Celebrating Siswati as an official language of South Africa

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of Mpumalanga, Mbombela campus hall

Mbombela

South Africa

View Map

Event description

Description

The South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) is celebrating all of the 11 official languages of South Africa by dedicating each language to a certain month of the year. We aim to promote South African linguistic diversity and multilingualism as part of the United Nations’ International Year of Indigenous Languages. The month of October is dedicated to Siswati.

Programme

Venue: University of Mpumalanga, Mbombela campus hall

Date: 24 October 2019

8:30- 9:00 Registration and Tea

09:00- 9:05 Opening and Welcome

09:05- 9:10 Introduction of SADilaR and Purpose of Event

09:10- 9:20 Scope of SADilaR

09:20- 9:40 The constitutional Obligation of all government departments and national lexicography units toward our indigenous languages

09:40-10:10 Keynote Speaker of Siswati Historical context

10:10- 10:30 Traditional Dance and Music

10:30- 10:35 Siswati Poetry

10:35- 11:00 Department of Arts and Culture – Development of Siswati

11:00- 11:35 Siswati in basic education and challenges

11:35- 12:00 The use of Siswati in Academic Institutions

12:00-12:30 Awards

12:30-12:45 Traditional Dance and Music

12:45-13:00 Closing Remarks

13:00 Lunch

Register now:

Contact Muzi Matfunjwa for any information at: muzi.matfunjwa@nwu.ac.za

i-South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) igubha iphindze ihalalise kusetjentiswa kwetilwimi tonkhe letilishumi nakunye letisemtsetfweni eNingizimu Afrika, ngekutsi njalo ngenyanga sigubhe lunye lulwimi. Sihlose kugcugcutela kusetjentiswa kwetilwimi ngekwehlukana kwato ngekutsi sihlanganyele kumnyaka wetilwimi temdzabu njengekusho kwaMhlabuhlangeni. Imphala sengiyo inyanga yelulwimi lweSiswati.

LUHLELO LWEMHLANGANO

Indzawo: eNyuvesi yaseMpumalanga, Mbombela

Lusuku: 24 Imphala 2019

Umholi luhlelo:

8:30- 9:00 Kubhalisa nelitiya

09:00- 9:05 Kuvula nekwamukelwa

09:05- 9:10 Kwetfulwa kwe-SADiLaR nenhloso yembungato

09:10 - 9:20 Umsebenti we-SADilaR

09:20- 9:40 Kutfotjelwa kweMtsetfosisekelo welive ngematiko onkhe ahulumende neSilulu seSiswati kwetilwimi tetfu temdzabu

09:40 -10:10 Sikhulumi selusuku: Umlandvo welulwimi lweSiswati

10:10- 10:30 Umgidvo weSiswati/ Umculo wesintfu

10:30- 10:35 Inkondlo

10:35- 11:00 Litiko leTebuciko Nemasiko, imisebenti yetilwimi: kutfutfukiswa kwelulwimi lweSiswati

11:00- 11:35 Kufundziswa kweSiswati etikolweni letiphansi netinsayeya

11:35- 12:00 Kusetjentiswa kweSiswati etikhungweni letiphakeme temfundvo

12:00-12:30 Kumukeliswa kwetipho

12:30-12:45 Umgidvo weSiswati/ Umculo wesintfu

12:45-13:00 Emavi ekubonga nekuvala

13:00 Kudla


Bhalisa nyalo:

Chumana na-Muzi Matfunjwa kute uve kabanti ku: muzi.matfunjwa@nwu.ac.za

Date and Time

Location

University of Mpumalanga, Mbombela campus hall

Mbombela

South Africa

View Map

Save This Event

Event Saved