Sales Ended

Digital Strategy for Enterprise

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Thanon Surawong

8th floor.

Skulthai Surawong Tower

Bangrak, Bangkok 10500

Thailand

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Registration >> HERE


หากสนใจลงทะเบียนรบกวนติดต่อ

Mobile: 088-192-7975,087-593-7974

Tel: 02-233-4732

เพื่อลงทะเบียนเท่านั้น


Course Description:

การมาของยุค Digital เป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่จะทำให้รูปแบบการให้บริการของผู้ให้บริการจะต้องปรับตัวให้ทันกับผู้รับบริการในยุคดิจิตอล เครื่องมือสื่อสารทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานจะถูกเชื่อมโยงกันด้วยระบบดิจิตอล ในลักษณะของ Digital Platform ด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามาเช่น Cloud Computing, Big Data, Mobile และ Social Network ดังนั้นทางผู้บริหารทางธุรกิจ และทางผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการพัฒนาบุคคลากร และโครงสร้างองค์กร จะต้องร่วมมือวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ที่เรียกว่า Digital Transformation Strategy ในช่วงเวลาที่ข้ามผ่านเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

Duration :1 Day (9:00 - 17:00)

Fee : 5,900 Baht exclude VAT (Early Bird 5,500 Baht exclude VAT) (Fee includes Course Material + Coffee Break and Lunch)

Instructor: Aj. Danairat Thanabodithammachari

Attendees: CEO, CFO, COO, CMO, CSO, Head of HR, Head of Organization Development, Head of Planning, and CIO with IT Core Team

ประโยชน์จากการจัดทํา Digital Transformation

1. เพิ่มประสทธิภาพในการทํางานขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน โดยสร้างความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางธุรกิจและกลยุทธ์ทางด้านไอที (business and IT alignment)
2. ช่วยในการสร้างมาตรฐานในการทํางานร่วมกันขององค์กร ทั่งกระบวนการทํางาน ระบบข้อมูล และเทคโนโลยี และระบบรักษาความปลอดภัยที่จะนํามาใช้ในองค์กร เพือช่วยในการลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
3. สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมบริการ และมีความสามารถต่อยอดกระบวนการทํางานให องค์กร เพือใหคลุมทั่วถึงสร้างความมั่งคั่งจากการเพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร และสงต่อสู่ระดับประเทศได

4. ส่งเสริมให้เกิดการใช้ เทคโนโลยีด้าน cloud, social และ mobile ให้เป็นรูปธรรมก่อให ประโยชน์ลดขั้นตอนการจัดทํา และดูแลรักษาเอกสารที่่เป็นกระดาษ ทั้งในการประสานงาน ภายในหน่วยงานภาครัฐในรูปแบบของ digital government และบริการภาคประชาชนใน รูปแบบ paper less มุ่งหน้าเข้าสู่ยุค digital economy ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

รายละเอียดเพิ่มเติม...

Share with friends

Date and Time

Location

Thanon Surawong

8th floor.

Skulthai Surawong Tower

Bangrak, Bangkok 10500

Thailand

View Map

Save This Event

Event Saved