€350

Insight I : The Awakening Heart

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Kapetanios Odyssia Hotel

Enaerios Complex, 28^th October & Makarios III Ave, CY 3309 Limassol, Cyprus

3309 Limassol

Cyprus

View Map

Event description

Description

:) Hello, friends! We are happy to invite you to the second Insight I in Cyprus. A four day challenge and experience, dedicated to ourselves as individuals, to our dreams and goals.

-------------------------------------------------
:) Γεια σας φίλοι! Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας προσκαλέσουμε στο δεύτερο Insight I στην Κύπρο. Μια τετραήμερη πρόκληση και εμπειρία, αφιερωμένη στον εαυτό μας ως άτομα, στα όνειρα και τους στόχους μας.
---------------------------------------------------

The seminar will be held in two languages - Greek and English!

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο γλώσσες - Ελληνικά και Αγγλικά!

New Year is a great opportunity to make a special gift for ourselves. Now is the best moment for a new beginning, for change, for life with more passion, without fear and limitations.

Insight I is exactly that - change, awakening, worldview, harmony, balance, goals achievement, getting to what we want to and what we dreamed for.
-------------------------------------------------
Το νέο έτος είναι μια μεγάλη ευκαιρία να κάνουμε ένα ειδικό δώρο για τους εαυτούς μας. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για μια νέα αρχή, για αλλαγή, για ζωή με περισσότερο πάθος, χωρίς φόβο και περιορισμούς.
Το Insight I είναι ακριβώς αυτό - η αλλαγή, η αφύπνιση, η κοσμοθεωρία, η αρμονία, η ισορροπία, η επίτευξη των στόχων, η επίτευξη αυτού που θέλουμε και ό, τι ονειρευτήκαμε.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------

**Here is the full program for the four days.

✅Daily Themes
- Thursday: Committing to self
- Friday: Personal Effectiveness & Taking Charge
- Saturday: Feedback Success Mechanisms
- Sunday: Giving & Receiving

✅Thursday: Committing to Self
- Learning to Groundrules for a Life You LOVE
- Keys to maintaining Powerful Relationships
- Identify your unconsciuos limitations

✅Friday: Personal Effectiveness & Taking Charge
- Gaining power over your limitations and negative habits to create

consciuos living

- Victimhood vs. Accountability
- Releasing Guilt & Resentment
- The Power of Forgiveness

✅Saturday: Feedback Success Mechanism
- Learn strategies for successful communications
- Understanding your "Behavioural Matrix", why you do what you do
- Reprogramming limiting beliefs
- Unleash the sourse of your energy

✅Sunday: Giving & Receiving
- Memory healing
- The power of clear intentions & living "From the Inside, Out"
- Connection & Transformation
-------------------------------------------------
** Εδώ είναι το πλήρες πρόγραμμα για τις τέσσερις ημέρες.
Καθημερινά θέματα

Πέμπτη: Δέσμευση στον εαυτό μας
- Μαθαίνουμε να θέτουμε κανόνες για μια ζωή που αγαπάμε
- Κλειδιά για τη διατήρηση ισχυρών σχέσεων
- Προσδιορίστε τους περιορισμούς σας

Παρασκευή: Προσωπική Αποτελεσματικότητα & λήψη ευθυνών
- Ανακαλύψτε και ελέγξτε τους περιορισμούς και τις αρνητικές σας συνήθειες για να δημιουργήσετε μια συνειδητή ζωή
- Θυματοποίηση vs. Ανάληψη ευθυνών
- Απελευθέρωση της ενοχής και της δυσαρέσκειας
- Η δύναμη της συγχώρεσης

Σάββατο: Μηχανισμός Ανατροφοδότησης Επιτυχίας
- Μάθετε στρατηγικές για πετυχημένη επικοινωνία
- Κατανοώντας το "Behavioral Matrix" σας, γιατί κάνετε αυτό που κάνετε
- Επαναπρογραμματισμός περιοριστικών πεποιθήσεων
- Απελευθερώστε το πόρο της ενέργειας σας

Κυριακή: Δίνω & Παίρνω
- Επούλωση μνήμης
- Η δύναμη των σαφών προθέσεων & διαβίωσης "Από μέσα προς τα έξω"
- Σύνδεση & Μετασχηματισμός
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Insight Seminars are all about learning practical ways to live from your heart—the center of your authentic self. Our Seminars will support you in looking at what's working and not working in your life and how you can make changes that will support you in creating and living a life you love.

The seminar will be held in two languages - Greek and English!

Please welcome to the unique four-day seminar on personal development to take place in Cyprus. The seminar, which has attracted over two million people from over 39 countries across the world.

