Celebrating isiNdebele as an official language of South Africa

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

University of Mpumalanga, Siyabuswa campus hall

Empumalanga

South Africa

View Map

Event description

Description

The South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) is celebrating all of the 11 official languages of South Africa by dedicating each language to a certain month of the year. We aim to promote South African linguistic diversity and multilingualism as part of the United Nations’ International Year of Indigenous Languages. The month of November is dedicated to isiNdebele.

PROGRAMME:

Venue: University of Mpumalanga, Siyabuswa campus hall

Date: 1 November 2019

Master of Ceremonies: Mawaza

8:30- 9:00 Registration and Tea - SADiLaR & UMP

09:00- 9:05 Opening and Welcome - UMP representative (William Jiyana)

09:05- 9:10 Introduction of SADilaR and Purpose of Event - Prof. Attie de Lange (SADiLaR)

09:10- 9:20 Scope of SADiLaR - Nomsa Skosana (SADiLaR)

09:20- 9:40 PanSALB (NLB- National Language Board) representative Mr MB Jiane

09:40-10:10 Keynote Speaker of isiNdebele Historical context Nsizwa Mahlangu

10:10- 10:30 Traditional Dance and Music - Traditional group

10:30- 10:35 IsiNdebele Poetry - UMP Student (Zodwa)

10:35- 11:00 Department of Arts and Culture- development of isiNdebele

11:00- 11:35 IsiNdebele in basic education and challenges - E. T Mampokoro

11:35- 12:00 The use of isiNdebele in Academic Institutions - Dr. S. Mahlangu (UP), Dr. Malobola (UNISA)

12:00-12:30 Awards - SADiLaR

12:30-12:45 Traditional Dance and Music -Traditional group

12:45-13:00 Closing Remarks - UMP representative - (William Jiyana)

13:00 Lunch

For any information please feel free to contact Nomsa Skosana at: nomsa.skosana@nwu.ac.zaUKUGIDINGA ILIMI LESINDEBELE NJENGELINYE LAMALIMI ASEMTHETHWENI WESEWULA AFRIKA

I-South African Centre for Digital Language Resources (SADiLaR) igidinga ibe ihlonipha ukusetjenziswa kwawo woke amaLimi asemthethweni ali- 11 weSewula Afrika ngokwabela iLimi ngalinye inyangalo enyakeni. Ihloswethu kuthuthukisa amaLimi ahlukahlukeneko weSewula Afrika nokukhulunywa kwawo sibambisene neenTjhaba eziBumbeneko zeenTjhabatjhaba ehlelweni labo lomnyaka lo lokugidinga amaLimi wendabuko. USinyikhaba kuyinyanga ekuzokugidingwa ngayo iLimi lesiNdebele.

IHLELO LOMNYANYA

Indawo: Junivesithi yangeMpumalanga, eSiyabuswa khamphasi

Lusuku: 1 Sinyikhaba 2019

Umphathi Hlelo: Mawaza

08:30- 9:00 Ukuzitlolisa nokuselwa kwetiye - SADiLaR & UMP

09:00- 9:05 Ukuvula nokwamukelwa - Ojamele iJunivesithi yangeMpumalanga (William Jiyana)

09:05- 9:10 Ukwethula kwe- SADiLaR nomnqopho womnyanya - Prof Attie de Lange (SADiLaR)

09:10 - 9:20 Ojamele i- SADiLaR - Nomsa Skosana

09:20- 9:40 Umjameli we- PanSALB (NLB- National Language Board) - Mr MB Jiane

09:40 -10:10 Isikhulumi selanga: umlando wesiNdebele - Nsizwa Mahlangu

10:10- 10:30 Ukuzithabisa ngomvumo/ ukugida - Isiqhema esithileko

10:30- 10:35 Ikondlo - Umfundi weUMP (Zodwa)

10:35- 11:00 UmNyango wamaSiko nobuKghwari- ukuthuthuka kwesiNdebele

11:00- 11:35 IsiNdebele emazikweni aphasi wezeFundo neentjhijilo - E. T Mampokoro

11:35- 12:00 Ukusetjenziswa kwesiNdebele emazikweni aphakamileko wezeFundo - Dr. S. Mahlangu (UP), Dr. Malobola (UNISA)

12:00-12:30 Ukunikelwa kwakanongorwana - SADiLaR

12:30-12:45 Ukuzithabisa ngomvumo/ ukugida - Isiqhema esithileko

12:45-13:00 Izaziso namazwi wokuthokoza nokuvala - Umjameli we- UMP (William Jiyana)

13:00 Ukudla kwemini


Nange ufuna ilwazi elingeziweko ungathintana noNomsa J. Skosana. Iinomboro zomrhala:
imeyili: njskoc@gmail.com/ Nomsa.Skosana@nwu.ac.za

Date and Time

Location

University of Mpumalanga, Siyabuswa campus hall

Empumalanga

South Africa

View Map

Save This Event

Event Saved