Sales Ended

Introducing Community Projects. Cardiff and Beyond. The Marigold Project (...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Council Chamber

Main Building

Park Place

Cardiff

United Kingdom

View Map

Event description

Description

1-1.30pm The Marigold Chain- UK charity assisting communities in Lwang Ghalel, Nepal

Helen Whitfield. CDT in Catalysis, School of Chemistry and co-founder of Marigold Chain introduces her work as Co-founder of the Marigold Chain which is a small UK based charity assisting the village communities in rural Lwang Ghalel, Nepal. We are government registered and 100% of our donations go towards improving the lives of the occupants in Lwang Ghalel. We are 3 UK co-founders, and myself and another co-founder travel to Lwang Ghalel annually to visit the villagers to listen to their needs and requirements directly. We do not intervene with government schemes – like road improvements, but offer smaller more sustainable projects as follows:

  • Assisting the village schools and teachers

Offering assistance with teacher training, purchasing and building physical repairs.

  • Assisting children from lower income families

Assisting village children by purchasing school uniforms and stationery

  • Helping teenagers with their further education

Supporting teenagers to continue their further education within Nepal

  • Supporting young adults in the community

Providing grants to young adults to set up small businesses in the Lwang Ghalel area

  • Assisting the communities

Providing recreational facilities within the community

Global Opportunities at Cardiff University has recently commenced working directly with Marigold Chain to deliver the above objectives and in 2018 Helen will be taking 5 Cardiff University students to Nepal to deliver a charity project which will benefit the entire community.

1.30-2pm Community Gateway: promoting ‘Diverse and Healthy Cardiff Communities’

Cardiff University's Community Gateway Project received the Sir David Watson global award in 2017 for its community-university partnerships with Grangetown, Cardiff. Ali Abdi, Community Gateway's community partnerships manager, joins us to talk about the findings to date of the project and the work that is being done. How can we impact on our own wellbeing by encouraging a healthy diverse community?


1.00-1.30 The Marigold Chain - elusen o’r Deyrnas Unedig sy’n cynorthwyo cymunedau yn Lwang Ghalel, Nepal

Helen Whitfield CDT mewn Catalysis yn yr Ysgol Gemeg a chyd-sylfaenydd Marigold Chain yn cyflwyno ei gwaith i’r elusen honno, sef elusen fechan yn y Deyrnas Unedig sy’n cynorthwyo cymunedau pentref yn ardal wledig Lwang Ghalel, Nepal. Rydym wedi cofrestru gyda’r llywodraeth ac mae 100% o’n rhoddion yn mynd tuag at wella bywydau’r rhai sy’n byw yn Lwang Ghalel. Mae 3 ohonom yn gyd-sylfaenwyr yn y Deyrnas Unedig, a byddaf finnau ac un arall o’r cyd-sylfaenwyr yn teithio i Lwang Ghalel bob blwyddyn i ymweld â’r pentrefwyr er mwyn gwrando ar eu hanghenion a'u gofynion yn uniongyrchol. Fyddwn ni ddim yn ymyrryd yng nghynlluniau’r llywodraeth - fel gwelliannau ffyrdd, yn hytrach rydym ni’n cynnig prosiectau llai, sy’n fwy cynaliadwy, fel y canlynol:
-Cynorthwyo ysgolion pentref ac athrawon

-Cynnig cymorth â hyfforddiant athrawon, prynu a gwneud gwaith atgyweirio ymarferol ar adeiladau.
-Cynorthwyo plant o deuluoedd incwm is

-Cynorthwyo plant pentref drwy brynu gwisg ysgol a deunydd ysgrifennu

-Helpu pobl yn eu harddegau â'u haddysg bellach

-Cefnogi pobl yn eu harddegau i barhau â’u haddysg bellach yn Nepal

-Cefnogi oedolion ifanc yn y gymuned

-Darparu grantiau i oedolion ifanc sefydlu busnesau bach yn ardal Lwang Ghalel

-Cynorthwyo cymunedau

-Darparu cyfleusterau hamdden yn y gymuned

Yn ddiweddar mae Cyfleoedd Byd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd wedi dechrau gweithio'n uniongyrchol gyda Marigold Chain i gyflawni'r amcanion uchod ac yn 2018 bydd Helen yn mynd â 5 myfyriwr o Brifysgol Caerdydd i Nepal i gyflawni'r prosiect elusen a fydd o fudd i'r gymuned gyfan.

1.30-2pm Y Porth Cymunedol: hyrwyddo 'Cymunedau Iach ac Amrywiol yng Nghaerdydd'

Cafodd prosiect Porth Cymunedol Prifysgol Caerdydd wobr fyd-eang Syr David Watson yn 2017 am ei bartneriaethau cymuned a phrifysgol gyda Grangetown, Caerdydd. Mae Ali Abdi, rheolwr partneriaethau cymunedol y Porth Cymunedol, yn ymuno â ni i sôn am ganfyddiadau’r prosiect hyd yma a’r gwaith sy’n cael ei wneud. Sut gallwn ni effeithio ar ein llesiant ein hunain drwy annog cymuned amrywiol iach?


Date and Time

Location

Council Chamber

Main Building

Park Place

Cardiff

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved