Free
City of Fresno Southeast Development Area (SEDA) Public Outreach Meeting #3

City of Fresno Southeast Development Area (SEDA) Public Outreach Meeting #3

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Simonian Farms

2629 South Clovis Avenue

Fresno, CA 93725

View Map

Event description
The City of Fresno invites the public to give input on the City's Southeast Development Area Implementation Plan

About this event

The City of Fresno Planning & Development Department wants to hear from you! Join us to learn about the Southeast Development Area (SEDA) Specific Plan and provide input on how Southeast Fresno develops into the future.

The City of Fresno Planning and Development Department is excited to announce the launch of the environmental study of the Southeast Development Area (SEDA) Specific Plan.

Located to the southeast of the City, SEDA is an almost 9,000-acre project area with the potential to help the City address many pressing issues its residents are facing today. The plan proposes to go beyond “Business as Usual” offering an array of high-density, community-serving uses while ensuring important principles like pre-planned and financed infrastructure, complete streets, and walkable neighborhoods are the standard.

The Specific Plan and environmental study are expected to be adopted by the end of 2022 and could realize full build out by 2050.

Public Meeting #1: Learn about the SEDA Plan and how your input can impact the project.

  • Date: Tuesday, May 3, 2022
  • Time: 6pm - 8pm
  • Location: Simonian Farms, 2629 S Clovis Ave, Fresno, CA 93725

Public Meeting #2: Have a say in how the SEDA project develops over time.

  • Date: Tuesday, May 17, 2022
  • Time: 6pm - 8pm
  • Location: Sequoia Elementary School, 1820 S. Armstrong Ave, Fresno CA 93727

Public Meeting #3: See the final plan and how your input shaped it.

  • Date: Tuesday, May 31, 2022
  • Time: 6pm - 8pm
  • Location: Simonian Farms, 2629 S Clovis Ave, Fresno, CA 93725

_______________________________________________________________________________________

Reserva la fecha

Reunión Pública

¡El Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Fresno quiere saber de usted! Únase a nosotros para aprender sobre el Plan Específico del Área de Desarrollo del Sudeste (SEDA, por sus siglas en inglés) y brinde información sobre cómo se desarrolla el Sureste de Fresno hacia el futuro.

El Departamento de Planificación y Desarrollo de la Ciudad de Fresno se complace en anunciar el lanzamiento del estudio ambiental del Plan Específico del Área de Desarrollo Sureste (SEDA, por sus siglas en inglés).

Ubicado al sudeste de la Ciudad, SEDA es un área de proyecto de casi 9,000 acres con el potencial de ayudar a la Ciudad a abordar muchos problemas apremiantes que enfrentan sus residentes en la actualidad. El Plan propone ir más allá del “negocio como de costumbre” ofreciendo una variedad de usos comunitarios de alta densidad al tiempo que garantiza principios importantes como la infraestructura planificada y financiada previamente, las calles completas y los vecindarios transitables son el estándar.

Se espera que el Plan Específico y el estudio ambiental se adopten a fines de 2022 y podrían completarse para 2050.

_______________________________________________________________________________________

Kaw Ntaub Ntawv

Pej Xeem Rooj Sib Tham

Kev Npaj Ntawm Lub Nroog Fresno & Lub Tuam Tsev Kev Txhim Kho xav hnov los ntawm koj! Koom nrog peb los kawm txog Cov Kev Npaj Qhia Tshwj Xeeb Sab Hnub Tuaj Yam Qab Teb (SEDA) thiab muab tswv yim tias yuav txhim kho nyob rau Sab Qab Teb ntawm Fresno mus rau yav tom ntej.

Kev Npaj Ntawm Lub Nroog Fresno thiab Lub Tuam Tsev Kev Txhim Kho tau zoo siab tshaj tawm qhov kev txog kev tshawb fawb ib puag ncig ntawm Lub Tsev Kev Txhim Kho Sab Hnub Tuaj Yam Qab Teb (SEDA) tshwj xeeb.

