(Caerdydd) Gweithio yn ddwyieithog / (Cardiff) Working bilingually

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Social Care Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Y Gymraeg fel sgil yn y sector gofal cymdeithasol

Rhan allweddol o rôl arweinyddiaeth Gofal Cymdeithasol Cymru yw codi hyder yn y gweithlu. Gall gwella sgiliau iaith Gymraeg y gweithlu, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o ddwyieithrwydd helpu i ddarparu gwasanaethau gofal gwell i bawb.

Rydym wedi datblygu pecyn cymorth i weithwyr asesu lefel eu sgiliau iaith Cymraeg er mwyn cefnogi fframwaith strategol Mwy na Geiriau Llywodraeth Cymru a sicrhau bod anghenion iaith siaradwyr Cymraeg yn caeu eu bodloni.

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru hefyd yn gweithio gyda'r Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Dysgu Cymraeg ar raglen i helpu gweithwyr gofal cymdeithasol i ddysgu a defnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith bob dydd.

Nod y digwyddiadau hyn yw i godi ymwybyddiaeth o sut a pham mae'r Gymraeg yn sgil (ar unrhyw lefel) ac i ddarganfod pa adnoddau sydd ar gael i'ch cefnogi i wneud y “cynnig gweithredol”. Byddwch hefyd yn dod o hyd i lwyth o wybodaeth am y rhaglen 'Gwaith Cymraeg' a sut y gall hyn roi hyder i weithwyr gael sgyrsiau gyda'r rhai y maent yn eu cefnogi trwy gyfrwng y Gymraeg.

Bydd y Comisiynydd Aled Roberts yn ymuno â ni yng Nghaerdydd i ddweud ychydig eiriau.

Bydd “Lle ar y Farchnad” lle bydd gan bartneriaid wybodaeth i chi ar sut y gallant eich cefnogi i ddarparu gwasanaethau dwyieithog.

Rydym am i'r ddigwyddiad fod yn gyfnewidfa gwybodaeth lle y gellir rhannu arfer da cyfredol ac ysbrydoli eraill. Os hoffech gael rhagor o wybodaeth cyn archebu lle ar y digwyddiad, cysylltwch â sandie.grieve@gofalcymdeithasol.cymru neu liz.king-jones@gofalcymdeithasol.cymru

Nodwch y bydd presenoldeb yn y digwyddiadau dysgu hyn yn cyfrif tuag at eich PRTL.

*************************************************************

Welsh as a skill in the social care sector

A key part of Social Care Wales’ leadership role is to build confidence in the workforce. By enhancing the workforce’s Welsh language skills, knowledge and understanding of bilingualism, this can help deliver better care services for everyone.

To support Welsh Government’s More than just Words strategic framework to ensure that the language needs of Welsh speakers are met, we have developed a toolkit for workers to assess the level of their Welsh language skills.

Social Care Wales are also working with the National Centre for Learning Welsh, on a programme to help social care workers learn and use Welsh in their day-to-day work.

These events aim to raise awareness of how and why Welsh is a skill (at any level) and to find out what resources are available to support you to make the “active offer”. You will also find a wealth of information about the 'Work Welsh' programme and how this can give workers the confidence to have conversations with those they support through the medium of Welsh.

Commissioner Aled Roberts will be joining us in Cardiff to say a few words.

There will be a “Market Place” where partners will have information for you on how they can support you to deliver bilingual services.

We want the event to be an exchange of knowledge where current good practice can be shared and inspire others. If you would like any further information before booking on to the event please contact sandie.grieve@socialcare.wales or liz.king-jones@socialcare.wales

Please note that attendance at these learning events will count towards your PRTL.

Date and Time

Location

Social Care Wales

Southgate House

Wood Street

Cardiff

CF10 1EW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved