H.E. GARCHEN RINPOCHE: The Great Amitabha Drupchen - Đại Pháp Hội A Di Đà

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
REGISTRATION IS NOW CLOSE! As of June 2, 2019, the organizers regrettably cannot accept further registration for the three-day event on June 14-16, 2019 due to the limited room capacity. *** However, you can still pre-register for June 17, 2019.*** If you still have questions or need assistance, please kindly contact the organizers via email at vietnalanda@ymail.com. ( CHẤM DỨT NHẬN GHI DANH! Kể từ ngày 2/6/2019, ban tổ chức vô cùng cáo lỗi là không thể nhận thêm ghi danh cho chương trình trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 6, 2019 vì chỗ ngồi trong hội trường có giới hạn. *** Tuy nhiên quý vị vẫn có thể ghi danh cho chương trình vào ngày 17 tháng 6, 2019.*** Nếu quý vị vẫn có thắc mắc hay cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức qua điện thư vietnalanda@ymail.com. ) With love and light from Viet Nalanda Foundation

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Saigon Performing Arts Center

16149 Brookhurst Street

Fountain Valley, CA 92708

View Map

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
REGISTRATION IS NOW CLOSE! As of June 2, 2019, the organizers regrettably cannot accept further registration for the three-day event on June 14-16, 2019 due to the limited room capacity. *** However, you can still pre-register for June 17, 2019.*** If you still have questions or need assistance, please kindly contact the organizers via email at vietnalanda@ymail.com. ( CHẤM DỨT NHẬN GHI DANH! Kể từ ngày 2/6/2019, ban tổ chức vô cùng cáo lỗi là không thể nhận thêm ghi danh cho chương trình trong 3 ngày 14, 15 và 16 tháng 6, 2019 vì chỗ ngồi trong hội trường có giới hạn. *** Tuy nhiên quý vị vẫn có thể ghi danh cho chương trình vào ngày 17 tháng 6, 2019.*** Nếu quý vị vẫn có thắc mắc hay cần giúp đỡ, xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức qua điện thư vietnalanda@ymail.com. ) With love and light from Viet Nalanda Foundation
Event description
H.E. GARCHEN RINPOCHE: The Great Amitabha Drupchen "Entering One's Nature of Luminosity"- Đại Pháp Hội A Di Đà "Thể Nhập Tự Tánh Quang Minh"

About this Event

Viet Nalanda Foundation cordially invites you to join the three-day GREAT AMITABHA DRUPCHEN retreat led by His Eminence Garchen Rinpochen @ the Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708. PLEASE ARRIVE EARLY and BE SEATED 15 MINUTES BEFORE THE STARTING TIME!

Program Advisor: Lama Thupten Nima (Rinchen Choling)

*** The Great Amitabha Drupchen and the "Light of Love" Blessing Session (hosted by Viet Nalanda Foundation) are free to the public. Vegetarian food will be provided to participants during the Amitabha Drupchen. Donations for the Great Amitabha Drupchen and for other VNF Dharma activities are welcome and greatly appreciated. www.vietnalanda.org

** THURSDAY JUNE 13TH : Garchen Rinpoche and his entourage will arrive at the John Wayne Airport, Orange County (SNA) on Southwest Airline #2502 at 3:25 pm. If you plan to greet Rinpoche at the airport, please arrive early and be at the terminal's inside gate 20-30 minutes before the flight's arrival time. Please remember to bring your kata if you have one.

** FRIDAY JUNE 14TH (6 pm - 8 pm): The Great Amitabha Empowerment

** SATURDAY JUNE 15TH (9 am- 9 pm): Teachings on "Amitabha as One's Nature of Luminosity" and on "Dharmakaya Amitabha" / Recitation of mantra and sadhana practice / Mandala offering

** SUNDAY JUNE 16TH (9 am - 6 pm): Teachings on "Dharmakaya Phowa" and Amitabha Practice / Recitation of mantra and sadhana practice / Mandala offering / Praying for the living and the deceased / Lamp offering to pray for world peace

** MONDAY JUNE 17TH @ Moonlight Restaurant, 15440 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683

(1) The Light of Love Blessing Session (3:30 p.m.– 5 p.m.) - Hosted by Viet Nalanda Foundation: A blessing session especially reserved for the elderly, those with illnesses and special needs, and children with autism and developmental delays. Free to the public. Limited seating - please register in advance. PLEASE DO NOT REGISTER FOR THIS SESSION IF YOU DO NOT HAVE PHYSICAL OR MENTAL ILLNESSES (TO SAVE SPACE FOR THOSE WITH THESE SPECIAL NEEDS!)

(2) A Vegetarian Dinner of Joy (6 p.m.– 8 p.m.) - Hosted by the Southwest Buddhafield Endowment : A special dinner with Garchen Rinpoche with movie and musical performance to benefit the "Southwest Buddhafield Endowment" (and to celebrate Viet Nalanda Foundation's 13th Anniversary). Dinner ticket: on the scale of $20-$30-$40-$50 will be fully donated to the Southwest Buddhafield Endowment fund. Please register in advance but pay at the registration table onsite or at the restaurant ! PLEASE DO NOT PAY FOR YOUR DINNER TICKET THROUGH THIS EVENTBRITE LINK.

Viet Nalanda Foundation is a 501(c) 3 non-profit organization -- donations are tax deductible.

Donation checks can be sent to:

Viet Nalanda Foundation

8201 Westminster Blvd. Suite 200

Westminster, CA 92683

Memo: Garchen Event

Viet Nalanda Foundation trân trọng kính mời quý vị tham dự ba ngày ĐẠI PHÁP HỘI A DI ĐÀ do Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche chủ trì tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst Street, Fountain Valley, CA 92708. XIN VUI LÒNG ĐẾN SỚM VÀ TRANG NGHIÊM CHỖ NGỒI 15 PHÚT TRƯỚC GIỜ KHAI MẠC!

Cố Vấn Chương Trình: Lạt Ma Thupten Nima (Rinchen Choling)

** Chương trình Đại Pháp Hội A Di Đà và Lễ Gia Trì Đặc Biệt "Ánh Sáng Của Tình Yêu Thương" (do Viet Nalanda Foundation tổ chức) hoàn toàn miễn phí. Đại chúng sẽ được phục vụ thức ăn chay tại Pháp hội A Di Đà. Ban tổ chức vô cùng hoan nghênh và trân trọng mọi sự phát tâm hỗ trợ cho Đại Pháp Hội A Di Đà và cho những hoạt động Phật Pháp khác của Viet Nalanda Foundation. www.vietnalanda.org

** THỨ NĂM NGÀY 13 THÁNG 6: Garchen Rinpoche cùng tăng đoàn sẽ đến phi trường John Wayne Airport, Orange County (SNA) trên chuyến bay Southwest Airline #2502 vào lúc 3:25 giờ chiều. Nếu quý vị muốn đến phi trường để cung nghinh Rinpoche thì xin tới sớm và có mặt tại cổng (gate) bên trong phi trường khoảng 20-30 phút trước giờ đáp xuống của chuyến bay. Nếu quý vị có khăn cúng dường kata thì xin nhớ mang theo.

** THỨ SÁU NGÀY 14 THÁNG 6 (6 pm - 8pm): Đại Lễ Quán Đảnh A Di Đà

** THỨ BẢY NGÀY 15 THÁNG 6 (9 am - 9pm): Thuyết giảng về đề tài "Tự Tánh Quang Minh A Di Đà trong mỗi chúng ta" và "Pháp Thân A Di Đà" / Trì chú và thực hành nghi quỹ / Cúng dường mạn đà la

** CHỦ NHẬT NGÀY 16 THÁNG 6 (9 am - 6 pm): Thuyết giảng về pháp tu Phowa “Chuyển di đến Pháp thân” (Dharmakaya Phowa) và về pháp môn hành trì A Di Đà / Trì chú và thực hành nghi quỹ / Cúng dường mạn đà la / Cầu an và cầu siêu / Cúng dường đèn để cầu nguyện cho hoà bình thế giới

** THỨ HAI NGÀY 17 THÁNG 6 tại địa điểm Moonlight Restaurant, 15440 Beach Boulevard, Westminster, CA 92683

(1) Ánh Sáng của Tình Yêu Thương: (3g.30 - 5g. chiều) - Do Viet Nalanda Foundation tổ chức: Lễ gia trì đặc biệt dành riêng cho quý vị cao niên, người bệnh, người khuyết tật, các em tự kỷ, chậm phát triển, v.v. Chương trình miễn phí dành cho đại chúng. Chỗ ngồi giới hạn - xin vui lòng ghi danh trước. XIN VUI LÒNG ĐỪNG GHI DANH NẾU QUÝ VỊ KHÔNG CÓ THÂN BỆNH HAY TÂM BỆNH (ĐỂ NHƯỜNG THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN CHO NHỮNG AI THỰC SỰ CÓ NHU CẦU)!

(2) Tiệc Chay Tịnh Lạc: (6g. - 8g. tối ) - Do Southwest Buddhafield Endowment tổ chức: Một bữa cơm tối đặc biệt với Garchen Rinpoche (với chương trình chiếu phim và văn nghệ phụ diễn) để hỗ trợ quỹ “Southwest Buddhafield Endowment” (và kỷ niệm sinh nhật thứ 13 của Viet Nalanda Foundation). Giá vé tùy sự phát tâm: $20, $30, $40 hoặc $50 và được cúng dường hoàn toàn cho quỹ “Southwest Buddhafield Endowment.” Xin vui lòng ghi danh trước, nhưng xin trả tiền vé nơi quầy ghi danh tại địa điểm pháp hội hoặc tại nhà hàng ! XIN ĐỪNG TRẢ TIỀN VÉ CHO TIỆC CHAY QUA ĐƯỜNG TRỰC TUYẾN CỦA EVENTBRITE.

Viet Nalanda Foundation là một tổ chức bất vụ lợi theo quy chế 501(c) 3 -- mọi đóng góp tịnh tài đều được khấu trừ thuế .

Chi phiếu yểm trợ xin gửi về :

Viet Nalanda Foundation

8201 Westminster Blvd. Suite 200

Westminster, CA 92683

Xin ghi chú trong phần memo của chi phiếu : Garchen Event

Share with friends

Date and Time

Location

Saigon Performing Arts Center

16149 Brookhurst Street

Fountain Valley, CA 92708

View Map

Save This Event

Event Saved