Nyob rau sab hnub tuaj yam qab teb ntawm Lub Nroog, SEDA yog thaj tsam yuav luag 9,000-acre lub koom kas nrog lub peev xwm los pab Lub Nroog daws ntau yam teeb meem uas nws cov neeg nyob uas niaj hnub ntsib. Txoj kev npaj uas mus dhau "Kev Lag Luam Zoo Li Ib txwm" muab ntau qhov sib txawv ntawm kev pab cuam hauv zej zog siv thaum ua kom ntseeg tau cov ntsiab lus tseem ceeb xws li kev npaj ua ntej thiab nyiaj txiag ntawm kev txhim kho, ua tiav ntawm txoj kev, thiab kev taug kev ntawm neeg zej zog yog tus qauv.

Qhov kev npaj tshwj xeeb thiab kev kawm txog ib puag ncig yuav tsum tau txais los ntawm qhov kawg ntawm xyoo 2022 thiab yuav muaj peev xwm ua tiav tag nrho ntawm 2050.

_______________________________________________________________________________________

ਤਿੀਕ ਯਾਦ ਿਖ ਲੋ

ਜਨਤਕ ਮੀਰਟੁਗ

ਫਰਿਜਨੋ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਸ ਰਿਭਾਗ ਦਾ ਰਸਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੁਦਾ ਹੈ! ਦੱਖਣ-ਪੂਿਬੀ

ਰਿਕਾਸ ਖੇਤਿ (ਸੇਡਾ) ਰਿਸੇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਿੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਅਤੇ ਭਰਿੱਖ ਰਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਿਬੀ

ਫਰਿਜਨੋ ਦਾ ਰਿਕਾਸ ਰਕਿੇ ਹੁੁਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਿੇ ਜਾਣਕਾਿੀ ਪਰਦਾਨ ਕਿੋ।

ਰਸਟੀ ਆਫ ਫਰਿਜਨੋ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਸ ਰਿਭਾਗ ਦੱਖਣ-ਪੂਿਬੀ ਰਿਕਾਸ ਖੇਤਿ (ਸੇਡਾ) ਰਿਸੇਸ

ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਿਾਤਾਿਿਣ ਅਰਧਐਨ ਦੀ ਸੁਿੂਆਤ ਦੀ ਘੋਸਣਾ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸਾਰਹਤ ਹੈ। ਸਰਹਿ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਿਬ ਰਿੱਚ ਸਰਿਤ, ਸੇਡਾ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 9,000 ਏਕੜ ਦਾ ਪਰੋਜੈਕਟ ਖੇਤਿ ਹੈ ਰਜਸ ਰਿੱਚ ਰਸਟੀ ਨੂੁ ਬਹੁਤ ਸਾਿੇ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਮੁੱਰਦਆਂ ਨੂੁ ਹੱਲ ਕਿਨ ਰਿੱਚ ਮਦਦ ਕਿਨ ਦੀ ਸਮਿੱਿਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਦੇ ਰਨਿਾਸੀ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣਾ ਕਿ ਿਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ "ਆਮ ਿਾਗ ਕਾਿੋਬਾਿ" ਤੋ ਪਿੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਿੀਜ ਕਿਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਕ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਰਸਧਾਤਾ ਨੂੁ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਦੇ ਹੋਏ ਉਚ-ਘਣਤਾ, ਕਰਮਊਰਨਟੀ ਸਿਰਿਰਸੁਗ ਿਿਤੋ ਦੀ ਪੇਸਕਸ ਕਿਦੀ ਹੈ।

ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਿਾਤਾਿਿਣ ਅਰਧਐਨ ਨੂੁ 2022 ਦੇ ਅੁਤ ਤੱਕ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਭਾਿਤ ਤੌਿ 'ਤੇ 2050 ਤੱਕ ਪੂਿੀ ਤਿਹਾ ਰਤਆਿ ਹੋ ਜਾਿੇਗਾ।

Share with friends

Date and time

Location

Simonian Farms

2629 South Clovis Avenue

Fresno, CA 93725

View Map

Save This Event

Event Saved