Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

De Kleine Mem

Eemweg 4-6

Soest

Netherlands

View Map

Event description

Description

ENGLISH BELOW

Dit is een Engels-/Nederlandstalig seminar.

Dit kickstartweekend op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 augustus a.s. wordt verzorgd door de internationale studenten van de Pioneer Training School in Voorthuizen.

De zaal van de Kleine Melm in Soest beschikt over een mooie grote ruimte. Je bent van harte uitgenodigd om te komen en vrienden/bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken, om te dopen in water en in de Heilige Geest en om discipelen te maken. Je krijgt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in praktijk te brengen door in kleine groepen de straat op te gaan, waarbij een ervaren trainer met je meegaat om je een kickstart te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaires van The Last Reformation: The Beginning en The Life

In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De eerste gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: "Het bericht dat ik verkondigde, overtuigde niet met wijsheid, maar bewees zich door de kracht der Geest, want uw geloof moest niet op de menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God". '(1 Kor 2: 4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde "Handelingen" te doen? Ja!

PROGRAMMA

Ons seminar is een praktische opleiding van 3 dagen over discipelschap en bestaat uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van de Laatste Reformatie / De Laatste Hervorming.

We moedigen u aan om alle drie de dagen te komen, zodat u niets van de opleiding zult missen en voldoende ervaring opdoet. (Reserveer hiervoor 3 tickets: vrijdag, zaterdag en zondag)!

Het programma is als volgt:

Vrijdag 9 augustus

09:30 uur: Zaal open
10:00 uur: Onderwijs
12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)
13:00 uur: De straat op
17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)
18:30 uur: Open bijeenkomst/Getuigenissen/Onderwijs/Gebed
21:00 uur: Einde

Zaterdag 10 augustus

09:30 uur: Zaal open
10:00 uur: Onderwijs
12:30 uur: Lunch (niet inbegrepen)
13:00 uur: De straat op
17:30 uur: Diner (niet inbegrepen)
18:30 uur: Open bijeenkomst/Getuigenissen/Onderwijs/Gebed
21:00 uur: Einde

Zondag 20 januari

09:30 uur: Zaal open
10:00 uur: Onderwijs/Gebed
12:30 uur: Ende


Opmerkingen

 • Deelname is kosteloos. Wel graag aanmelden via EventBrite!

 • Lunch en diner zijn niet inbegrepen

 • Koffie, thee en wat frisdranken/vruchtensappen zijn tegen betaling te verkrijgen

 • Mocht u zich willen laten dopen, neem dan droge kleding mee en een handdoek

 • Graag bij verhindering even afmelden

 • Wij kunnen helaas niet voorzien in overnachtingsmogelijkheden


NB: Parkeren kan helaas niet bij de Kleine Melm. Verboden te parkeren langs het water. Parkeren kan op de parkeerplaats van Sportvereniging Vrienden van Zonnegloren, Eemweg 2-A, 3764 DG Soest. Houd dus rekening met 500 m (ongeveer 6 minuten) lopen


Heb je vragen? stuur ons een email: events@reformatie.nu
This kickstart weekend is provided by students of the Pioneer Training School in Voorthuizen

The ‘Kleine Melm’ has a nice space so you're invited to come and bring friends and acquaintances. You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.

Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning" and “The Live”.

This is the link of the movie In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God " (1 Corinthians 2: 4-5, NIV).. This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus.

PROGRAM: Our seminar is a practical course of 3 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation.

We advise you to come all days so you will not miss anything of the education and gaining sufficient experience. So book 3 tickets (Friday, Saturday and Sunday)!

The program is as follows:

Friday

09:30: You can come in
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
13:00: Outreach
17:30: Diner (not included)
18:30: Education, testimonials and open meeting
21:00: Closing

Saterday

09:30: You can come in
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)
13:00: Outreach/Baptism
18:30: Education, testimonials and open meeting
21:00: Closing

Sunday

09:30: You can come in
10:00: Education
12:30: Lunch (not included)


Notes

 • Participation is free

 • Lunch and diner are not included

 • We do not arrange overnight stays

 • There is a coffee/tea corner and some soft drinks

 • Do not forget to bring your towel and dry clothes with you if you want to be baptized

 • In case you will not attend after you have registered, please let us know


Note: Unfortunately parking can not at the ‘Kleine Melm’. No parking along the water. You can park in the parking lot of Sports Association ‘ Vrienden van Zonnegloren’ Eemweg 2-A, 3764 DG Soest. Keep account with 500 m (about 6 minutes) walk


If you have any question please send us a mail at events@reformatie.nu.

Share with friends

Date and Time

Location

De Kleine Mem

Eemweg 4-6

Soest

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved