Sales Ended

Conwy - Gweithdy Cyd-gynhyrchu / Co-production workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We are holding a series of workshops to help people improve how they work together to develop better care and support in a co-productive way. These events are designed to offer practical advice and solutions from the people who have been there and done it, including:

  • The national policy and legislative context; why we need to work together
  • Explaining what co-production means and how it can be applied to your work
  • Stories from people about their own experience

In the afternoon, you will be able to choose from a series of practical workshops. Bring along your ideas or projects you are working on to get advice and tips on what works and what doesn’t

Rydym yn cynnal gyfres o weithdai i helpu pobl i wella'r ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu gwell gofal a chymorth mewn ffordd gydgynhyrchu. Mae'r digwyddiadau hyn wedi eu gynllunio i gynnig cyngor ymarferol ac atebion gan y bobl sydd wedi bod yno ac yn ei wneud, gan gynnwys:

  • Y cyd-destun cenedlaethol polisi a deddfwriaethol; pam mae angen inni gydweithio
  • Esbonio beth mae cyd-gynhyrchu yn ei olygu a sut y gellir ei gymhwyso i'ch gwaith
  • Straeon gan bobl am eu profiad eu hunain

Yn y prynhawn, byddwch yn gallu dewis o gyfres o weithdai ymarferol. Dewch â'ch syniadau neu'ch prosiectau rydych chi'n gweithio arnynt i gael cyngor ac awgrymiadau ar yr hyn sy'n gweithio a beth nad yw'n digwydd

Date and Time

Location

Conwy Business Centre

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved