Free

E.A.T 2019: Everyone at the Table Community Meal

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Emma Prusch Farm Park

647 South King Road

San Jose, CA 95116

View Map

Event description

Description

Connect with 200 of your neighbors and community leaders and share an outdoor meal at a beautiful park in East San Jose. We will gather around one very long table to celebrate community and discuss how to create a vibrant and connected San Jose. There will be delicious food and live music from a local band.

This event is free with RSVP. Please only RSVP if you plan on definitely attending. If you do have a change of plans, please let us know so we can release your ticket.

We are also seeking volunteers to help set up and to facilitate discussion at their table. You will have the option to mark that you are interested when you register.

This event is presented by Hunter Franks Studio and the City of San Jose Department of Parks, Recreation, and Neighborhood Services through Viva Parks Downtown.

//

Tickets: Please only RSVP if you plan on definitely attending and for the number of tickets you know you will need. If your plans change, please let us know so that we can release your tickets.

Volunteer: We need volunteers to help with set-up and break-down to make this event happen. If you are able, please note in the checkout process that you want to volunteer.

Parking: Free parking is available on site.

Weather: Bring a layer as it can get cold later in the evening.

Dietary restrictions: Unfortunately, we are unable to ensure an entire meal that meets each person's dietary restrictions. If you have a particular dietary restriction, contact us and we can figure out if the menu meets your needs.

Photo release: Please note that by registering, you agree to the following release:

I understand that the City of San José may photograph or videotape the events or activities in which I am (or my child is participating. I give my permission for the City to use photographs or videotape of me (or my child) fir the purpose of promoting the City of San José and its services/programs. I give my permissions with the following understanding: No compensation of any kind will paid to me (or my child) at this time of in the future for use of my (or my child’s) likeness. Permission is not required to participate in City events.E.A.T. 2019: todos a la mesa en la comida comunitaria

Viernes, octubre 11, 2019

6:00 PM – 8:00 PM

Gratuito

Conecte con 200 de sus vecinos y líderes comunitarios y comparta una comida al aire libre en un bello parque de East San Jose. Nos reuniremos entorno a una larga mesa para celebrar nuestra comunidad y discutir cómo crear un San José vibrante y conectado. Habrá comida deliciosa y música en vivo de una banda local.

Este evento es gratuito con RSVP. Por favor, responda al RSVP solo si está seguro de que acudirá. Si usted cambia de planes, por favor, infórmenos para que podamos dejar libre su ticket para otra persona.

También buscamos voluntarios para ayudarnos a montar el evento y facilitar el diálogo en su mesa. Cuando se inscriba, usted tendrá la opción de marcar que está interesado.

Hunter Franks Studio y el City of San Jose Department of Parks, Recreation, and Neighborhood Services presentan este evento a través de Viva Parks Downtown.

//

Tickets: por favor, responda al RSVP solo si está seguro de acudir y del número de tickets que necesitará. Si usted cambia de planes, por favor, infórmenos para que podamos anular su reserva de tickets.

Voluntarios: necesitamos voluntarios para ayudarnos a montar y desmontar y conseguir hacer realidad este evento. Si usted está disponible, por favor, indique en su inscripción que quiere ser voluntario.

Estacionamiento: hay estacionamiento gratuito en el lugar.

Meteorología: traiga ropa para abrigarse. Puede hacer frío durante la tarde.

Restricciones dietéticas: por desgracia, no podemos ofrecer una comida completa que se ajuste a las restricciones dietéticas de todo el mundo. Si usted tiene una restricción dietética específica, póngase en contacto con nosotros y examinaremos si el menú se ajusta a sus necesidades.

Publicación de fotos: por favor, tenga en cuenta que, al inscribirse, usted acepta la siguiente cláusula de exención de responsabilidad:

Entiendo que la ciudad de San José puede fotografiar o grabar en vídeo los eventos o actividades en las que yo participo (o en las que participa mi hijo). Doy mi permiso a la Ciudad para que use fotografías o grabaciones de vídeo en las que aparezca yo (o mi hijo) con el fin de promocionar la ciudad de San José, sus servicios y programas. Doy mi permiso entendiendo que: no se me pagará ningún tipo de compensación (ni a mi hijo) ahora o en el futuro por el uso de mi imagen (o la de mi hijo). No es necesario permiso para participar en los eventos de la Ciudad.


E.A.T. 2019: Mọi người tại Bàn Ăn Cộng Đồng

Thứ Sáu, ngày 11/10/2019

Thời gian: 6:00 – 8:00 chiều

Miễn phí

Kết nối 200 người gồm các vị lãnh đạo cộng đồng và những người hàng xóm thân thiết và cùng nhau chia sẻ bữa ăn ngoài trời tại một công viên xinh đẹp ở East San Jose. Chúng ta sẽ cùng nhau tập hợp quanh một bàn ăn dài nhằm tôn vinh lễ kỷ niệm cộng đồng và thảo luận về cách phát triển một San Jose sôi động và mang tính kết nối. Rất nhiều món ăn ngon được chuẩn bị và các ban nhạc địa phương cũng sẽ được mời đến.

Sự kiện này là miễn phí và xin hãy phúc đáp lại cho chúng tôi. Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi biết nếu bạn chắc chắn muốn tham gia. Nếu bạn thay đổi kế hoạch, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có sự điều chỉnh vé cần thiết.

Chúng tôi cũng đang tìm kiếm các tình nguyện viên giúp chúng tôi tổ chức và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận tại bàn ăn. Từ đó bạn sẽ có cơ hội thể hiện sự quan tâm của mình khi đăng ký.

Sự kiện này do Hunter Franks Studio, trực thuộc Sở Công viên, Giải trí và Phục vụ Dân cư của Thành phố San Jose tổ chức thông qua hỗ trợ của Viva Parks Downtown.

//

Vé mời: Vui lòng chỉ phúc đáp nếu bạn chắc chắn muốn tham gia và số lượng vé mà bạn cần. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào, hãy thông báo cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể điều chỉnh vé mời cho phù hợp.

Tình nguyện viên: Chúng tôi cần có sự trợ giúp của các tình nguyện viên để giúp tổ chức và quản lý sự kiện. Nếu bạn có thể tham gia làm tình nguyện viên, hãy ghi lại trong quá trình đăng ký rằng bạn muốn trở thành tình nguyện viên.

Chỗ đỗ xe: Miễn phí và có sẵn.

Thời tiết: Hãy mang theo áo khoác vì ban đêm có thể trở lạnh.

Hạn chế & ăn kiêng: Sự thật là chúng tôi không thể đảm bảo rằng toàn bộ bữa ăn có thể đáp ứng các hạn chế về ăn uống của bạn. Nếu bạn có chế độ ăn kiêng cụ thể, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tìm ra thực đơn phù hợp với yêu cầu của bạn.

Chụp ảnh: Xin lưu ý rằng khi đăng ký, bạn đã đồng ý với các nội dung sau:

Tôi cam kết và hiểu rằng Thành phố San José có thể chụp ảnh hoặc quay phim sự kiện hoặc các hoạt động mà tôi (hoặc con cái của tôi tham gia. Tôi cho phép Thành phố sử dụng các bức ảnh hoặc video của tôi (hoặc con cái của tôi) cho mục đích quảng bá của Thành phố San José và các dịch vụ/chương trình liên quan. Tôi cho phép với sự hiểu biết như sau: Tôi (con cái của tôi) không phải trả bất cứ khoản phí nào dù ở hiện tại hay tương lai để sử dụng các hình ảnh hoặc video của tôi (hoặc con cái của tôi). Không cần có sự cho phép để tham gia vào các sự kiện của Thành phố.


E.A.T. 2019: 大家齐享社区餐

20191011日 星期五

6:00 PM – 8:00 PM

免费

East San Jose的一个美丽公园,与社区领导和邻居共计200名社区伙伴聊天交互,共享一餐户外美食。届时,我们会围坐在一张超长的餐桌边欢庆社区聚会,探讨如何携手共建一个活力与凝聚力十足的San Jose。当然,还有美食与当地乐队带来的现场音乐任你畅享。

本活动可以通过回复来免费登记参与。请在确保自己一定会出席后再回复表示参加。如果您的计划确实有变,烦请通知我们,以便我们取消对您入场票的预留。

当下,我们正在寻找能够在入座后开展并促进讨论的志愿者。在您注册时,还请在感兴趣的项目处进行勾选。

本活动由Hunter Franks Studio以及City of San Jose Department of Parks, Recreation, and Neighborhood Services通过Viva Parks Downtown共同主办。

//

入场票:请在确保自己一定会出席后再回复参加,并附上您能确定的所需入场票数量。如果您的计划确实有变,烦请通知我们,以便我们取消对您入场票的预留。

志愿者:为保证活动的成功举办,我们需要能组织筹备、整理善后的活动志愿者。如果您愿意出一份力,还请在登记结束过程中批注自己有意成为活动志愿者。

停车信息:活动地点有免费停车场所。

气候信息:由于夜间气温可能较低,还请多备一件衣物。

饮食禁忌:很抱歉,我们无法保证餐食能够符合每位出席人员的要求。如果您有特殊的饮食禁忌,请与我们联系,以便我们查核菜单是否能符合您的要求。

照片发布:请注意,一经注册,您就表示同意以下内容所提及的发布相关事宜:

本人明白City of San José可能会对我本人(或者本人的子女)所参与的活动进行照相或者录像。本人同意City of San José将我本人(或本人的子女)的照片或录像用作City of San José及其服务/项目的宣传推广。本人同意:我本人(或者本人的子女)不会因为本人(或者本人的子女)的肖像的使用在此时或将来收到任何形式的补偿。参与City events并不需要表明同意

Share with friends

Date and Time

Location

Emma Prusch Farm Park

647 South King Road

San Jose, CA 95116

View Map

Save This Event

Event Saved