Free

Gweithdai Gofal Cymdeithasol Cymru 4 Gorffennaf, Canolfan Dewis, Pontypridd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dewis Centre for Independent Living

Pontypridd

CF37 5BP

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Byddai Gofal Cymdeithasol Cymru yn hoffi clywed eich barn ar ddau o'i meysydd gwaith ar gyfer 2017-2018.

Gofal a chymorth yn y cartref

Yng Nghymru rydym yn ymwybodol bod mwy a mwy o bobl yn dewis derbyn gofal yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn gweithio ar gynllun a fydd yn dweud beth sydd angen ei wneud dros y pum mlynedd nesaf o ran gofal a chymorth yn y cartref. Dewch i roi eich barn ar ein cynllun a llunio'r ddarpariaeth gofal a chymorth yn y cartref dros y pum mlynedd nesaf yng Nghymru!

Fframwaith gyrfaoedd, recriwtio a chadw staff

Gwyddom fod problemau yn y sector gyda gyrfaoedd, recriwtio a chadw staff, felly rydym wedi datblygu fframwaith cenedlaethol drafft a chynllun gwaith i helpu i fynd i'r afael â'r materion hynny. Hoffem gael eich barn ar a yw ein ffocws yn iawn ac a yw'r hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud yw'r ffordd orau ymlaen ar gyfer Gofal Cymdeithasol a Blynyddoedd Cynnar a gofal plant? Byddem hefyd yn hoffi clywed am unrhyw beth a allai fod yn ei wneud rhanbarthol ac yn lleol a allai ffitio i mewn i'r fframwaith.

Dewch i rannu eich sylwadau â ni. Gallwch drefnu ar gyfer y diwrnod cyfan neu ddod i un o'r sesiynau. Edrychwn ymlaen at eich gweld yno.


Social Care Wales would like to hear what you think of two of our exciting work areas for 2017-2018.

Care and Support at Home

More and more people are choosing to live in their own homes with increasingly complex needs, with care and support at home when they need it. We are working on a plan that will say what needs to be done over the next five years to make care and support at home in Wales as good as it can be. Come along to tell us how you think we can work together to improve well-being through care and support at home.

Careers, Recruitment and Retention

We know there is a problem in the sector with recruitment, retention and careers, so we have developed a draft national framework and workplan to help address those issues. We’d like your say on whether our focus is right and whether what we plan to do is the best way forward for the Social care and Early Years and childcare sector. We’d also like to hear of anything you might be doing regionally and locally which could fit into the framework.

Please come along to share your thoughts with us. You can book on for the whole day or just come to one of the sessions. We look forward to seeing you there.


Share with friends

Date and Time

Location

Dewis Centre for Independent Living

Pontypridd

CF37 5BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved