Free

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a'ch rôl wrth gefnogi'r rhain /...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Media Resource Centre

Oxford Road

Canal Parade

Llandrindod Wells

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cyflwyniad i Gymwysterau Gofal Plant Newydd a'ch rôl wrth gefnogi'r rhain / Introduction to New Childcare Qualifications & your role in supporting these

Nod y gweithdai hyn yw:

 • Diweddaru rheolwyr ar gymwysterau, meysydd pwnc a lefelau newydd

 • Diweddaru Rheolwyr ar y protocolau asesu newydd

 • Rôl y rheolwyr mewn perthynas â'r broses asesu

 • Darparu cyfle i Rwydweithio a rhannu arfer da


Datganiad diogelu data

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru wedi cofrestru gyda’r Comisiwn Gwybodaeth. Trwy dicio’r blwch caniatâd isod rydych chi’n cytuno i ni ddefnyddio’r wybodaeth rydych chi’n rhoi i ni i:

 • brosesu eich archeb
 • eich hysbysu am y gymwysterau newydd

Bydd unrhyw wybodaeth bersonol rydych chi’n rhoi i ni mewn cysylltiad â’ch archeb yn cael ei phrosesu yn unol â’n cyfrifoldebau o dan y Ddeddf Diogelu Data 2018. Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylder am y wybodaeth sydd gennym ni, sut rydyn ni’n ei brosesu a’ch hawliau yn ein hysbysiad preifatrwydd yn: gofalcymdeithasol.cymru/generic-content/hysbysiad-preifatrwydd


The aim of these workshops are to:

 • Update managers on new qualifications, subject areas and levels

 • Update Managers on the new assessment protocols

 • The managers role in relation to the assessment process

 • Provide opportunity to Network and share good practice


Data protection statement

Social Care Wales is registered with the Information Commission. By ticking the consent box below you agree for us to use the information you provide to:

 • process your booking
 • keep you informed about the new qualifications

Any personal information you supply in connection with your booking will be processed in accordance with our responsibilities under the Data Protection Act 2018. More detail on what information we hold, how we process it and your rights can be found in our privacy notice socialcare.wales/generic-content/privacy-notice#section-29335-anchor

Share with friends

Date and Time

Location

Media Resource Centre

Oxford Road

Canal Parade

Llandrindod Wells

LD1 6AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved