Shanghai, Shanghai, China

C-Integrity 2019 Shanghai Series