Free

Kickstart weekend Etten-Leur 15 t/m 17 september 2017 (Engels en Nederlands...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ichthus Evangelische Gemeente

52 Dreef

4875 AC Etten-Leur

Netherlands

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

ENGLISH BELOW - This will be a Dutch/English event. Het wordt een Nederlands/Engels talig weekend.

Dit kickstartweekend wordt verzorgd door studenten van de Pioneer Training School in Voorthuizen.

De Ichtus Evangelische Gemeente Etten-Leur beschikt over een mooie grote ruimte waar maximaal 250 mensen in kunnen, dus je bent van harte uitgenodigd te komen en vrienden/bekenden mee te nemen.

Je zult worden getraind en geactiveerd (gekickstart) om in geloof uit te stappen: de zieken te genezen, het evangelie te prediken te dopen in water en in de Heilige Geest en discipelen te maken. Je ontvangt goed onderbouwd bijbels onderwijs en je leert dit zelf in de praktijk te brengen door in kleine groepjes de straat op te gaan, waarbij een trainer met je mee zal gaan om je een 'kickstart' te geven.

Tip: bekijk voor je komt onze gratis documentaire The Last Reformation - The Beginning.

In Handelingen lezen we dat God gewone mensen gebruikt om buitengewone dingen te doen. De gemeente groeide snel en gelovigen waren vol van de Heilige Geest. De discipelen predikten, genazen, bevrijdden en doopten mensen in water en in de Heilige Geest. De apostel Paulus benadrukt het belang van het handelen in (bovennatuurlijke) kracht: ‘De boodschap die ik verkondigde overtuigde niet door wijsheid, maar bewees zich door de kracht van de Geest, want uw geloof moest niet op menselijke wijsheid steunen, maar op de kracht van God.’ (1 Kor 2:4-5, NBV). Dit was toen het normale leven voor een discipel van Jezus Christus. Is deze manier van leven ook voor vandaag? Zijn wij als discipelen van Jezus nog steeds geroepen om dezelfde 'handelingen' te doen? Ja! We geloven dat dit nog steeds voor vandaag is en voor iedere gelovige die een discipel van de Heer Jezus wil zijn.

PROGRAMMA: Ons seminar is een praktische training van 3 dagen over discipelschap en bestaat uit diverse belangrijke onderwerpen over discipelschap. Onderdeel van het programma is ook dat we de straat op gaan om zieken te genezen en het evangelie te verkondigen, onder toezicht van teamleden en studenten van De Laatste Reformatie / The Last Reformation.

We moedigen je aan om alle 3 de dagen te komen, zodat je niets van het onderwijs zult missen en voldoende ervaring gaat opdoen. Reserveer hiervoor 3 tickets (vrijdag, zaterdag, zondag)!
Het programma is als volgt:

Vrijdag
10:00: Onderwijs
12:30: Lunch (niet inbegrepen)
14:00: Outreach
19:00: Onderwijs, getuigenissen en open bijeenkomst

Zaterdag
10:00: Onderwijs
12:30: Lunch (niet inbegrepen)
14:00: Doop en outreach
19:00: Onderwijs, getuigenissen en open bijeenkomst

Zondag
10:00 Onderwijs
13:00 Afsluiting

Lunch/diner

Lunch en diner zijn niet inbegrepen. Er is een mogelijkheid om je lunch tegen een kleine vergoeding af te nemen op de locatie. Voor dinermogelijkheden verwijzen wij je graag naar diverse horeca-gelegenheden in de directe omgeving. Natuurlijk ben je vrij om zelf eten mee te nemen!

Mocht je verhinderd zijn, wil je dat z.s.m. aangeven? We hebben beperkte ruimte beschikbaar en willen dan graag je plaats aan iemand anders geven.

Heb je vragen? stuur ons een email: kickstartnederland@gmail.com


ENGLISH
This kickstart weekend is provided by students of the Pioneer Training School in Voorthuizen

In the "Ichtus Evangelische Gemeente" in Etten-Leur, we have a large space so you're invited to come and bring friends and acquaintances. You will be trained and activated (kickstarted) to step out in faith to heal the sick, preach the gospel, be baptized in water and in the Holy Spirit, and become disciples. You will receive well-founded biblical teaching and you will learn to put it into practice in small groups that go out on the street where a trainer will go with you to give you a 'kickstart'.
Tip: watch the documentary of the Last Reformation "The Beginning" here:.
This is the link of the movie In Acts we read that God uses ordinary people to do extraordinary things. The church grew rapidly and believers were filled with the Holy Spirit. The disciples preached, healed, freed and baptized people in water and the Holy Spirit. The apostle Paul emphasized the importance of (supernatural) power: "The message I preached convinced not by wisdom, but with a demonstration of the power of the Spirit, so that your faith might not rest on human wisdom but on the power of God " (1 Corinthians 2: 4-5, NIV).. This was normal life for a disciple of Jesus Christ. Is this way of life for today? Are we as disciples of Jesus still called to do the same "action"? Yes! We believe that this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of Jesus. PROGRAM: Our seminar is a practical course of 3 days on discipleship and includes several important issues about discipleship. Part of the program is that we take you to the streets to heal the sick and preach the Gospel, under the supervision of team members and students of The Last Reformation / The Last Reformation.

We advise you to come all three days so you will not miss anything of the education and gaining sufficient experience. So book 3 tickets (Friday, Saturday, Sunday)!

The program is as follows:
Friday
10:00 Education
12:30: Lunch (not included)
14:00: Outreach
19:00 Education, testimonials and open meeting

Saturday
10:00 Education
12:30: Lunch (not included)
14:00: Baptism and outreach
19:00 Education, testimonials and open meeting

Sunday
10:00 Education
13:00 Closing

In case you will not attend after you have registered, please let us know so we
can give your place to someone else.

If you have any question please send us a mail!

Share with friends

Date and Time

Location

Ichthus Evangelische Gemeente

52 Dreef

4875 AC Etten-Leur

Netherlands

View Map

Save This Event

Event Saved