 

10:00

Mgr. Martin Nitsche, Ph. D., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Topologický model prostředí vizuální komunikace

 

10:20 – 10:30 přestávka

 

10:30

Alexandra Beleza Moreira, Ph.D., Katolická univerzita v Portu, Portugalsko

Zobrazení a vizuální koncepty

 

11:05

MA. Merima Jašarević, Univerzita v Mostaru, Bosna a Hercegovina

Experimentální workshop – civilizace a umění jako tragická vize

 

 

11:40

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Svoboda, identita a vizuální komunikace

 

12:00 – 12:30 diskuse

 

Přestávka na oběd (do 14:00)

 

 

Hodnota a hodnocení uměleckého díla a designu

 

14:00

Mgr. Štěpán Kubalík, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Krása a ošklivost v estetickém souzení

 

14:20

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Nároky hodnot: problém estetických hodnot u Mikela Dufrenna

 

14:40 – 15:00 přestávka

 

15:00

prof. Mgr. Miloslav Klíma, Akademie múzických umění v Praze

Funkce uměleckého díla jako způsobu poznávání světa

 

15:20

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

 

15:40 – 16:15 diskuse

 

-----------------------------------------------------------------


 

23. 11. 2012


10.00 Úvodní slovo Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

 

Problémy vzdělávání v oblasti umění, designu a vizuální komunikace

 

10:10

prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Sympatické výzvy kategorického imperativu

 

10:30

Mario Vairinhos, Ph.D., Katolická univerzita v Portu, Portugalsko

Adaptabilní hmotné artefakty (ATA)

 

11:05

prof. ak. mal. Stanislav Stankoci, Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě

Problémy vzdelávania v oblasti umenia, designu a vizuálnej komunikácie

 

11:25 – 11:35 přestávka

 

11:35

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně  

Profese bez smlouvy?

 

11:55

Mgr. Martin Kolář, Ph.D., Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Nápodoba a kognitivní funkce umění

 

12:15 – 12:45 diskuse

 

Přestávka na oběd (do 14:00)

 

 

 

Pozitivní příklady z praxe

 

14:00

Marta Smolíková, ProCulture, Praha

 

14:20

JUDr. Martin Piškula, Ochranná organizace autorská, Praha

Právní aspekty vztahu mezi designérem a klientem

 

14:40

Ing. Jitka Černá, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Umím tvořit krásu a co dál? aneb Překonávání bariér tržního uplatnění absolventů

 

15:00 – 15:10 přestávka

 

15:10

Michal Richtr, Dynamodesign, Praha

Designem k prosperitě. Design management v korporátním designu

 

15:30

Jay Peters, PARK advanced design management, Nizozemí

Moderní role designu

 

16:05 – 16:35 diskuse

 

16:35 – 17:15 panel

 

17:15 závěr konference

 

 

Změna programu vyhrazena.

 

-----------------------------------------------------------------

 


English version:

 

The Beauty of Meaning

International conference

22nd – 23rd November 2012

Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, auditorium No. 537 (4th floor)

 


22nd November 2012

 

9:30 AM

Opening of conference – Introductory word and welcome

Dean of the Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem, doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D.

 

Visual Communication – Changes in the Perception of the World

 

9:40 AM

doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D., The Faculty of Arts of Charles University in Prague

The Meaning of Beauty – Phenomenology of Artwork

 

10:00 AM

Mgr. Martin Nitsche, Ph. D., Philosophical Faculty of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Topological Model of the Visual Communication Environment

 

10:20 – 10:30 AM Coffee break

 

10:30 AM

Alexandra Beleza Moreira, Ph.D., Catholic University of Porto, Portugal

Depiction and Visual Concepts

 

11:05 AM

MA. Merima Jašarević, University of Mostar, Bosnia and Herzegovina

Experimental workshop – civilization and art as tragic vision

 

11:40 AM

Mgr. Daniel Kroupa, Ph.D., Philosophical Faculty of Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem


Freedom, Identity and Visual Communication


12:00 – 12:30 PM Discussion


Lunch break to 2:00 PMValue and Evaluation of Artwork and Design

 

2:00 PM

Mgr. Štěpán Kubalík, The Faculty of Arts of Charles University in Prague

Beauty and Ugliness in Aesthetic Judgment

 

2:20 PM

PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D., The Faculty of Arts of Charles University in Prague


2:40 – 3:00 PM Coffee break

 

3:00 PM

Prof. Mgr. Miloslav Klíma, Academy of Performing Arts in Prague

 

3:20 PM

doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D., Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in  Ústí nad Labem

 

3:40 – 4:15 PM Discussion

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

23rd November 2012

 

10.00 AM

Introductory word by Mgr. Martin Kolář, Ph.D.

 

Problems of Art, Design and Visual Communication Education

 

10:10 AM

Prof. Mgr. Miroslav Vojtěchovský, Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Likeable Challenges of the Categorical Imperative

 

10:30 AM

Mario Vairinhos, Ph.D., Catholic University of Porto, Portugal

Adaptable Tangible Artifacts (ATA)

 

11:05 AM

Prof. artist Stanislav Stankoci, Academy of Fine Arts and Design in Bratislava

 

Issues of Education in Art, Design and Visual Communication

 

11:25 – 11:35 AM Coffee Break

 

11:35 AM

Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D., Faculty of Education, Masaryk University, Brno

Profession Without Contract?

 

11:55 AM

Mgr. Martin Kolář, Ph.D., Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

Imitation and Cognitive Function of the Art

 

12:15 AM – 12:45 PM Discussion

 

Lunch break to 2:00 PM

 

 

Models of Good Practice

 

2:00 PM

Marta Smolíková, ProCulture, Prague

 

2:20 PM

JUDr. Martin Piškula, Authors Protection Organisation, Prague

Legal Aspects of a Relation Between a Designer and a Client

 

2:40 PM

Ing. Jitka Černá, Faculty of Art and Design at Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem

I can create beauty. And what's next? How Can Graduates Overcome Barriers to Finding a Job.

 

3:00 – 3:10 PM Coffee Break

 

3:10 PM

Michal Richtr, Dynamodesign, Prague

Design for Prosperity. Design Management in Corporate Identity Design.

 

3:30

Jay Peters, PARK advanced design management, The Netherlands

The Modern Role of Design

 

4:05 – 4: 35 PM Discussion


4:35 – 5:15 PM Panel

 

5:15 PM Conclusion of the conference-----------------------------------------------------------------


Do you have questions about Krása významu / The Beauty of Meaning? Contact PROTEBE live

When & Where


Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
9 Pasteurova
400 01 Ústí nad Labem
Czech Republic

Thursday, 22 November 2012 at 09:30 - Friday, 23 November 2012 at 17:15 (CET)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.