Sales Ended

Caerdydd / Cardiff - Gweithdy Cyd-gynhyrchu / Co-production workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

YHA

East Tyndall Street

Cardiff

CF10 4BB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

We are holding a series of workshops to help people improve how they work together to develop better care and support in a co-productive way. These events are designed to offer practical advice and solutions from the people who have been there and done it, including:

  • The national policy and legislative context; why we need to work together
  • Explaining what co-production means and how it can be applied to your work
  • Stories from people about their own experience

In the afternoon, you will be able to choose from a series of practical workshops. Bring along your ideas or projects you are working on to get advice and tips on what works and what doesn’t

Rydym yn cynnal gyfres o weithdai i helpu pobl i wella'r ffordd y maent yn gweithio gyda'i gilydd i ddatblygu gwell gofal a chymorth mewn ffordd gydgynhyrchu. Mae'r digwyddiadau hyn wedi eu gynllunio i gynnig cyngor ymarferol ac atebion gan y bobl sydd wedi bod yno ac yn ei wneud, gan gynnwys:

  • Y cyd-destun cenedlaethol polisi a deddfwriaethol; pam mae angen inni gydweithio
  • Esbonio beth mae cyd-gynhyrchu yn ei olygu a sut y gellir ei gymhwyso i'ch gwaith
  • Straeon gan bobl am eu profiad eu hunain

Yn y prynhawn, byddwch yn gallu dewis o gyfres o weithdai ymarferol. Dewch â'ch syniadau neu'ch prosiectau rydych chi'n gweithio arnynt i gael cyngor ac awgrymiadau ar yr hyn sy'n gweithio a beth nad yw'n digwydd

Date and Time

Location

YHA

East Tyndall Street

Cardiff

CF10 4BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved