Consultation on the SCIF event / Digwyddiad Ymgynghoriad ar y SCIF

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cefn Lea Park

Dolfor

Newtown

SY16 4AJ

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This consultation event will provide you with an opportunity to have your say on the proposed changes

The Social Care Induction Framework (SCIF) has been available as an all Wales framework since 2001. Since then, it has been reviewed every 4 years, with the last review taking place in 2012. There have been many changes across the social care workforce in recent years that relate to national and local changes in strategy, policy and practice. As a result, the content of the SCIF is outdated and not consistent with that of the Social Services and Well-Being (Wales) Act. Therefore, this review aims to ensure that content reflects these changes and the new induction framework is fit for purpose.

Key changes as part of the review include:

  • Title to be changed to ‘Health and Social Care Induction Framework’

  • New sections for health and well-being

  • Changes to language to reflect Social Services and Well-being (Wales) Act 2014 and other key current policy and guidance

  • Changes made to reflect the requirements set out in A Place to Call Home: A Review into the Quality of Life and Care of Older People living in Care Homes in Wales

  • Period of time to complete the whole induction framework extended to 6 months with key sections identified for completion within first 12 weeks.


Mae’r digwyddiad ymgynghori yma yn rhoi’r cyfle i chi gael dweud eich dweud ar y newidiadau

Mae’r fframwaith wedi cael ei adolygu a’i ddiwygio bob pair blynedd ers 2001; cynhaliwyd yr adolygiad diwethaf ym 2012. Bu llawer o newidiadau ar draws y gweithlu gofal cymdeithasol yn y blynyddoedd diwethaf sy’n ymwneud â newidiadau cenedlaethol a lleol mewn strategaeth, polisi ac ymarfer. O ganlyniad, mae cynnwys y fframwaith wedi dyddio ac nid yw’n gyson â’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Felly, mae’r adolygiad hwn yn amserol i adlewyrchu’r newidiadau hyn ac i sicrhau bod y fframwaith sefydlu yn addas.

Mae’r newidiadau allweddol yn cynnwys:

  • • Newid teitl i ‘Fframwaith Sefydlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol’

  • • Adrannau newydd ar gyfer llesiant a iechyd

  • • Newidiadau i’r iaith er mwyn adlewyrchu’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 a pholisiau a chanllawiau cyfredol allweddol eraill

  • • Newidiadau i’r iaith i adlewyrchu’r newidiadau a osodwyd yn Lle i’w Alw’n Gartref? - Adolygiad o ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru

  • • Y cyfnod o amser i gwblhau’r fframwaith cyfan yn ymestyn i 6 mis gydag adrannau allweddol a nodwyd ar gyfer cwblhau o fewn 12 wythnos gyntaf.

Date and Time

Location

Cefn Lea Park

Dolfor

Newtown

SY16 4AJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved