Sales Ended

Gweithdai Gaeaf - Treffynnon/ Winter Workshops - Holywell

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am eich archeb, rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad. Bydd agenda a gwybodaeth bellach yn cael eu hanfon atoch maes o law. Am ymholiadau pellach, cysylltwch â - jenna.grace@gofalcymdeithasol.cymru Thank you for your booking, we look forward to welcoming you to the event. Agendas and further information will be sent to you in due course. For further queries please contact - jenna.grace@socialcare.wales

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Springfield Hotel

Pentre Halkyn

CH8 8BA

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am eich archeb, rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu i'r digwyddiad. Bydd agenda a gwybodaeth bellach yn cael eu hanfon atoch maes o law. Am ymholiadau pellach, cysylltwch â - jenna.grace@gofalcymdeithasol.cymru Thank you for your booking, we look forward to welcoming you to the event. Agendas and further information will be sent to you in due course. For further queries please contact - jenna.grace@socialcare.wales
Event description

Description

Byddwn yn cynnal cyfres o weithdai gaeaf ar draws Cymru i helpu rheolwyr gofal cymdeithasol, cyflogwyr a phersonel adnoddau dynol i archwilio'r berthynas rhwng sefydlu, cymwysterau, cofrestru ac addasrwydd i ymarfer.

Bydd cyflwyniadau ar y pynciau isod a bydd staff Gofal Cymdeithasol Cymru ar gael i ateb unrhyw gwestiynau:

 1. Fframwaith sefydlu Cymru ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol
 2. Cyflwyniad cymwysterau iechyd a gofal cymdeithasol newydd
 3. Cymwysterau a llwybrau i gofrestru
 4. Cinio rhwydweithio
 5. Addasrwydd i ymarfer
 6. Cymraeg Gwaith

Datganiad diogelu data

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Gwybodaeth. Trwy dicio’r blwch caniatâd isod rydych chi’n cytuno i ni ddefnyddio’r wybodaeth rydych chi’n rhoi i ni i:

 • brosesu eich archeb
 • eich hysbysu am y gweithdai gaeaf.

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi’n rhoi i ni mewn cysylltiad â’ch archeb yn cael ei phrosesu yn unol â’n cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Diogelu Data 2018. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylder am y wybodaeth sydd gennym ni, sut rydyn ni’n ei brosesu a’ch hawliau yn ein hysbysiad preifatrwydd yn: gofalcymdeithasol.cymru/generic-content/hysbysiad-preifatrwydd


We will be running a series of winter workshops across Wales to help social care managers, employers and HR personnel explore the relationship between induction, qualifications, registration and fitness to practise.

There will be presentations on the following topics and Social Care Wales staff will be available to answer any questions:

 1. Wales induction framework for health and social care
 2. Introduction to the new health and social care qualifications
 3. Qualifications and routes to registration
 4. Networking lunch
 5. Fitness to practise
 6. Work Welsh

Data protection statement

Social Care Wales is registered with the Information Commission. By ticking the consent box below you agree for us to use the information you provide to:

 • process your booking
 • keep you informed about the winter workshops.

Any personal information you supply in connection with your booking will be processed in accordance with our responsibilities under the Data Protection Act 2018. More detail on what information we hold, how we process it and your rights can be found in our privacy notice socialcare.wales/generic-content/privacy-notice#section-29335-anchor

Share with friends

Date and Time

Location

The Springfield Hotel

Pentre Halkyn

CH8 8BA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved