Internationalising Education Conference
Free
Internationalising Education Conference

Internationalising Education Conference

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

City Hall

Gorsedd Gardens Rd

Cardiff

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Event description

Description

British Council logo

‘There has been an international trend in recent years towards using ‘areas of learning’ as curriculum organisers, sometimes combining disciplinary learning and wider capabilities or capacities.

Subjects and disciplines should remain important but that these should be grouped within six Areas of Learning and Experience. Each of these Areas of Learning and Experience should include, where appropriate, both a Welsh dimension and an international perspective.’   Professor Graham Donaldson 

‘Mae tuedd rhyngwladol wedi bod mewn blynyddoedd diweddar o ddefnyddio ‘meysydd dysgu’ fel trefnwyr cwricwlwm, weithiau gan gyfuno dysgu disgyblaethol a galluoedd ehangach.

Dylai pynciau a disgyblaethau aros yn bwysig ond dylent gael eu grwpio o fewn chwe Maes Dysgu a Phrofiad. Dylai pob un o’r Meysydd Dysgu a Phrofiad hyn gynnwys, lle bo’n briodol, ddimensiwn Cymraeg a phersbectif rhyngwladol.’   Yr Athro Graham Donaldson

The Conference - Y Gynhadledd

The International Dimension features very strongly in schools across the region and we have worked closely with schools and local authorities across the globe. This conference disseminates good practice gained whilst working with partners from countries all over the world including Europe, China and USA all aiming to improve education for our young learners. Partners from at least 8 European countries and from China will be amongst the presenters and delegates giving all participants the opportunity to learn from their experiences and discuss ways of embedding similar good practice in their own setting.

Mae'r Dimensiwn Rhyngwladol yn agwedd amlwg mewn ysgolion ledled y rhanbarth ac rydym wedi gweithio'n agos gydag ysgolion ac awdurdodau lleol o bedwar ban y byd. Mae’r gynhadledd hon yn lledaenu arfer da a gafwyd wrth weithio gyda phartneriaid o wledydd ledled y byd gan gynnwys Ewrop, Tsieina a’r Unol Daleithiau sydd i gyd â’r bwriad o wella addysg ar gyfer ein dysgwyr ifanc. Bydd partneriaid o o leiaf 8 gwlad Ewropeaidd ac o Tsieina ymhlith y cyflwynwyr a'r cynrychiolwyr a fydd yn rhoi cyfle i’r holl gyfranogwyr ddysgu o’u profiadau a thrafod ffyrdd o ymwreiddio arfer da yn eu lleoliadau eu hunain.

For details on how to register please scroll down - I gael manylion am sut i gofrestru sgroliwch i lawr

Workshops available to delegates on the day:     Gweithdai a fydd ar gael i gynrychiolwyr ar y dydd:

•Engaging With Families                                       •Ymgysylltu â theuluoedd

•What is Creativity?                                               •Beth yw Creadigrwydd?

•Connecting Classrooms                                       •Cysylltu Ystafelloedd Dosbarth

•Gender Equality                                                    •Cydraddoldeb Rhyw

•Challenging Extremism                                         •Herio Eithafiaeth                                

•Equality Health Check                                          •Gwiriad Iechyd Cydraddoldeb

•Discovering the resource of wellness and happiness •Darganfod adnodd llesiant a hapusrwydd

•Leadership and Management in Finland              •Arwain a Rheoli yn Y Ffindir

•How Do We Know It’s Working?                          •Sut rydym yn gwybod ei bod yn gweithio?

•Blogging for Beginners                                         •Blogio i Ddechreuwyr

•ETwinning in Action                                              •E-efeillio ar Waith

•Outdoor Learning in Denmark & Iceland              •Dysgu Awyr Agored yn Nenmarc ac Ynys yr Iâ

•Transgender Awareness                                      •Ymwybyddiaeth o Drawsryweddiaeth

•Forest Schools - the Scandinavian Way              •Ysgolion Fforest – Y Dull Sgandinafaidd

•The Dragon Has Three Tongues!                        •Mae gan y Ddraig Dri Thafod!

•Learning and Teaching Together                         •Dysgu ac Addysgu Ynghyd

Learning in a digital Wales                                   •Dysgu mewn Cymru Ddigidol

•Promoting Gender Equality in the Classroom      •Hybu Cydraddoldeb Rhywiol yn yr Ystafell Ddosbarth

•MFL in the Primary Classroom                          •Ieithoedd Tramor Modern mewn Ystafelloedd Dosbarth Cynradd

•STEM - what are the barriers?                            •STEM – beth yw’r rhwystrau?

•Erasmus+ Everything you need to know!           •Erasmus+ Popeth mae angen i chi ei wybod!

The extensive menu of workshops allows schools to send a number of colleagues to different sessions allowing a wider number of topics covered during the day. To register please see below and read the important instructions.

Towards the end of the day the schools, locally and abroad, will be available to all delegates during a mini contact seminar/international cafe. This will be a 'partner-finding' opportunity and networking event which aims at bringing together people from organisations which share common interests and would like to develop international projects/partnerships in the field of education; a unique opportunity for schools and interested stakeholders to meet and discuss future partnership working.

Mae’r rhaglen gynhwysfawr o weithdai yn galluogi ysgolion i anfon nifer o gydweithwyr i wahanol sesiynau a fydd yn galluogi trafod mwy o bynciau yn ystod y dydd. I gofrestru gwelwch isod a darllenwch y cyfarwyddiadau pwysig.

Tuag at ddiwedd y dydd, bydd yr ysgolion, lleol a thramor, ar gael i bob cynrychiolydd yn ystod sesiwn rhyngwladol/seminar cyswllt byr. Bydd hyn yn gyfle ‘dod o hyd i bartner’ a digwyddiad rhwydweithio gyda’r nod o ddod â phobl o sefydliadau sydd â diddordebau cyffredin ac sydd am ddatblygu projectau/partneriaethau rhyngwladol ym maes addysg ynghyd; cyfle unigryw i ysgolion a rhanddeiliaid sydd â diddordeb i gwrdd i drafod gweithio mewn partneriaeth yn y dyfodol.

How to register?     Sut mae cofrestru?

Click on register, fill in your contact details and select your workshop choices.

Cliciwch ar ‘cofrestru’, llenwch eich manylion cyswllt a dethol y gweithdai yr hoffech fynd iddynt

IMPORTANT INSTRUCTIONS    CYFARWYDDIADAU PWYSIG

There are 5 workshop sessions.       Mae 5 sesiwn gweithdai.

You can choose 1 workshop from each session i.e. you can choose 1a and 2b but you cannot select 1a and 1b as they are in the same session.

Please note - Discovering the resource of wellness and happiness.  These workshops run across two sessions.  If you choose workshop 1e. you cannot choose a workshop in session 2.  If you choose 4e. you cannot choose a workshop in session 5.  Please wear comfortable clothing.

Gallwch ddewis 1 gweithdy o bob sesiwn h.y. gallwch ddewis 1a a 2b ond ni allwch ddewis 1a ac 1b gan eu bod yn yr un sesiwn.

Noder - Darganfod adnodd llesiant a hapusrwydd  Cynhelir y gweithdai hyn dros ddau sesiwn.  Os dewiswch weithdy 1e, ni allwch ddewis gweithdy yn sesiwn 2. Os dewiswch 4e, ni allwch ddewis gweithdy yn sesiwn 5. Gwisgwch ddillad cyfforddus.


FAQs     CWESTIYNAU CYFFREDIN

 

What are my transport/parking options getting to the event?

Oes modd i mi barcio ar gyfer y digwyddiad?

There is street parking near City Hall and plenty of car parrks in the city which are only 10 min walk to the venue

Mae parcio ar y stryd yn agos at Neuadd y Ddinas a llawer o feysydd parcio yn y ddinas sydd ond yn daith gerdded 10 munud i’r lleoliad.

Where can I contact the organiser with any questions?

Sut gallaf gysylltu â’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Any questions please feel free to email us edaly@cardiff.gov.uk

Os oes unrhyw gwestiynau gennych, mae croeso i chi anfon e-bost at edaly@caerdydd.gov.uk

Is my registration/ticket transferrable?    Oes modd trosglwyddo fy nghofrestriad/tocyn?

Yes, but please inform us of any name changes.

Oes, ond rhowch wybod i ni am unrhyw newidiadau i enwau

Can I update my registration information?     Allaf ddiweddaru fy ngwybodaeth gofrestru?

You can do this by revisiting the Eventbrite website.

Gallwch wneud hyn trwy fynd i wefan Eventbrite eto.

 

Share with friends
Date and Time
Location

City Hall

Gorsedd Gardens Rd

Cardiff

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved