CAWR Celebration of Research and Innovation Annual Conference  2022

CAWR Celebration of Research and Innovation Annual Conference 2022

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Cardiff Metropolitan University, School of Sport and Health Sciences, Cyncoed Campus

Cyncoed Road

Cardiff

CF23 6XD

United Kingdom

View map

Celebration of Research & Innovation Annual Conference: Making a difference – using health, activity and wellbeing research in practice.

About this event

The Centre for Health, Activity and Wellbeing Research (CAWR) is hosting its first Celebration of Research and Innovation Annual Conference: Making a difference – using health, activity and wellbeing research in practice.

The event will take place on Wednesday 6th July 9.15 am - 2.30 pm.

This free inter- and multi-disciplinary event will showcase the research and innovation work undertaken in CAWR. The conference will bring together students, researchers and practitioners who have an interest in health, activity and wellbeing research and how it is used in real-world settings. The conference programme allows for ample time for both hearing about research and for networking with the other delegates. Delegates are especially welcome from outside of Cardiff Met.

This conference is an important academic and networking event that has something for everyone:

• Be inspired by our international keynote speakers, both have over 20 years experience of working in the area of health, activity and wellbeing:

  • Dr Susana Aznar-Laín from the University of Castilla La Mancha, Spain
  • Dr Nick Cavill from Cavill Associates Ltd, UK.

• Discover new innovative research and how it is used in practice

• Hear about contemporary ‘right now, right here’ research from the early career researcher session

• Engage in active dialogue with experienced researchers, practitioners and the CAWR Early Career Community

Keynote speakers

Our international keynote speakers are exceptional applied researchers from academia and private consultancy. They are engaging presenters, passionate advocates of moving more and sitting less and bring a wealth of experience and knowledge to our conference.

Dr Susana Aznar-Laín

Susana has been lucky to be brought up in a family who always enjoyed physical activity in the Pyrenean mountains. She has a degree in Physical Activity and Sports Sciences (INEFC-Lleida, University of Barcelona), a master's in Exercise and Health (Bristol University, UK) and a PhD in environmental influences on children's physical activity to prevent cardiovascular risk factors (Bristol University, UK). She is currently a Reader in Physical Activity and Health at the Faculty of Sports Sciences, University of Castilla-La Mancha (UCLM) where she is the Director of the research group: Physical Activity Promotion for Health. Since 2017 she has also been Deputy Director of the Department in Physical Activity and Sports Sciences at the UCLM.

She is an expert in objective and subjective physical activity assessment and fitness levels assessment in children and youth. Her research focuses on childhood obesity and physical activity, physical activity determinants and physical activity promotion strategies. Her work is based on and underpinned by Ecological and Behavioral Change models. In Spain, she has worked with the Ministry of Education and Ministry of Health to publish national guides on physical activity targeted at children and adolescents. She is currently working on a national project on children and physical activity, obesity and related lifestyle behaviour and leading a national and a regional research project promoting active commuting to school. She has taken part in several European Research projects (European Youth Heart Study (EYHS), Kids in Motion (KIM)). She is a member of the CIBERfes network (Ciber in Frailty and Healthy Aging, Carlos III Institute of Health). Susana is an expert skier and greatly enjoys cycling, mountaineering and physical activity in the outdoors.

Dr Nick Cavill

Nick is the founder of Cavill Associates Ltd. He established the company in 2000, building on a career in health promotion at a national UK level. He is also a Senior Honorary Research Fellow at the University of Bristol. He specialises in the development of policy and programmes on public health issues. His major focus has been on obesity, sustainable transport, physical activity and sport, urban cycling, workplace health promotion and early years provision.

He has been involved in many complex evaluations of public health programmes in the UK, EU and internationally, works closely with the World Health Organisation’s Global Action Plan for Physical Activity team and at a European level through the Health Enhancing Physical Activity EU network.

Nick’s keynote presentation will bring a systems lens approach to the challenges of physical activity promotion that face all of us in whatever setting we work or research in. Nick will demonstrate the need to think and look differently at our physical, social and cultural world to enable us to move more, every day.

Ynglŷn â'r digwyddiad hwn

Mae'r Ganolfan Ymchwil Iechyd, Gweithgarwch a Lles (CAWR) yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol Dathlu Ymchwil ac Arloesi gyntaf: Gwneud gwahaniaeth – defnyddio ymchwil iechyd, gweithgarwch a lles yn ymarferol.

Cynhelir y digwyddiad ddydd Mercher 6 Gorffennaf 9.15 yb - 2.30 yh

Bydd y digwyddiad rhyngddisgyblaethol ac amlddisgyblaethol am ddim hwn yn arddangos y gwaith ymchwil ac arloesi a wneir yn CAWR. Bydd y gynhadledd yn dwyn ynghyd fyfyrwyr, ymchwilwyr ac ymarferwyr sydd â diddordeb mewn ymchwil iechyd, gweithgarwch a lles a sut y caiff ei defnyddio mewn lleoliadau yn y byd go iawn. Mae rhaglen y gynhadledd yn caniatáu digon o amser i glywed am ymchwil ac ar gyfer rhwydweithio gyda'r cynrychiolwyr eraill. Mae croeso arbennig i gynrychiolwyr o'r tu allan i Met Caerdydd.

Mae'r gynhadledd hon yn ddigwyddiad academaidd a rhwydweithio pwysig sydd â rhywbeth at ddant pawb:

Wedi'u hysbrydoli gan ein prif siaradwyr rhyngwladol, mae gan y ddau dros 20 mlynedd o brofiad o weithio ym maes iechyd, gweithgarwch a lles:

• Dr Susana Aznar-Laín o Brifysgol Castilla La Mancha, Sbaen

• Dr Nick Cavill o Cavill Associates Ltd, y DU.

• Darganfod ymchwil arloesol newydd a sut y caiff ei defnyddio'n ymarferol

• Clywed am ymchwil gyfoes 'nawr, yma' o'r sesiwn ymchwilydd gyrfa gynnar

• Cymryd rhan mewn deialog weithredol gydag ymchwilwyr, ymarferwyr a Chymuned Gyrfa Gynnar CAWR

Prif siaradwyr

Mae ein prif siaradwyr rhyngwladol yn ymchwilwyr cymhwysol eithriadol o'r byd academaidd ac ymgynghoriaeth breifat. Maent yn ymgysylltu â chyflwynwyr, eiriolwyr angerddol dros symud mwy ac eistedd llai ac yn dod â chyfoeth o brofiad a gwybodaeth i'n cynhadledd.

Dr Susana Aznar-Laín

Mae Susana wedi bod yn lwcus i gael ei magu mewn teulu a oedd bob amser yn mwynhau gweithgarwch corfforol ym mynyddoedd y Pyrenean. Mae ganddi radd mewn Gweithgarwch Corfforol a Gwyddorau Chwaraeon (INEFC-Lleida, Prifysgol Barcelona), gradd meistr mewn Ymarfer Corff ac Iechyd (Prifysgol Bryste, y DU) a PhD mewn dylanwadau amgylcheddol ar weithgarwch corfforol plant i atal ffactorau risg cardiofasgwlaidd (Prifysgol Bryste, y DU). Ar hyn o bryd mae'n Ddarllenydd mewn Gweithgarwch Corfforol ac Iechyd yng Nghyfadran y Gwyddorau Chwaraeon, Prifysgol Castilla-La Mancha (UCLM) lle mae'n Gyfarwyddwr y grŵp ymchwil: Hybu Gweithgarwch Corfforol ar gyfer Iechyd. Ers 2017 mae hi hefyd wedi bod yn Ddirprwy Gyfarwyddwr yr Adran mewn Gweithgarwch Corfforol a Gwyddorau Chwaraeon yn yr UCLM.

Mae'n arbenigwr mewn asesu gweithgarwch corfforol gwrthrychol a goddrychol ac asesu lefelau ffitrwydd mewn plant ac ieuenctid. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ordewdra a gweithgarwch corfforol ymhlith plant, penderfynyddion gweithgarwch corfforol a strategaethau hybu gweithgarwch corfforol. Mae ei gwaith yn seiliedig ar fodelau Newid Ecolegol ac Ymddygiadol. Yn Sbaen, mae wedi gweithio gyda'r Weinyddiaeth Addysg a'r Weinyddiaeth Iechyd i gyhoeddi canllawiau cenedlaethol ar weithgarwch corfforol wedi'u targedu at blant a phobl ifanc. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar brosiect cenedlaethol ar blant a gweithgarwch corfforol, gordewdra ac ymddygiad cysylltiedig â ffordd o fyw ac yn arwain prosiect ymchwil cenedlaethol a rhanbarthol sy'n hyrwyddo cymudo gweithredol i'r ysgol. Mae wedi cymryd rhan mewn sawl prosiect Ymchwil Ewropeaidd (Astudiaeth European Youth Heart (EYHS), Kids in Motion (KIM)). Mae'n aelod o rwydwaith CIBERfes (Ciber in Frailty and Healthy Aging, Sefydliad Iechyd Carlos III). Mae Susana yn sgiydd arbenigol ac mae'n mwynhau beicio, mynydda a gweithgarwch corfforol yn yr awyr agored.

Dr Nick Cavill

Nick yw sylfaenydd Cavill Associates Ltd. Sefydlodd y cwmni yn 2000, gan adeiladu ar yrfa ym maes hybu iechyd ar lefel genedlaethol y DU. Mae hefyd yn Uwch Gymrawd Ymchwil Er Anrhydedd ym Mhrifysgol Bryste. Mae'n arbenigo mewn datblygu polisi a rhaglenni ar faterion iechyd y cyhoedd. Mae ei brif ffocws wedi bod ar ordewdra, trafnidiaeth gynaliadwy, gweithgarwch corfforol a chwaraeon, beicio trefol, hybu iechyd yn y gweithle a darpariaeth y blynyddoedd cynnar.

Mae wedi bod yn rhan o lawer o werthusiadau cymhleth o raglenni iechyd y cyhoedd yn y DU, yr UE ac yn rhyngwladol, mae'n gweithio'n agos gyda thîm Cynllun Gweithredu Byd-eang Sefydliad Iechyd y Byd ar gyfer Gweithgarwch Corfforol ac ar lefel Ewropeaidd drwy rwydwaith yr UE sy'n Gwella Iechyd.

Bydd prif gyflwyniad Nick yn dod ag ymagwedd lens systemau at heriau hybu gweithgarwch corfforol sy'n wynebu pob un ohonom ym mha bynnag leoliad yr ydym yn gweithio neu'n ymchwilio iddo. Bydd Nick yn dangos yr angen i feddwl ac edrych yn wahanol ar ein byd corfforol, cymdeithasol a diwylliannol i'n galluogi i symud mwy, bob dydd.

CAWR Celebration of Research and Innovation Annual Conference  2022 image

Share with friends

Save This Event

Event Saved