Since 1978, the educational programs offered by Insight Seminars have touched the lives of well over one million adults, teens, children and business professionals in forty-six countries around the world. Insight Seminars will help you create more of what you truly want out of life rather than what you may have settled for.

Inspire people everywhere to a life of personal responsibility and fulfillment, built on self-awareness, loving, caring, compassion and service.

*In this 4 days seminar, you will have an opportunity to get an awareness of:
-The power of intentions and creating more of what you want in your life
-How to love, trust, and commit to yourself more fully
-Giving and receiving feedback in a loving and supportive way
-Using forgiveness to get free of any past hurts holding you back
-Sharing with other people in a loving and authentic way
-Making choices that are aligned with your intuition
-Learning to live more fully from your heart-- your authentic Self
-Learn what will bring success in your life
-Know and trust the value you bring to the world
-Identify practical steps for creating what you want
-Build up your confidence and resilience
-Communicate with more impact
-Manage your relationships with greater ease
-Start your journey toward heart centred leadership
-UNLOCK YOUR POTENTIAL

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

✔Τα σεμινάρια Insight αφορούν στην εκμάθηση πρακτικών τρόπων ζωής από την καρδιά σας - το κέντρο του αυθεντικού εαυτού σας. Τα Σεμινάρια μας θα σας βοηθήσουν να δείτε τι δουλεύει και τι όχι στη ζωή σας και πώς μπορείτε να κάνετε αλλαγές που θα σας βοηθήσουν στη δημιουργία μιας ζωής που αγαπάτε.
Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε δύο γλώσσες - Ελληνικά και Αγγλικά!

Σας καλωσορίζουμε στο μοναδικό τετραήμερο σεμινάριο προσωπικής ανάπτυξης που θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Το σεμινάριο, το οποίο έχει προσελκύσει πάνω από δύο εκατομμύρια ανθρώπους από περισσότερες από 39 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Από το 1978, τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρονται από τα Σεμινάρια Insight έχουν αγγίξει τις ζωές περισσότερων από ένα εκατομμύριο ενηλίκων, εφήβων, παιδιών και επαγγελματιών σε σαράντα έξι χώρες σε όλο τον κόσμο. Τα Σεμινάρια Insight θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε περισσότερα από όσα πραγματικά θέλετε από τη ζωή και όχι από αυτά με τα οποία έχετε συμβιβαστεί.
Εμπνεύστε τους ανθρώπους παντού σε μια ζωή προσωπικής ευθύνης και εκπλήρωσης, βασισμένη στην αυτογνωσία, την αγάπη, τη φροντίδα, τη συμπόνια και την εξυπηρέτηση.

* Σε αυτό το σεμινάριο 4 ημερών, θα έχετε την ευκαιρία να ενημερωθείτε για:
-Τη δύναμη των προθέσεων και τη δημιουργία περισσότερων από όσων θέλετε στη ζωή σας
-Το πώς να αγαπάτε, να εμπιστεύεστε και να δεσμεύετε τον εαυτό σας πιο πλήρως
-Το πώς να δίνετε και να παίρνετε σχόλια με αγάπη και υποστηρικτικό τρόπο
-Την χρήση της συγχώρεσης για να απαλλαγείτε από τυχόν τραύματα του παρελθόντος που σας κρατούν πίσω
-Το πώς μπορείτε να μοιραστείτε με άλλους ανθρώπους με έναν τρόπο γεμάτο αγάπη και αυθεντικό
- Την δημιουργία επιλογών που ευθυγραμμίζονται με τη διαίσθησή σας
-Το πως να ζήσετε πληρέστερα από την καρδιά σου - τον αυθεντικό σου Εαυτό
-Το τι θα φέρει επιτυχία στη ζωή σας
-Την αξία που φέρνετε στον κόσμο
-Πρακτικά βήματα για να δημιουργήσετε αυτό που θέλετε
-Το πώς να χτίσετε την εμπιστοσύνη και την αντοχή σας
-Για το πώς να επικοινωνήσετε με περισσότερη αποτελεσματικότητα
-Την διαχείριση των σχέσεων σας με μεγαλύτερη ευκολία
-Το πώς να ξεκινήσετε το ταξίδι σας προς την κατεύθυνση της καρδιάς
-ΤΟ ΠΩΣ ΝΑ ΞΕΚΛΕΙΔΩΣΕΤΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΣ


Share with friends

Date and Time

Location

Kapetanios Odyssia Hotel

Enaerios Complex, 28^th October & Makarios III Ave, CY 3309 Limassol, Cyprus

3309 Limassol

Cyprus

View Map

Save This Event

Event Saved