Free

Fframwaith Sefydlu Cymru ac Adnodd Gwybodaeth ac Addysgu ar gyfer Unigolion...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Hoffai Gofal Cymdeithasol Cymru eich gwahodd chi i ddigwyddiad ym mis Chwefror ar gyfer:

· Y fframwaith sefydlu Cymru gyfan ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol; a’r

· Adnodd Gwybodaeth a Dysgu ar gyfer Unigolion Cyfrifol

Fe fydd y digwyddiad wedi’i rannu ar dros 2 sesiwn, ac mae’r opsiwn gyda chi o fynychu un, neu’r ddau.

Y fframwaith sefydlu Cymru gyfan

Mae’r sesiwn ar gyfer y fframwaith sefydlu Cymru gyfan wedi’i anelu at y rhai sy’n gyfrifol am gefnogi rheolwyr / cyflogwyr i implementeiddio’r fframwaith newydd. Felly mae hwn yn wahoddiad a dargedwyd atoch chi. Fe fydd disgwyliad i’r rhai sy’n mynychu'r sesiwn i ddefnyddio'r pecyn briffio i gefnogi cyflwyno’r fframwaith sefydlu a fydd yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018.

Fe fydd y digwyddiad yn rhoi cyflwyniad i’r fframwaith newydd a’r adnoddau, gan gynnwys pecyn briffio sy’n gallu cael ei ddefnyddio i ddarparu gwybodaeth i reolwyr / cyflogwyr.

Adnodd Gwybodaeth a Dysgu ar gyfer Unigolion Cyfrifol

Mae’r sesiwn yma wedi’i anelu at hyfforddwyr a datblygwyr staff proffesiynol ac eraill sy’n ymwneud â hyfforddi Unigolion Cyfrifol ynglŷn â’u cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Rheoleiddio ac Arolygu (Cymru).

Fe fydd y sesiwn yn darparu gwybodaeth ar yr adnodd dysgu a sut mae’n gallu cael ei ddefnyddio i gefnogi dysgu a datblygu Unigolion Cyfrifol. Noder, nid yw’r sesiwn yma ar gyfer Unigolion Cyfrifol eu hunain - Mae ar gyfer y rhai sy’n arwain ar yr hyfforddiant a datblygiad Unigolion Cyfrifol.
Social Care Wales invites you to an event in February for the:

  • All Wales Induction Framework for Health and Social Care; and the
  • Information and Learning Resource for Responsible Individuals

The event will be split across 2 separate sessions and you have the option of attending either or both of these.

All Wales induction framework

The session for the All Wales Induction Framework is aimed specifically at those who are responsible for supporting managers / employers to implement the new framework, therefore this is a targeted invite for you. There will be an expectation that those attending the session will use the briefing pack to support the role out of the new induction framework that will come into force on the 1st April 2018.

The event will provide an introduction to the new framework and the supporting resources, including a briefing pack that can be used to cascade information to managers / employers.

Information and Learning Resource for Responsible Individuals

This session is aimed at staff development and training professionals and others involved in training Responsible Individuals(RIs) on their responsibilities under the Regulation and Inspection of Social Care (Wales) Act.

The session will provide a briefing on the learning resource and how it may be used to support the learning and development of RIs. Please note, this session is not for Responsible Individuals themselves – it is for those leading on the training and development of RIs.

Share with friends

Date and Time

Location

Ivy Bush Royal Hotel

11 Spilman Street

Carmarthen

SA31 1LG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved