Celebrating isiZulu as a mother tongue language of South Africa

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your registration. We are looking forward to receiving you at the event and to celebrate the isiZulu language!

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of KwaZulu-Natal - Pietermaritzburg Campus

King Edward Avenue

Collin Webb Hall

Pietermaritzburg, KZN 3209

South Africa

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Thank you for your registration. We are looking forward to receiving you at the event and to celebrate the isiZulu language!
Event description

Description

INhlangano Yezizwe i-United Nations imemezele unyaka wezi-2019 njengonyaka wamazwe ngamazwe wezilimi zomdabu i-International Year of Indigenous Languages (i-IY2019), okuyisikhathi sokubungaza izilimi nobugugu bazo obusemqoka kakhulu. Isikhungo i-South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) naso sesiyingxenye yalokhu kubungazwa kwezilmi zomdabu, futhi sinkamunkamu ngalo nyaka. Okusemqoka kakhulu esikhungweni i-SADiLaR ukuthuthukisa izilimi zakuleli njengoba sihlanganisa izinsiza zezilimi namathuluzi ekhompuyutha ukuqinisekisa ukuthi asisali ngaphandle kulesi sikhathi sobuchwepheshe. I-IY2019 iyinkundla enhle kakhulu yokuba i-SADiLaR iqhubekele phambili ngesibindi ngemikhankaso yethu yokuqwashiswa, eyenzelwe ukusebenzisa nokuthuthukisa zonke izilimi ezisemthethweni zakuleli.

INHLOSO YALO MHLANGANO

Lo mcimbi ngowokubungaza isiZulu nokuqwashisa ngalolu limi. I-SADiLaR izobe ibungaza zonke lezi zilimi zakuleli ezisemthethweni ngokuzehlukanisela izinyanga zonyaka. Inhloso ukuba siqhubezele ukwahlukahlukana kwezilimi zakuleli nobuliminingi njengengxenye yonyaka wamazwe ngamazwe wezilimi zomdabu weNhlangano Yezizwe. I-SADiLaR yahlukanisele isiZulu uNhlolanja ukubungaza lolu limi olusemthethweni lwakuleli.

ISIMO SALO MHLANGANO

 • Ukuvula Nokwamukelwa
 • Ukwethulwa Kwe-SADiLaR Nenhloso Yomcimbi
 • Ukusina Kwesintu/Umculo Wesintu
 • Isikhulumi Sosuku

- Umlando WesiZulu

 • Inkondlo
 • UMnyango Wezobuciko Namasiko, Imisebenzi Yezilimi

- Ukuthuthukiswa KwesiZulu

 • Ukusina Kwesintu/Umculo Wesintu
 • Ukuvala

ABABAMBIQHAZA ABANGAWUTHANDA LO MCIMBI

Izifundiswa abafundi abenza izifundo zolimi, nabo bonke abantu abathanda isiZulu kanye namasiko.

IZIHLOKO EZIZOFAKWA

 • Iyini i-SADiLaR? Liyini iqhaza layo ekuthuthukiseni ulimi?
 • Umlando wesiZulu nokuthuthukiswa kolimi.
 • Iqhaza lemibhalo yesiZulu ekulondolozeni ukunotha kwalolu limi.

UMPHUMELA WALO MHLANGANO

Imiphakathi ehlukahlukene ngokolimi nangokwamasiko ikhona ngezilimi zayo ezedlulisa, zilondoleze ulwazi lwendabuko namasiko ngendlela esimeme. Inhloso ukuba silondoloze ukwahlukahlukana ngokolimi nokuqhubezela imfundo yobuliminingi esisekelo sayo siwulimi lwebele ngokubungaza zonke izilimi eziyishumi nanye ezisemthethweni zakuleli.

IZINDLEKO

 • Ukubamba iqhaza kulo mhlangano KUMAHHALA
 • Inani labantu abangahambela lo mhlangano: 50
 • Kuzoba khona okuya ngasethunjiniThe United Nations has declared 2019 as the International Year of Indigenous Languages (IY2019) and it is time to celebrate languages and their sacred values. The South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) has joined the movement and is very excited about the year ahead. At SADiLaR’s core is the development of the South African languages as we pool language resources and computational tools to ensure that our languages remain relevant in the digital age. The IY2019 forms the perfect platform for SADiLaR to venture forward with awareness campaigns dedicated to the use and development of all official languages of South Africa.

AIM OF EVENT

This event is to celebrate and create awareness of isiZulu as an official language of South Africa. SADiLaR will be celebrating all of the 11 official languages of South Africa by dedicating each language to a certain month of the year. We aim to promote South African linguistic diversity and multilingualism as part of the United Nations’ International Year of Indigenous Languages. SADiLaR has dedicated the month of February to celebrate isiZulu as an official language of South Africa.

FORMAT OF EVENT

 • Opening and welcome
 • Introduction of SADiLaR and purpose of event
 • Traditional dance/music
 • Keynote speaker

- IsiZulu historical context

 • Poetry
 • The Constitutional Obligations of all Government Departments and the National Lexicography Units to our Indigenous Languages
 • Traditional dance/music
 • Closing remarks

PARTICIPANTS WHO WOULD BE INTERESTED IN EVENT

Academics, language students and any other individuals interested in the isiZulu language and its culture.

TOPICS THAT WILL BE INCLUDED

 • What is SADiLaR and what role does it play in language development?
 • Historical context of isiZulu and the development of the language.
 • The role of isiZulu literature in preserving the richness of the language.

OUTCOMES

Multilingual and multicultural societies exist through their languages which transmit and preserve traditional knowledge and cultures in a sustainable way. We aim to preserve linguistic diversity and to promote mother tongue-based multilingual education through celebrating all the 11 official languages of South Africa.

COSTS

 • Participation in the workshop is FREE
 • Number of attendees that can be accommodated: 50
 • Refreshments will be providedDate and Time

Location

University of KwaZulu-Natal - Pietermaritzburg Campus

King Edward Avenue

Collin Webb Hall

Pietermaritzburg, KZN 3209

South Africa

View Map

Save This Event

Event Saved