Free

Digwyddiad gweithiwr IAA, LLanelwy 29 Tachwedd / IAA Worker event, St Asaph...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

OpTIC Centre

Ffordd William Morgan

Saint Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Am ychydig o amser bellach mae Cyngor Gofal Cymru (Gofal Cymdeithasol Cymru bellach) wedi gofyn i Reolwyr Cynghori a Chynorthwywyr CCGCC Cymru a Rheolwyr Datblygu Gweithlu / Hyfforddi am gyngor ar y cymwysterau neu'r dysgu y dylai gweithwyr GGCC eu cael. Dangosodd yr ymchwiliad cychwynnol trwy AGCC a CCGCC yn 2016 wahaniaethau eang yn sgiliau a lefelau cymwysterau staff yn y rolau hyn. Tynnwyd sylw at hyn fel mater yn gynnar yn 2016, gyda chyhoeddi'r Cod Ymarfer o dan Ran 2 o'r Ddeddf, gan roi peth o'r rôl fel cynnal gweithgareddau asesu ac felly o bosib dod â'r gweithwyr o dan y canllawiau cymhwyster uchelgeisiol a roddwyd yn y Cod. Er mwyn mynd i'r afael â'r sefyllfa hon a darparu cyngor clir i awdurdodau lleol, gofynnodd Llywodraeth Cymru i Ofal Cymdeithasol Cymru ddatblygu, gyda'r sector, fframwaith cymhwysedd ar gyfer gweithwyr GGCC. Bydd y fframwaith hwn yn ceisio nodi'r ystod o sgiliau, gwybodaeth a / neu gymhwysedd y dylai gweithiwr GGCC ei gael, i gyflawni'r gwaith a amlinellir yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles (Cymru) 2014 a'r Codau Ymarfer ar gyfer Rhan 2 ( Swyddogaethau Cyffredinol) a Rhan 3 (Asesu Anghenion unigolion) y Ddeddf.

Bydd y digwyddiadau hyn ym mis Tachwedd yn dod â gweithwyr GGCC gyda'i gilydd i edrych ar y cymwyseddau angenrheidiol a'r opsiynau gyda'i gilydd.


For some time now Care Council for Wales (now Social Care Wales) has been asked by ADSSCymru Information Advice and Assistance Managers and Training/Workforce Development Managers for advice on the qualifications or learning that IAA workers should have. The initial investigation through SSIA and ADSS Cymru in 2016, indicated wide differences in the skills and qualifications levels of staff in these roles. This was highlighted as an issue in early 2016 , with the publication of the Code of Practice under Part 2 of the Act, placing some of the role as undertaking assessment activities and therefore potentially bringing the workers under the aspirational qualification guidance given in the Code. To address this situation and provide some clear advice to local authorities, Welsh Government asked Social Care Wales to develop, with the sector, a competency framework for IAA workers. This framework will try to identify the range of skills, knowledge and/or competence that an IAA worker should have, to undertake the work outlined in the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and the Codes of Practice for Part 2 (General Functions) and Part 3 (Assessing the Needs of individuals) of the Act.

These events in November will bring IAA workers together to look at competencies required and options together.

Share with friends

Date and Time

Location

OpTIC Centre

Ffordd William Morgan

Saint Asaph

LL17 0JD

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved