Free

Gweithio'n Rhyngwladol / Working Transnationally

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Interchange

317-319 Abergele Road

Old Colwyn

LL29 9YF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gweithio’n Rhyngwladol (Scroll down for English)

Mae Prosiect Agile Nation2, a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop a Llywodraeth Cymru, yn cyflwyno gweithdy rhyngweithiol undydd am ddim ar Weithio’n Rhyngwladol. Mae’r gweithdy ar gyfer unrhyw un yn y Trydydd Sector sy’n newydd i waith rhyngwladol, sydd angen sesiwn ddiweddaru neu sydd am ddysgu sut i wneud partneriaethau presennol yn gynaliadwy ar ôl Brexit. Yn gryno, bydd y gweithdy’n rhoi sylw i’r canlynol:

-gwerth gwaith rhyngwladol

-sut i ddod o hyd i bartner a gwneud cyswllt cychwynnol

-sut i sefydlu partneriaeth

-beth sydd ei angen i reoli partneriaeth yn effeithiol

-sut i baratoi ar gyfer digwyddiadau rhyngwladol

-beth yn union yw ymweliadau astudio

-trosolwg cryno o raglenni a ariennir gan yr UE a sut i gael gwybodaeth ychwanegol

-sut i ddatblygu syniadau sy’n codi o’r hyfforddiant.

Y nod yw i’r hyfforddiant hwn fod yn rhan o broses atgyfeirio gyda CGGC a’r Tîm Cydweithredu Tiriogaethol Ewropeaidd (ETC) er mwyn sicrhau bod sefydliadau’n barod i wneud cais am gymorth ariannol ychwanegol i ddechrau gweithio’n rhyngwladol.

Darperir lluniaeth a bydd lle i chi barcio’ch car yn y maes parcio ac ar strydoedd cyfagos. Darperir yr hyfforddiant yn Saesneg.

.....................................................................................................................................................................................

Working Transnationally

The ESF and WG funded Agile Nation2 Project brings you a free, one-day interactive workshop on Working Transnationally. It is for anyone in the Third Sector that is either new to transnational work, requires a refresher or is just wondering how to make existing partnerships sustainable post Brexit . In brief, the workshop will cover:

-the value of transnational work

-how to source a partner and make initial contact

-how to set up a partnership

-what is required to effectively manage a partnership

-how to prepare for transnational events

-all that is involved with study visits

-a brief overview of EU-funded programmes and where to find additional information

-how to take ideas formulated in the training forwards.

It is intended that this training will form part of a referral process with the WCVA and the European Territorial Cooperation Team (ETC) in order to ensure organisations are ready to apply for additional financial support to commence working transnationally.

Refreshments will be provided and car parking is available in the car park and neighbouring streets. The training will be delivered in English.

Share with friends

Date and Time

Location

The Interchange

317-319 Abergele Road

Old Colwyn

LL29 9YF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved