Gratis

Giglab Sverige - Workshop #4 - Hållbart gig

Event-information

Dela med dig av detta event

Tid

Plats

Plats

Online-event

Beskrivning av evenemanget
Workshop #4 om en hållbar framväxt av gigekonomin - tillsammans med Giglab Sverige och andra intresserade parter. Alla perspektiv i fokus.

Eventdetaljer

Varmt välkommen till en digital workshop med syfte att labba kring en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige - där alla perspektiv kommer att stå i fokus.

Giglab Sverige är ett gemensamt lärprojekt med mål att skapa underlag ur flera perspektiv som belyser vilka utmaningar som finns inom gigekonomin i Sverige idag. Giglab Sverige arbetar i riktning mot FNs globala mål och Agenda 2030.

Under hösten 2020 genomförs en serie digitala workshops för att kartlägga utmaningar inom gigekonomin i Sverige idag - med fokus på giggarnas, plattformarnas och samhällsaktörernas perspektiv.

Om workshop #4

Vid den fjärde och sista planerade workshoppen kommer vi att jobba i blandade grupper av giggare, gigplattformar, myndigheter och andra samhällsaktörer för att titta närmare på gigekonomin i Sverige idag, samt för att diskutera vägar framåt mot ett mer hållbart gig.

Workshoppen inleds med en presentation av den kartläggning som redan gjorts om giggarnas, gigplattformarnas och myndigheternas syn på och utmaningar inom gigekonomin. Därefter utforskar och labbar vi tillsammans kring de identifierade utmaningarna.

Vi välkomnar giggare, gigplattformar, matchingsaktörer, myndigheter, fackförbund, branschorganisationer, uppdragsgivare och alla andra med ett intresse för gigekonomin att delta i den fjärde workshoppen.

Workshoppen kommer att äga rum digitalt. En länk skickas ut till alla deltagare inför eventet.

---

Om Giglab Sverige

Giglab Sverige är ett nationellt policylabb och ett samarbete mellan Jobtech/Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Coompanion och Handelshögskolan tillsammans med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign och svenska Labbnätverket. Del av labbet ingår i Vinnova-utlysningen Utmaningsdriven Innovation. Vår ambition är att tillsammans verka för en hållbar framväxt av gigekonomin i Sverige.

Besök giglabsverige.se för att läsa mer och bidra till kartläggningen.

Målsättning med Giglab Sverige

  • Underlag för en testbädd för nya prototypa hållbara lösningar inom gigekonomin
  • Underlag för politiken för en fortsatt diskussion kring behov av policyförändringar och lagförändringar kopplat till gigekonomin
  • Inspel i pågående arbete mot Agenda 2030, fokus på bättre arbetsvillkor samt digital infrastruktur kopplad till gigekonomin
  • Underlag för fortsatt internt arbete på myndigheterna kopplat till gigekonomin
  • Empiriskt underlag för forskning inom området gigekonomin, som bl.a. bedrivs av Postdok-forskaren Claire Ingram Bogusz vid Handelshögskolan i Stockholm

Tid

Plats

Online-event

Spara detta event

Händelse sparad